Przeskocz do treŇõci
coloalert

Autyzm ‚Äď leczenie farmakologiczne autyzmu moŇľe wpŇāynńÖńá na poprawńô funkcjonowania dziecka autystycznego

Lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne autyz¬≠mu moŇľe wpŇāynńÖńá na siŇāńô oraz zakres wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ¬≠cych symp¬≠tom√≥w ASD i popraw¬≠ińá funkcjonowanie dziec¬≠ka autysty¬≠cznego. PoniewaŇľ jed¬≠nak przy¬≠czyny autyz¬≠mu sńÖ bard¬≠zo r√≥Ňľnorodne, zan¬≠im rodz¬≠ice przys¬≠tńÖpińÖ do leczenia, konieczne sńÖ odpowied¬≠nie bada¬≠nia. Dzińô¬≠ki testom DNA moŇľli¬≠we jest odkrycie przy¬≠czyny zaburzeŇĄ i pod¬≠jńô¬≠cie z nimi walki.autyzm leczenie farmakologiczne

Autyzm ‚Äď lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne ‚Äď oto wszys¬≠tko, co warto wiedzieńá:

  1. Autyzm ‚Äď lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne ‚Äď przy¬≠czyny autyz¬≠mu sńÖ bard¬≠zo r√≥Ňľnorodne
  2. Lecze­nie far­mako­log­iczne autyz­mu nie jest lecze­niem przyczynowym
  3. Lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne autyz¬≠mu ‚Äď dzińô¬≠ki niemu moŇľ¬≠na wyleczyńá niek¬≠t√≥re objawy autyzmu
  4. Autyzm ‚Äď lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne ‚Äď jak jeszcze moŇľ¬≠na leczyńá autyzm?
  5. Autyzm ‚Äď lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne ‚Äď kt√≥re bada¬≠nia DNA wykon¬≠ańá, by sprawdz¬≠ińá, czy zaburzenia wynika¬≠jńÖ z nieko¬≠rzyst¬≠nego zapisu w genach?

ūüíô Autyzm ‚Äď leczenie farmakologiczne ‚Äď przyczyny autyzmu sńÖ bardzo r√≥Ňľnorodne

Lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne autyz¬≠mu nie naleŇľy do Ňāatwych. Nie ma bowiem dw√≥ch dzieci autysty¬≠cznych z taki¬≠mi samy¬≠mi objawa¬≠mi. U niek¬≠t√≥rych maluch√≥w za autyzm odpowiada¬≠jńÖ infekc¬≠je prze¬≠byte w cza¬≠sie cińÖŇľy przez matkńô lub okoŇāo¬≠porodowe uszkodzenia ukŇāadu ner¬≠wowego, inne majńÖ zapisane op√≥Ňļnie¬≠nie intelek¬≠tu¬≠alne w genach (przy¬≠czynńÖ autyz¬≠mu moŇľe byńá zesp√≥Ňā Ňāam¬≠li¬≠wego chro¬≠mo¬≠so¬≠mu X lub np. choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne). Warto wiedzieńá, Ňľe, u aŇľ 1/3 przy¬≠pad¬≠k√≥w to wŇāaŇõnie zmi¬≠any w genach odpowiada¬≠jńÖ za zaburzenia ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne musi wińôc zostańá poprzed¬≠zone odpowied¬≠ni¬≠mi bada¬≠ni¬≠a¬≠mi gene¬≠ty¬≠czny¬≠mi dziec¬≠ka.

ūüíô Leczenie farmakologiczne autyzmu nie jest leczeniem przyczynowym

Nowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu majńÖ na celu zaŇāagodz¬≠ińá objawy wys¬≠tńôpu¬≠jńÖce u dziec¬≠ka autysty¬≠cznego. Lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne autyz¬≠mu nie zlik¬≠widu¬≠je wińôc przy¬≠czyny zaburzeŇĄ, ale moŇľe sińô znaczńÖ¬≠co przy¬≠czynińá do poprawy funkcjonowa¬≠nia dziec¬≠ka autystycznego.

