Przeskocz do treści
coloalert

Profilaktyka nowotworów — badania i inne niezbędne działania

Nowot­wory to choro­by, które w więk­szoś­ci przy­pad­ków wykry­wane są zbyt późno. W kon­sek­wencji rokowa­nia pac­jen­tów nie są najlep­sze. Najczęś­ciej doty­czy to raka jeli­ta grubego. Choro­by te moż­na jed­nak wykryć dużo wcześniej, co daje szanse na skuteczne lecze­nie. Jest to możli­we dzię­ki odpowied­niej pro­fi­lak­tyce. Sprawdź, jak powin­na ona wyglądać!profilaktyka nowotworów badania

Spis treś­ci:

  1. Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów — badania
  2. Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów bada­nia — co zami­ast kolonoskopii?
  3. Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów — styl życia

Profilaktyka nowotworów — badania

W pro­fi­lak­tyce raka jeli­ta grubego najważniejsze jest przeprowadze­nie kluc­zowego bada­nia – kolonoskopii. Dzię­ki niej lekarz może przyjrzeć się jeli­tu grube­mu od wewnątrz, co pozwala zauważyć niepoko­jące zmi­any. Kolonoskopia przeprowadzana jest poprzez umieszcze­nie w odby­cie pac­jen­ta giętkiej rur­ki z kamerą[1]. Cała pro­ce­du­ra trwać może od 15 do 40 minut.

Kolonoskopia jest niezwyk­le skutecznym i wiary­god­nym badaniem. Mimo tego pac­jen­ci nie zgłasza­ją się na nią zbyt chęt­nie. Najczęś­ciej unika­ją kolonoskopii, ponieważ obaw­ia­ją się bólu. W rzeczy­wis­toś­ci kolonoskopia jest niemal całkowicie bezbolesna, ponieważ wykonu­je się ją w znieczu­le­niu ogól­nym lub miejs­cowym. Nie warto więc ryzykować swoim zdrowiem i życiem.

Profilaktyka nowotworów badania — co zamiast kolonoskopii?

Nie warto rezyg­nować z przeprowadzenia pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów tylko dlat­ego, że obaw­iamy się kolonoskopii. Pac­jen­ci w takiej sytu­acji mogą sko­rzys­tać z alter­naty­wy – niein­wazyjnego tes­tu ColoAlert. Jest to w pełni bez­pieczne badanie, które nie wywołu­je u pac­jen­tów żad­nego bólu czy dyskom­for­tu. Do jego przeprowadzenia potrzeb­na jest jedynie prób­ka kału. Pac­jent może pobrać ją we włas­nej łazience, dzię­ki czemu badanie jest dla niego dużo bardziej komfortowe.

Skuteczność tes­tu ColoAlert porówny­wal­na jest do kolonoskopii. Jest to możli­we dzię­ki anal­izie prób­ki pod kątem aż czterech skład­owych. Pod­czas anal­izy sprawdza się:

  • Stęże­nie ludzkiego DNA w kale
  •  Obec­ność mutacji w genie KRAS
  •  Obec­ność mutacji w genie BRAF
  •  Obec­ność krwi uta­jonej w kale

Profilaktyka nowotworów — styl życia

W pro­fi­lak­tyce nowot­worów ważne jest także utrzymy­wanie zdrowego sty­lu życia. Szczegól­nie istot­na jest tutaj dieta. Powin­na ona być boga­ta w błon­nik, białko roślinne, antyoksy­dan­ty oraz zdrowe tłuszcze. Taki sposób odży­wia­nia wspo­może pracę jelit oraz wzmoc­ni odporność organizmu.
Zdrowy styl życia to także reg­u­lar­na akty­wność fizy­cz­na. Warto upraw­iać ją przy­na­jm­niej trzy razy w tygod­niu przez 30 min­ut. Oprócz tego pamię­tać powin­niśmy o nawad­ni­a­n­iu orga­niz­mu oraz wye­lim­i­nowa­niu uży­wek, takich jak alko­hol czy papierosy.

Źródła:

  1.  https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/kolonoskopia-badanie-ktore-ratuje-zycie
Oceń
mail