Przeskocz do treści
coloalert

Fryzury dla chłopaków — 4 pomysły na ciekawe uczesania

Odpowied­nia fryzu­ra dla chłop­ca może być nie lada wyzwaniem. Musi ona być przede wszys­tkim wygod­na. Mamy tutaj duże pole do popisu. Kom­for­towe w nosze­niu fryzury dla chłopaków mogą być krót­sze, dłuższe, z grzy­wką czy ze wzorka­mi. Sprawdź 4 naj­ciekawsze propozy­c­je fryzur dla chłopaków!fryzury dla chłopaków

Spis treś­ci:

  1. Fryzury dla chłopaków — krót­sze włosy
  2. Fryzury dla chłopaków — włosy z grzywką
  3. Fryzury dla chłopaków — wycięte wzorki
  4. Fryzury dla chłopaków — włosy półdługie

Fryzury dla chłopaków — krótsze włosy

Krótkie fryzury dla chłopców zapew­ni­a­ją najwyższy kom­fort. Nie wyma­ga­ją one codzi­en­nego styl­i­zowa­nia ani ciągłego popraw­ia­nia, aby włosy nie wpadały do oczu. Oto najlep­sze propozy­c­je takich fryzur:

  •  Fryzu­ra fran­cus­ka – cechu­je się wygolony­mi boka­mi i dłuższą górą.
  •  Fryzu­ra klasy­cz­na – to pop­u­larne cię­cie “na jeża”, które pole­ga na krótkim obcię­ciu włosów na całej głowie, pozostaw­ia­jąc nieco dłuższą górę.

Fryzury dla chłopaków — włosy z grzywką

Twarz naszego syn­ka nabierze niepow­tarzal­nego uroku, jeżeli do fryzury chłop­ca dodamy grzy­wkę. Zro­bić może­my to poprzez:

  •  Grzy­wkę klasy­czną — jest to grzy­wka opada­ją­ca na czoło, dzię­ki której obet­niemy dziecko na tzw. grzy­b­ka. Taka grzy­wka wyma­ga reg­u­larnego pod­ci­na­nia. Inaczej zacznie wchodz­ić chłopcu do oczu, a fryzu­ra ta przes­tanie być wygodna.
  •  Grzy­wkę na bok – jest to świetne cię­cie dla chłopców, którym już znudz­iła się klasy­cz­na pros­ta grzy­wka. Z taką fryzurą może­my jeszcze nieco poekspery­men­tować poprzez stop­niowe wycieniowanie grzywki.
  •  Grzy­wka zaczesana do tyłu — jest to już fryzu­ra, która wyma­ga styl­i­zowa­nia za pomocą żelu lub gumy. Ze wzglę­du na to pole­cana jest raczej starszym chłopcom.

Fryzury dla chłopaków — wycięte wzorki

Im chło­piec jest starszy, tym więcej ma do powiedzenia w kwestii swo­jej fryzury. Wielu z nich marzy o wycię­tych wzorkach, które doda­ją fryzurze ciekawego uroku. Chłop­cy najczęś­ciej wybier­a­ją takie wzor­ki jak gwiazd­ki, zygza­ki, lin­ie czy pajęczyna.

Fryzury dla chłopaków — włosy półdługie

Nie wszyscy chłop­cy lubią krótkie uczesa­nia. Niek­tórym będzie lep­iej we włosach półdługich. Najpop­u­larniejsza jest tutaj klasy­cz­na fryzu­ra — włosy ścięte do ramion, które cza­sem upina się w kucyk. Jest to znakomi­ty wybór, jeśli tylko reg­u­larnie przeczesu­je­my włosy.
Najnowszym tren­dem wśród chłopców o półdługich włosach jest fryzu­ra na samu­ra­ja. Pole­ga ona na wygole­niu boków i tyłu głowy oraz zebra­niu resz­ty włosów w kucy­ka na jej czubku.

Oceń
mail