ūüíô Leczenie farmakologiczne autyzmu ‚Äď dzińôki niemu moŇľna wyleczyńá niekt√≥re objawy autyzmu

Lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne pozwala zmniejszyńá natńôŇľe¬≠nie objaw√≥w ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Odpowied¬≠nio dobrane leki pozwala¬≠jńÖ stŇāu¬≠mińá zachowa¬≠nia, takie jak:

  • dzi¬≠wne tiki ‚Äď leki prze¬≠ci¬≠w¬≠psy¬≠choty¬≠czne pozwala¬≠jńÖ je zmin¬≠i¬≠mal¬≠i¬≠zowańá, tak, by nie utrud¬≠ni¬≠aŇāy codzi¬≠en¬≠nego Ňľycia;dieta dziecka z autyzmem
  • nad¬≠pobudli¬≠woŇõńá, ADHD ‚Äď u dzieci z ADHD moŇľ¬≠na zas¬≠tosowańá metylofenidat lub atomoksetynńô;
  • zaburzenia psy¬≠chiczne i obsesyjno-kom¬≠pul¬≠sy¬≠wne ‚Äď w takiej sytu¬≠acji mogńÖ pom√≥c leki SSRI, czyli selek¬≠ty¬≠wne inhibito¬≠ry zwrot¬≠nego wych¬≠wytu serotoniny;
  • zaburzenia snu ‚Äď w przy¬≠pad¬≠ku, gdy wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ prob¬≠le¬≠my ze snem, dziecku autysty¬≠czne¬≠mu moŇľ¬≠na podawańá melatoninńô;
  • zachowa¬≠nia destruk¬≠cyjne ‚Äď jeŇõli dziecko jest agresy¬≠wne lub autoa¬≠gresy¬≠wne, moŇľ¬≠na mu podańá leki ‚Äěwycisza¬≠jńÖce‚ÄĚ ‚Äď ryspery¬≠don lub arypiprazol.

Lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne autyz¬≠mu moŇľe znacznie popraw¬≠ińá stan¬≠dard Ňľycia dziec¬≠ka autysty¬≠cznego, odpowied¬≠nia ter¬≠apia pozwala takŇľe zad¬≠bańá o relacjńô chorego z najbliŇľszym otocze¬≠niem. Oczy¬≠wiŇõ¬≠cie wprowadze¬≠nie jakichkol¬≠wiek far¬≠ma¬≠ceu¬≠tyk√≥w powin¬≠no sińô odby¬≠wańá wyŇāńÖcznie pod opiekńÖ lekarza prowadzńÖcego. W wielu przy¬≠pad¬≠kach bńôdzie to lekarz psychiatra.

ūüíô Autyzm ‚Äď leczenie farmakologiczne ‚Äď jak jeszcze moŇľna leczyńá autyzm?

Lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne autyz¬≠mu to nie jedy¬≠na meto¬≠da, by pom√≥c chore¬≠mu. U wielu pac¬≠jen¬≠t√≥w z autyzmem przy¬≠czy¬≠na autyz¬≠mu leŇľy w zapisanej w genach choro¬≠bie meta¬≠bol¬≠icznej [1]. JeŇõli takie schorze¬≠nie zostanie zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowane, lekarz zale¬≠ca ter¬≠apińô diete¬≠ty¬≠cznńÖ. Wystar¬≠czy wye¬≠lim¬≠i¬≠nowańá z poŇľy¬≠wienia dziec¬≠ka odpowied¬≠nie pro¬≠duk¬≠ty (kt√≥rych jego orga¬≠nizm nie metab¬≠o¬≠lizu¬≠je), by popraw¬≠ińá jego funkcjonowanie. JeŇõli lecze¬≠nie zostanie wdroŇľone na bard¬≠zo wczes¬≠nym etapie roz¬≠wo¬≠ju autyz¬≠mu, ist¬≠nieje szansa, Ňľe niek¬≠t√≥re objawy autysty¬≠czne uda sińô cofnńÖńá.dieta dla dzieci z autyzmem

