Przeskocz do treści
coloalert

Wpływ genetyki na zdrowie psychiczne: jak geny oddziałują na nasz dobrostan?

Od daw­na wiado­mo, że gene­ty­ka odgry­wa kluc­zową rolę w wielu aspek­tach naszego życia, w tym również w naszym zdrow­iu psy­chicznym. Aktu­al­nie poświę­ca się mu coraz więcej uwa­gi, ponieważ coraz więcej osób zda­je sobie sprawę, że jest ono tak samo ważne, jak zdrowie fizy­czne. W niniejszym artykule przyjrzymy się głę­biej temu, w jaki sposób nasze dziedz­ic­zone geny mogą wpły­wać na nasze zdrowie psy­chiczne. Przeczy­taj, jak gene­ty­ka odd­zi­ału­je na Twój dobrostan!wpływ genetyki na zdrowie psychiczne

Spis treś­ci:

  1. Jak gene­ty­ka ksz­tał­tu­je nasze zdrowie psychiczne?
  2. Wpływ gene­ty­ki na skuteczność leczenia
  3. Choro­by o podłożu gene­ty­cznym a nasz dobrostan

Jak genetyka kształtuje nasze zdrowie psychiczne?

Gene­ty­ka może wpły­wać na nasze zdrowie psy­chiczne na wiele różnych sposobów. Jed­nym z kluc­zowych mech­a­nizmów jest dziedz­icze­nie predys­pozy­cji gene­ty­cznych do różnych zaburzeń psy­chicznych, takich jak depres­ja, lęki czy zaburzenia afek­ty­wne dwu­biegunowe. Bada­nia nad rodz­i­na­mi i bliź­ni­aka­mi sugeru­ją, że ist­nieje sil­na skłon­ność do dziedz­iczenia pewnych cech związanych z zaburzeni­a­mi psy­chiczny­mi.

Wpływ genetyki na skuteczność leczenia

Nie tylko gene­ty­ka deter­min­u­je ryzyko wys­tąpi­enia zaburzeń psy­chicznych, ale również może wpły­wać na naszą odpowiedź na lecze­nie. Okazu­je się, że pewne geny mogą predys­ponować nas do lep­szej lub gorszej reakcji na określone leki prze­ci­wde­presyjne, prze­ci­wlękowe czy sta­bi­liza­to­ry nastroju.
Przed wprowadze­niem leczenia wymieniony­mi rodza­ja­mi leków warto przeprowadz­ić badanie gene­ty­czne, które sprawdzi naszą wrażli­wość na leki. Dzię­ki temu lekarz będzie mógł dobrać dla nas preparaty, które przyniosą oczeki­wany skutek. Takie badanie jest bezbolesne i niein­wazyjne. Dzię­ki niemu już w ciągu kilku tygod­ni będziemy wiedzieć, jaka for­ma leczenia będzie dla nas najlep­sza. W ten sposób może­my nie marnować swo­jego cen­nego cza­su na lecze­nie, które nie przyniesie żad­nego skutku.

Choroby o podłożu genetycznym a nasz dobrostan

Choro­by o podłożu gene­ty­cznym na ten moment są nieuleczalne. Jed­nak w więk­szoś­ci przy­pad­ków przy stosowa­niu odpowied­niego leczenia moż­na z nimi żyć przez długie lata. Mimo tego dla wielu pac­jen­tów myśl o nieuleczal­nej choro­bie jest dobi­ja­ją­ca. W kon­sek­wencji część z nich bard­zo podu­pa­da na zdrow­iu psy­chicznym. W takiej sytu­acji warto zwró­cić się po pomoc. Pro­fesjon­alne wspar­cie psy­cho­log­iczne może bard­zo nam pomóc pogodz­ić się z chorobą.

Oceń
mail