Przeskocz do treści
coloalert

Dieta a rak jelita grubego

Rak jeli­ta grubego jest bard­zo niebez­pieczną chorobą. Po cichu wyniszcza on nasz orga­nizm, nie dając nam przy tym zbyt dużych szans na obronę. Ochronić może­my się przed nim poprzez odpowied­nią pro­fi­lak­tykę. Jed­nym z jej najważniejszych ele­men­tów powin­na być dieta, która może stać się skuteczną tar­czą obron­ną. Sprawdź, jak powin­na wyglą­dać dieta w pro­fi­lak­tyce raka jeli­ta grubego!dieta a rak jelita grubego

Spis treś­ci:

 1. Rola diety w pro­fi­lak­tyce raka jeli­ta grubego
 2. Rak jeli­ta grubego — co jeść, aby uchronić się przed zachorowaniem?
 3. Pro­fi­lak­ty­ka raka jeli­ta grubego — dieta to nie wszystko

Rola diety w profilaktyce raka jelita grubego

Nasza dieta ma ogromne znacznie w pro­fi­lak­tyce raka jeli­ta grubego. Każdy nasz posiłek budu­je naszą odporność, co może nas uchronić przed zachorowaniem. Bada­nia dowodzą, że niepraw­idłowa dieta może znacznie zwięk­szyć praw­dopodobieńst­wo roz­wo­ju raka jeli­ta grubego. Szczegól­nie niebez­pieczny jest sposób odży­wia­nia bogaty w tłuszcze i cho­les­terol. Ryzyko zachorowa­nia zwięk­sza się także, jeśli cier­pimy na otyłość[1].

Rak jelita grubego — co jeść, aby uchronić się przed zachorowaniem?

Przed zachorowaniem na raka jeli­ta grubego uchronić może nas dieta, która wspo­ma­ga pracę naszych jelit. Powin­na ona być boga­ta w:

 • Błon­nik — jest on kluc­zowy dla praw­idłowej pra­cy naszych jelit. Zna­jdziemy go w warzywach, owocach, orzechach oraz pro­duk­tach pełnoziarnistych.
 •  Antyoksy­dan­ty – ich zadaniem jest neu­tral­iza­c­ja wol­nych rod­ników, które mogą doprowadz­ić do roz­wo­ju zmi­an nowot­worowych. Zna­jdziemy je m.in. w pomi­do­rach, brokułach oraz jagodach.
 •  Białko roślinne — powin­no ono zastąpić nam czer­wone mię­so, które nie wpły­wa najlepiej na pracę naszych jelit. Zami­ast niego lep­iej spoży­wać ciecierzy­cę, fasolę czy soczewicę.
 •  Zdrowe tłuszcze — zaw­ier­a­ją one duże iloś­ci kwasów omega‑3, które popraw­ia­ją odporność orga­niz­mu i chronią nas przed rakiem jeli­ta grubego. Szczegól­nie pole­cane źródła zdrowych tłuszczów to oli­wa z oli­wek, awoka­do oraz tłuste ryby.
 •  Kwas foliowy – zna­jdziemy go w szpinaku, sała­cie, kapuś­cie, groszku zielonym, orzechach oraz ziar­nach zbóż.
 •  Wapń — jego najlep­szym źródłem jest mleko i pro­duk­ty mleczne, ale zna­jdziemy go także w rybach, rośli­nach strączkowych oraz orzechach.
  W diecie nie może­my zapom­nieć także o nawod­nie­niu. Nasz orga­nizm nie będzie w stanie praw­idłowo funkcjonować bez wody. Dzi­en­nie wyp­i­ja­jmy więc około 1,5–2 lit­ry wody.

Profilaktyka raka jelita grubego — dieta to nie wszystko

Rola diety w pro­fi­lak­tyce raka jeli­ta grubego jest ogrom­na. Nie jest to jed­nak jedynie dzi­ałanie, które może uchronić nas przed chorobą. Powin­niśmy prowadz­ić zdrowy styl życia, uwzględ­ni­a­jąc w nim odpowied­nią ilość ruchu. Jed­nak najważniejszym dzi­ałaniem pro­fi­lak­ty­cznym jest wykony­wanie badań prze­siewowych. Pod­stawą jest tutaj kolonoskopia. Wielu pac­jen­tów jed­nak obaw­ia się jej ze wzglę­du na możli­wy ból. W takiej sytu­acji nie należy ryzykować swoim zdrowiem. Warto więc rozważyć alter­naty­wne rozwiązanie — niein­wazyjny test na raka jeli­ta grubego: ColoAlert.

Źródła:

https://www.zwrotnikraka.pl/rak-jelita-grubego-dieta/

Oceń
mail