Zmi¬≠an w diecie nie naleŇľy mylińá z pojńô¬≠ci¬≠a¬≠mi taki¬≠mi jak dieta 3XBEZ czy diety bez glutenu. Autyzm ‚ÄĒ dieta zawsze wyma¬≠ga kon¬≠sul¬≠tacji ze spec¬≠jal¬≠istńÖ ‚Äď lekarzem lub dietetykiem.

Co jeszcze moŇľ¬≠na zro¬≠bińá, by pom√≥c dziecku autysty¬≠czne¬≠mu? Wskazane jest, by unikańá niebez¬≠piecznych czyn¬≠nik√≥w Ňõrodowiskowych. Obec¬≠nie uzna¬≠je sińô, Ňľe ryzyko roz¬≠wo¬≠ju objaw√≥w ze spek¬≠trum autyz¬≠mu roŇõnie w wyniku spoŇľy¬≠wa¬≠nia przetwor¬≠zonej ŇľywnoŇõ¬≠ci oraz ekspozy¬≠cji na zanieczyszczenia powi¬≠etrza czy teŇľ dym papierosowy.

ūüíô Autyzm ‚Äď leczenie farmakologiczne ‚Äď kt√≥re badania DNA wykonańá, by sprawdzińá, czy zaburzenia wynikajńÖ z niekorzystnego zapisu w genach?

JeŇõli przy¬≠czy¬≠na autyz¬≠mu leŇľy w genach, moŇľ¬≠na jńÖ jed¬≠noz¬≠nacznie okreŇõlińá. W tym celu wykonu¬≠je sińô spec¬≠jal¬≠isty¬≠czne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. To testy, kt√≥re anal¬≠izu¬≠jńÖ nawet set¬≠ki gen√≥w, pow¬≠ińÖzanych z autyzmem. Dzińô¬≠ki nim moŇľ¬≠na sprawdz¬≠ińá takie gene¬≠ty¬≠czne przy¬≠czyny autyz¬≠mu jak np.:

Jaki test DNA wybrańá? Najlepiej wykon¬≠ańá badanie gene¬≠ty¬≠czne, kt√≥re obe¬≠j¬≠mu¬≠je swoim zakre¬≠sem wszys¬≠tkie znane choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne oraz inne gene¬≠ty¬≠czne przy¬≠czyny autyz¬≠mu, czyli badanie WES. To badanie, kt√≥re sprawdza wszys¬≠tkie geny dziec¬≠ka pod kńÖtem nieko¬≠rzyst¬≠nych mutacji punk¬≠towych oraz mikrod¬≠elecji i mikroduplikacji.

Badanie WES jest przez¬≠nac¬≠zone zar√≥wno dla dzieci, jak i os√≥b dorosŇāych. Wykonu¬≠je sińô je u os√≥b, u kt√≥rych wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ objawy klin¬≠iczne, kt√≥rych przy¬≠czyny nie udaŇāo sińô do tej pory okreŇõlińá lub pode¬≠jrze¬≠wa sińô, Ňľe leŇľy ona w genach. Test WES moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá takŇľe w celach pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych, np. u noworod¬≠ka. Dzińô¬≠ki temu rodz¬≠ice zysku¬≠jńÖ cen¬≠nńÖ wiedzńô na tem¬≠at ryzy¬≠ka zachorowa¬≠nia swo¬≠jego dziec¬≠ka na choro¬≠by wrod¬≠zone. Wczes¬≠na Ňõwiado¬≠moŇõńá na ten tem¬≠at daje szan¬≠sńô na odpowied¬≠nie postńôpowanie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne, kt√≥re zapewni malu¬≠chowi zdrowie.

