Przeskocz do treści
coloalert

Profilaktyka raka jelita grubego — o czym musisz pamiętać?

Rak jeli­ta grubego to choro­ba, która ataku­je nas po cichu. Powoli wyniszcza nasz orga­nizm i nie daje przy tym żad­nych widocznych objawów. Przed chorobą tą może­my się bronić poprzez odpowied­nie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne. Zmniejszą one ryzyko zachorowa­nia, a w naj­gorszym razie poz­wolą szy­bko wykryć schorze­nie. Sprawdź, jak dokład­nie powin­na wyglą­dać pro­fi­lak­ty­ka raka jeli­ta grubego!profilaktyka raka jelita grubego

Spis treś­ci:

  1. Bada­nia pod­stawą pro­fi­lak­ty­ki raka jeli­ta grubego
  2. Styl życia w pro­fi­lak­tyce raka jeli­ta grubego

Badania podstawą profilaktyki raka jelita grubego

Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne to skuteczne narzędzia, które poz­wolą nam wykryć raka jeli­ta grubego, jeszcze zan­im zacznie on siać spus­tosze­nie w naszym orga­nizmie. Dzię­ki nim otrzy­mamy wczes­ną diag­nozę i szy­bko wdrożymy lecze­nie, które może ura­tować nasze życie.
Pod­sta­wowym badaniem w pro­fi­lak­tyce raka jeli­ta grubego jest kolonoskopia. Jest to zło­ty stan­dard diag­nos­ty­czny w tym przy­pad­ku. Wielu pac­jen­tów jed­nak się na nią nie decy­du­je w obaw­ie przed wsty­dem czy bólem[1]. Jeśli należymy do tej gru­by osób, to warto rozważyć alter­naty­wne rozwiązanie. W ramach pro­fi­lak­ty­ki przeprowadz­ić może­my takie niein­wazyjny test ColoAlert. Jest to innowa­cyjne test na raka jeli­ta grubego, który wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki kału. Dzię­ki temu jest ono bezbolesne i kom­for­towe, a przy tym bard­zo skuteczne w wykry­wa­niu zmi­an nowot­worowych w obrę­bie jeli­ta grubego.

Styl życia w profilaktyce raka jelita grubego

Nasza dieta jest kluc­zowa dla budowa­nia odpornoś­ci orga­niz­mu. Odpowied­ni jadłospis może więc znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowa­nia. Dieta w pro­fi­lak­tyce raka jeli­ta grubego uwzględ­ni­ać powin­na następu­jące zasady:

  • Spoży­waj duże iloś­ci błon­ni­ka — zna­jdziesz go w owocach, warzywach, pro­duk­tach pełnoziar­nistych, orzechach oraz nasion­ach. Pomoże nam to utrzy­mać praw­idłową pracę naszych jelit.
  •  Czer­wone mię­so zastąp białkiem roślin­nym — jest ono łagod­niejsze dla naszych jelit. Czer­wone mię­so w swoich posiłkach zastąp więc fasolą, soczewicą czy ciecierzycą.
  •  Jedz pro­duk­ty zaw­ier­a­jące antyoksy­dan­ty, takie jak pomi­do­ry, brokuły czy jagody — neu­tral­izu­ją one wolne rod­ni­ki, które mogą uszkadzać DNA w naszych komórkach.
  •  Wybier­aj zdrowe źródła tłuszczów — najlep­sza będzie oli­wa z oli­wek, awoka­do oraz tłuste ryby

Oprócz diety ważne jest także prowadze­nie zdrowego sty­lu życia. Przede wszys­tkim zrezyg­nować należy z picia alko­holu i pale­nia tyto­niu. Zmniejszy to ryzyko roz­wo­ju raka jeli­ta grubego i wpłynie pozy­ty­wnie na nasz ogól­ny stan zdrowia. Zad­bać powin­niśmy także o odpowied­nią ilość ruchu. Na akty­wność fizy­czną powin­niśmy znaleźć co najm­niej 30 min­ut trzy razy w tygod­niu. W ten sposób wzmoc­n­imy nasze ciało. W kon­sek­wencji będzie ono bardziej skuteczne w obronie orga­niz­mu przed ewen­tu­al­ny­mi zagrożeniami.

Źródła:
Bret­thauer M. MD, Kamin­s­ki M. MD, Løberg M. MD, et al., Pop­u­la­tion-Based Colonoscopy Screen­ing for Col­orec­tal Can­cerA Ran­dom­ized Clin­i­cal Trial .

Oceń
mail