badania po poronieniu
badania po poronieniu

test na ojcostwo

now browsing by tag

 
 
test dna na ojcostwo

Test DNA na ojcostwo — jakie próbki możesz wykorzystać?

Test DNA na ojcost­wo to najpewniejsza meto­da wyk­luczenia albo potwierdzenia ojcost­wa. Nic dzi­wnego – bez wzglę­du na rodzaj wyko­rzys­tanej prób­ki rezul­tat zawsze jest jed­noz­naczny. Możesz więc przekazać do bada­nia m.in. słomkę po napo­ju czy uży­wany smoczek. Co jeszcze nada­je się do real­iza­cji tes­tu? Pry­wat­ny test DNA na ojcost­wo – dowolne…

test na ojcostwo

Test na ojcostwo – poznaj jego rodzaje

Test na ojcost­wo to jedyny pewny sposób wyk­luczenia lub potwierdzenia ojcost­wa. Może być wyko­nany jeszcze w ciąży albo wów­czas, gdy dziecko przyjdzie na świat. Wszys­tko zależy od sytu­acji rodziny i celu bada­nia. Jakie są zatem rodza­je testów na ojcost­wo i czym się różnią? Test na ojcost­wo – od 8. tygod­nia…

badania genetyczne - pomocne nie tylko medycynie

Badania genetyczne — pomocne nie tylko w medycynie 

Bada­nia gene­ty­czne potrafią ustal­ić, czy w naszym DNA nie ma mutacji odpowiedzial­nych za wys­tąpi­e­nie poważnej choro­by. Za ich pomocą może­my też ocenić same predys­pozy­c­je do zachorowa­nia na określone schorze­nie. Warto jed­nak mieć świado­mość, że z dobrodziejstw gene­ty­ki korzys­ta nie tylko medy­cy­na. Bada­nia DNA sprawdza­ją się bowiem w wielu aspek­tach naszego…

,,,