Inny przykŇāad bada¬≠nia, kt√≥re poz¬≠woli odkryńá gene¬≠ty¬≠czne przy¬≠czyny autyz¬≠mu i nastńôp¬≠nie wdroŇľyńá odpowied¬≠nie lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne autyz¬≠mu, to badanie FRAX. Zesp√≥Ňā Ňāam¬≠li¬≠wego chro¬≠mo¬≠so¬≠mu X to rzad¬≠ka choro¬≠ba chro¬≠mo¬≠so¬≠mowa, wynika¬≠jńÖ¬≠ca z mutacji w genie FMR1. Schorze¬≠nie prowadzi do upoŇõledzenia umysŇāowego o r√≥Ňľnym zakre¬≠sie. Test DNA sprawdza tńô jed¬≠nńÖ, konkret¬≠nńÖ przy¬≠czynńô zaburzeŇĄ autystycznych.

dieta dzieci autystycznychTest DNA pole¬≠cany u os√≥b autysty¬≠cznych to takŇľe tzw. pan¬≠ele NGS. To badanie, w kt√≥rego trak¬≠cie anal¬≠i¬≠zowane sńÖ 224 geny zwińÖzane z ryzykiem wys¬≠tńÖpi¬≠enia zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Badanie odgry¬≠wa znaczńÖcńÖ rolńô w diag¬≠nos¬≠tyce autyz¬≠mu, zespoŇāu Asperg¬≠era oraz innych zaburzeŇĄ roz¬≠wo¬≠ju intelektualnego.

Kt√≥re z wymienionych badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych bńôdzie najlep¬≠sze? Aby upewnińá sińô co do przy¬≠czyny zaburzeŇĄ i jak najlepiej zad¬≠bańá o zdrowie oso¬≠by chorej na autyzm, najlepiej wykon¬≠ańá badanie gene¬≠ty¬≠czne o jak najsz¬≠er¬≠szym zakre¬≠sie. Warto zwr√≥¬≠cińá uwagńô takŇľe na to, by w ramach bada¬≠nia rapor¬≠towane byŇāy tzw. zmi¬≠any CNV (mikrod¬≠elec¬≠je i mikrodu¬≠p¬≠likac¬≠je). Zmi¬≠any te czńôs¬≠to odpowiada¬≠jńÖ za rozw√≥j niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci intelek¬≠tu¬≠al¬≠nej, autyz¬≠mu, op√≥Ňļnienia roz¬≠wo¬≠ju oraz padaczek.

Na rynku dostńôp¬≠ne jest badanie, kt√≥re swoim zakre¬≠sem pozwala najskuteczniej zad¬≠bańá o zdrowie. Takim badaniem jest WES COMPLEX. Jest to innowac¬≠ja na rynku badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych. W zakres tego bada¬≠nia wchodzi badanie WES o najsz¬≠er¬≠szym moŇľli¬≠wym zakre¬≠sie, a takŇľe badanie bio¬≠chemiczne. Badanie bio¬≠chemiczne ma na celu potwierdze¬≠nie lub wyk¬≠lucze¬≠nie choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej lub neu¬≠rode¬≠gen¬≠er¬≠a¬≠cyjnej wykry¬≠tej w genach.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ autyz¬≠mu?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

Autyzm badanie dziec¬≠ka ‚ÄĒ jakie moŇľesz wykonańá?

Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne u dzieci

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

ŇĻr√≥dŇāa:
Jamroz E., Pyrkosz A., 2017. Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Aspekt genetyczno-metaboliczny, [w:] ‚ÄěSpektrum autyzmu. Postńôpy w diagnozie i terapii‚ÄĚ, red. B. Galas-Zgorzalewicz, E. Mojs, wyd. NUM w Poznaniu, PoznaŇĄ.
OceŇĄ
mail