Przeskocz do treści
coloalert

Badania połówkowe a prenatalne — czym się różnią?

Ciężarne dużo słyszą o bada­ni­ach połówkowych i pre­na­tal­nych. Częs­to gubią się w natłoku infor­ma­cji na tem­at tych badań. Nie wiedzą, które z nich wykon­ać i na czym właś­ci­wie pole­ga­ją. Poniżej wyjaś­ni­amy, czy bada­nia połówkowe i pre­na­talne to to samo i omaw­iamy, na czym dokład­nie pole­ga ich wyko­nanie. Przeczy­taj i wybierz dla siebie odpowied­ni test!badania połówkowe a prenatalne

Spis treś­ci:

 1. Bada­nia połówkowe — co to takiego?
 2. Bada­nia połówkowe a prenatalne

Badania połówkowe — co to takiego?

Bada­nia połówkowe to for­ma diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej. Przeprowadza się ją dokład­nie w połowie ciąży (między 18 a 22 tygod­niem). Pole­ga ono na wyko­na­niu bada­nia USG, pod­czas którego dokład­nie oce­nia się budowę anatomiczną malucha. Oce­ni­any jest także płyn owod­niowy, łożysko oraz pępow­ina. Lekarz dokonu­je także kilku pomi­arów, takich jak:

 •  BPD — sze­rokość głów­ki płodu
 •  HC — obwód głów­ki płodu
 •  TCD — sze­rokość móżdżka
 •  NF — fałd karkowy
 •  AC — obwód brzuszka
 •  FL — dłu­gość koś­ci udowej
 •  HL — dłu­gość koś­ci ramiennej

Dzię­ki temu w USG połówkowym lekarz może zauważyć ozna­ki wad wrod­zonych u pło­du, takich jak zespół Dow­na, rozszczep krę­gosłu­pa czy wady ser­ca. W trak­cie tego bada­nia lekarz może także określić płeć, jeśli maluch odpowied­nio się ułoży.

Badania połówkowe a prenatalne

Bada­nia pre­na­talne to nie tylko USG połówkowe. Diag­nos­ty­ka pre­na­tal­na ofer­u­je nam dużo więcej badań. W jej ramach przeprowadz­ić może­my także:

 •  Test PAPP‑A – jest to badanie bio­chemiczne, które wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki krwi mat­ki. Dzię­ki niemu u pło­du rozpoz­nany może zostać zespół Dow­na, zespół Edward­sa oraz zespół Patau. Test PAPP‑A wykonu­je się między 11 a 13 tygod­niem ciąży.
 • Test NIFTY pro – jest to badanie wol­nego płodowego DNA (cffD­NA). Również jest ono wykony­wane na pod­staw­ie prób­ki krwi mat­ki. Test NIFTY pro pozwala na wykrycie u pło­du aż 94 wad wrod­zonych. Dzię­ki niemu określona może zostać także płeć dziec­ka, jeśli przys­zli rodz­ice mają takie życze­nie. Badanie to wykon­ać moż­na już w 10 tygod­niu ciąży.

Testy te to bada­nia niein­wazyjne. Wykry­wane jest w nich zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju danej wady. Diag­nozę należy potwierdz­ić w bada­niu inwazyjnym. Najczęś­ciej jest to amniop­unkc­ja. Pole­ga ona na pobra­niu prób­ki płynu owod­niowego poprzez nakłu­cie powłok brzusznych ciężarnej. Następ­nie jest on przesyłany do anal­izy. Jej wynik jed­noz­nacznie potwierdzi lub wyk­luczy obec­ność wady wrod­zonej u płodu.

Oceń
mail