ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

zespół Turnera

now browsing by tag

 
 
zespół Turnera

Luty – Miesiąc Świadomości Zespołu Turnera

Objawy charak­terysty­czne dla zespołu Turn­era moż­na zaob­ser­wować już u noworod­ka. Masa urodzeniowa takiego dziec­ka jest zwyk­le niższa od prze­cięt­nej. Jego rącz­ki i nóż­ki są obrzęknięte, częs­to wyglą­da­ją jak małe poduszecz­ki. Luty jest Miesiącem Świado­moś­ci Zespołu Turn­era – choro­by gene­ty­cznej, z którą każdego roku w Polsce rodzi się ok. 100 dziew­czynek.…

zaburzenia wzrostu u dzieci

Twoje dziecko nie rośnie? Dowiedz się co może być tego powodem

Na to jaki wzrost osiąg­nie nasze dziecko będzie miało wpływ kil­ka czyn­ników. Bard­zo istot­na jest w tym przy­pad­ku dieta, tryb życia, akty­wność fizy­cz­na, a nawet ilość snu czy poziom stre­su. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że decy­du­jącą rolę odgry­wa­ją tutaj geny, to w nich zapisany jest nasz indy­wid­u­al­ny „har­mono­gram” wzros­tu. Jeśli zatem…

brak miesiączki

Brak miesiączki — co może być tego przyczyną

Aktu­al­iza­c­ja: 3 wrześ­nia 2018 r. Wiek, w którym dziew­czyn­ka dosta­je swój pier­wszy okres jest sprawą indy­wid­u­al­ną i uza­leżnioną od bard­zo wielu czyn­ników. Na to kiedy pojawi się men­stru­ac­ja wpłynie na pewno kondy­c­ja zdrowot­na dziew­czyn­ki, ale też sposób jej odży­wia­nia czy masa ciała. Swo­ją rolę ode­gra­ją tutaj również geny, okazu­je się…

zespół Turnera

Zespół Turnera – czym jest monosomia chromosomu X?

Zespół Turn­era jest wrod­zoną wadą gene­ty­czną, będącą wynikiem mutacji chro­mo­so­mowej. Każ­da zdrowa dziew­czyn­ka, czy też kobi­eta posi­a­da po dwa chro­mo­somy płciowe — XX. W kar­i­o­typ­ie dziew­czyn­ki dotkniętej zespołem Turn­era najczęś­ciej wys­tępu­je tylko jeden taki chro­mo­som, dru­gi zna­j­du­je się bowiem albo w całkow­itym, albo częś­ciowym zaniku. Właśnie dlat­ego zespół Turn­era nazy­wa…

,,,