Przeskocz do treści
coloalert

Zaparcia — czy mogą świadczyć o raku jelita grubego?

Każdy z nas cza­sem doświad­cza dolegli­woś­ci układu pokar­mowego, takich jak zaparcia. Zwyk­le ich przy­czyny są dość bła­he. Cza­sa­mi jed­nak stoi za nimi dużo poważniejszy prob­lem. Przy­czyną zaparć może być nawet rak jeli­ta grubego, dlat­ego nie powin­niśmy ich bagatelizować. Jeśli ten prob­lem pojaw­ia się u nas częs­to, to warto przeprowadz­ić diag­nos­tykę raka jeli­ta grubego. Sprawdź, jakie bada­nia wykryją tę chorobę!zaparcia

Spis treś­ci:

  1. Zaparcia jako objaw raka jeli­ta grubego
  2. Zaparcia a diag­nos­ty­ka raka jeli­ta grubego

Zaparcia jako objaw raka jelita grubego

Zaparcia to jed­nej z najczęst­szych objawów raka jeli­ta grubego. W trak­cie roz­wo­ju tej choro­by dochodzi do rozras­ta­nia się polipów wewnątrz jeli­ta. Zmniejsza się więc wewnętrzny przekrój jeli­ta, a w kon­sek­wencji dochodzi do zaparć. Pac­jen­ci jed­nak częs­to bagatelizu­ją ten objaw, ponieważ wyda­je się im on bard­zo błahy. W kon­sek­wencji rak jeli­ta grubego wykry­wany jest zbyt późno.

Częste zaparcia mogą także zwięk­szać ryzyko roz­wo­ju raka jeli­ta grubego poprzez:

  •  Kol­o­niza­cję jeli­ta przez bak­terie, które sprzy­ja­ją roz­wo­jowi pro­cesów nowotworowych
  • Pojaw­ie­nie się przewlekłych stanów zapalnych
  •  Nad­mierny nacisk na ścianę jeli­ta, przez który pojaw­ia­ją się podrażnienia i zmi­any na poziomie komórkowym
  •  Zwięk­sze­nie cza­su, w którym stolec ma kon­takt ze ściana­mi jeli­ta, przez co zwięk­sza się ekspozy­c­ja na potenc­jalne sub­stanc­je rakotwór­cze zawarte w kale
  •  Zmi­any w mikroflorze jeli­towej, które wpły­wa­ją na metab­o­lizm w jelicie
  •  Utrud­ni­an­ie pro­ce­su usuwa­nia odpadów i toksyn z orga­niz­mu, przez co gro­madzą się w nim szkodli­we substancje

Musimy pamię­tać, że zaparcia nie są jedyną dolegli­woś­cią ze strony układu pokar­mowego, która może być objawem raka jeli­ta grubego. Świad­czyć mogą o nim także biegun­ki i bóle brzucha.

Zaparcia a diagnostyka raka jelita grubego

Jeśli zaparcia częs­to się u nas pojaw­ia­ją, to powin­niśmy przeprowadz­ić diag­nos­tykę w kierunku raka jeli­ta grubego. Im dłużej będziemy z tym zwlekać, tym nasze szanse na powrót do zdrowia będą mniejsze. Tylko wykrycie choro­by we wczes­nym sta­di­um roz­wo­ju poz­woli nam wdrożyć skuteczne lecze­nie i pokon­ać chorobę. Warto więc wykon­ać bada­nia prze­siewowe, które sprawdzą, czy nic złego się nie dzieje. Poz­woli nam to zyskać spokój, że nasze zdrowie i życie nie jest w żaden sposób zagrożone.

Zło­tym stan­dar­d­em diag­nos­ty­cznym w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego jest kolonoskopia. Nie jest to jed­nak badanie, które pac­jen­ci wykonu­ją z ochotą. Więk­szość z nich uni­ka kolonoskopii jak ognia. Tacy pac­jen­ci obaw­ia­ją się wsty­du, bólu i dyskom­for­tu. Nie warto jed­nak z takiego powodu odkładać diag­nos­ty­ki i ryzykować swoim zdrowiem. W takiej sytu­acji pole­camy zde­cy­dować się na alter­naty­wny test ColoAlert. Jest to niein­wazyjne badanie, które wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki kału. Przy tym jest ono także bard­zo czułe, dlat­ego z powodze­niem wykry­je zmi­any nowot­worowe w obrę­bie jeli­ta grubego.

Oceń
mail