banner nova
banner nova

hemochromatoza

now browsing by tag

 
 
ból stawów

Cierpisz na ból stawów? Sprawdź poziom żelaza

Ból stawów to nieprzy­jem­na dolegli­wość, która potrafi skutecznie uprzykrzyć życie… Nieste­ty postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy wcale nie jest łatwe. Tym­cza­sem tylko poz­nanie przy­czyny pozwala rozpocząć odpowied­nie lecze­nie i zmniejszyć ból. Czy wiesz, że za Two­je kłopo­ty może odpowiadać zbyt wyso­ki poziom żelaza? Ból stawów – przy­czy­na może Cię zdzi­wić Do częstych…

cukrzyca

Cukrzyca – czy na pewno znasz jej powód?

Masz cukrzy­cę? Na pewno dro­ga do postaw­ienia diag­nozy była dłu­ga… Być może warto jed­nak sprawdz­ić, co spowodowało chorobę, by leczyć nie tylko przykre objawy, ale przede wszys­tkim przy­czynę? Mało kto zda­je sobie sprawę, że za cukrzy­cę może odpowiadać zbyt wyso­ki poziom żelaza! Jak to możli­we? Nad­mi­ar żelaza jest naprawdę niebez­pieczny……

dżuma a hemochromatoza

Masz za wysoki poziom żelaza we krwi? Możesz być odporny na dżumę!

Dżu­ma, która naw­iedz­iła kiedyś Europę, przyniosła śmierć mil­ionom ludzi. Powodu­ją ją bak­terie przenos­zone przez szczury, od których może zaraz­ić się człowiek. O dżu­mie słyszał chy­ba każdy, cho­ci­aż obec­nie właś­ci­wie się jej nie spo­ty­ka. O hemochro­ma­tozie – choro­bie, która powodu­je wyso­ki poziom żelaza we krwi, wie niewielu. Tym­cza­sem cho­ru­je aż 1…

hemochromatoza

Hemochromatoza — gdy w organizmie za dużo żelaza

Żela­zo odgry­wa bard­zo ważną rolę w orga­nizmie. Bierze udzi­ał w trans­porcie tlenu, chroni nas przed ane­mią, wspo­ma­ga układ odpornoś­ciowy i ner­wowy. Zwyk­le martwimy się jego niedo­borem. Są jed­nak choro­by, które powodu­ją, że w orga­nizmie kumu­lu­je się za dużo tego pier­wiast­ka. Przykła­dem takiego schorzenia jest hemochro­ma­toza pier­wot­na, będą­ca jed­ną z częst­szych…

impotencja

Impotencja, spadek libido, niepłodność – to częste objawy hemochromatozy

Hemochro­ma­toza jest chorobą gene­ty­czną, w której nad­mi­ar żelaza gro­madzi się w wielu organach wewnętrznych, w tym w przysad­ce móz­gowej, uniemożli­wia­jąc jej praw­idłowe dzi­ałanie. Prowadzi to do niewydol­noś­ci jąder (hipog­o­nadyz­mu wtórnego), który u mężczyzny będzie objaw­iał się impo­tencją, spad­kiem libido, zanikiem owłosienia w okoli­cach krocza i zaburzeni­a­mi płod­noś­ci. Hemochro­ma­toza częs­to diag­no­zowana jest…

hemochromatoza

Hemochromatoza – objawy, diagnostyka, leczenie

Hemochro­ma­toza jest chorobą, przy której żela­zo nad­miernie odkła­da się w tkankach całego orga­niz­mu. To prowadzi do ich trwałego uszkodzenia i aż 200 razy pod­wyższa ryzyko raka wątro­by. Tym­cza­sem aż 3,8 mil­iona Polaków ma min­i­mum jed­ną zmi­anę w genie odpowiedzial­nym za to schorze­nie! Hemochro­ma­toza – niepraw­idłowy metab­o­lizm żelaza Kiedy dostar­cza­sz tego…

marskość wątroby

Marskość wątroby — jej przyczyną może być hemochromatoza

Utra­ta apety­tu, zmęcze­nie, spadek masy ciała, zażółce­nie skóry czy wzdę­cia – to tylko niek­tóre z objawów marskoś­ci wątro­by – przewlekłej choro­by prowadzącej do wyniszczenia tego narzą­du. Marskość wątro­by najczęś­ciej wiąże­my z nad­miernym spoży­waniem alko­holu lub wiru­sowym zapale­niem wątro­by typu B i C. Warto jed­nak wiedzieć, że może ona być objawem…

Hemochromatoza

Masz wysoki poziom żelaza? Dowiedz się, co może być tego przyczyną

Wyso­ki poziom żelaza może być równie niebez­pieczny jak ane­mia. Nad­mi­ar żelaza we krwi objaw­ia się najczęś­ciej przemęcze­niem, ogól­nym osła­bi­e­niem, bóla­mi stawów czy złym samopoczu­ciem. Tego typu objawy bard­zo częs­to są bagatelizowane przez lekarzy, a mogą być pier­wszym bard­zo ważnym syg­nałem, że w orga­nizmie dzieje się coś złego. Jeśli w tym…

ciągłe zmęczenie przyczyny

Dokucza Ci ciągłe zmęczenie? Poznaj przyczyny braku energii

Uczu­cie zmęczenia towarzyszy nam, gdy jesteśmy przepra­cow­ani, zestre­sowani lub gdy zwycza­jnie braku­je nam snu. Wtedy wystar­czy nieco zwol­nić, wziąć kil­ka dni urlopu, albo po pros­tu porząd­nie się wys­pać. Ale zmęcze­nie może być też nieste­ty zwias­tunem rozwi­ja­jącej się w naszym orga­nizmie choro­by, zwłaszcza gdy ma ono charak­ter przewlekły. Mowa tu np.…

,,,