Planowanie ciąży - badania i konsultacje przed poczęciem Przeskocz do treści
coloalert

Planowanie ciąży — badania i konsultacje przed poczęciem

Do ciąży warto odpowied­nio się przy­go­tować. Dzię­ki temu stworzymy nasze­mu dziecku korzyst­niejsze warun­ki do roz­wo­ju. W tym celu na etapie planowa­nia ciąży warto wybrać się na kon­sul­tac­je lekarskie i wykon­ać kil­ka badań. Sprawdź, które z nich są niezbędne na etapie planowa­nia ciąży!planowanie ciąży badania i konsultacje przed poczęciem

Spis treś­ci:

  1. Kon­sul­tac­ja ginekologiczna
  2. Kon­sul­tac­ja stomatologiczna
  3. Bada­nia przed poczęciem

Konsultacja ginekologiczna

Na etapie planowa­nia ciąży w pier­wszej kole­jnoś­ci odwiedz­ić należy ginekolo­ga. Na taką wiz­ytę powin­no się wybrać 6 miesię­cy przed planowanym poczę­ciem. Pod­czas kon­sul­tacji lekarz przeprowadzi z pac­jen­tką wywiad. Zapy­ta w nim m.in. o prze­byte i ist­niejące choro­by, stosowane leki czy styl życia. Ginekolog pod­czas wiz­y­ty przeprowadzi także pod­sta­wowe badanie gineko­log­iczne. Wykona on również USG narządów rod­nych, cytologię oraz USG piersi.

Lekarz pod­czas kon­sul­tacji gineko­log­icznej poroz­maw­ia z Tobą także o sty­lu życia na etapie planowa­nia ciąży. Doradzi Ci, jakie dzi­ała­nia warto wdrożyć, aby pozy­ty­wnie wpłynąć na płod­ność. Ginekolog dobierze także odpowied­nią suple­men­tację, która pozy­ty­wnie wpłynie na rozwój Two­jego dziec­ka. Szczegól­nie istotne będzie przyj­mowanie kwa­su foliowego. Tę suple­men­tację rozpocząć powin­naś już 6 miesię­cy przed poczęciem.

Konsultacja stomatologiczna

W trak­cie przy­go­towań do ciąży warto odwiedz­ić den­tys­tę i usunąć wszys­tkie ubyt­ki w uzę­bi­e­niu. Próch­ni­ca może doprowadz­ić nawet do poronienia, dlat­ego warto się jej pozbyć jeszcze przed poczę­ciem dziec­ka. W trak­cie ciąży niemożli­we będzie także wyko­nanie zdję­cia RTG, co może uniemożli­wić usunię­cie niek­tórych ubytków w trak­cie oczeki­wa­nia na dziecko.

Badania przed poczęciem

Przed zajś­ciem w ciążę warto skon­trolować swój stan zdrowia poprzez przeprowadze­nie kilku badań. Najważniejsze są następu­jące testy:

  •  Mor­folo­gia krwi obwodowej
  •  Określe­nie grupy krwi oraz czyn­ni­ka Rh
  •  Badanie prze­ci­w­ci­ał w kierunku tok­so­plaz­mozy, róży­cz­ki, cytome­galii, wiru­sowego zapale­nia wątro­by oraz wirusa HIV
  •  Badanie hor­monów tarczycy
  •  Badanie glukozy
  •  Badanie moczu
  •  Badanie kar­i­o­ty­pu

Przeprowadze­nie wymienionych testów dostar­cza lekar­zowi wielu cen­nych infor­ma­cji na tem­at zdrowia kobi­ety. Dzię­ki nim może on zauważyć pewne niepraw­idłowoś­ci, które mogą jej utrud­nić zajś­cie w ciążę. Poz­woli to wdrożyć odpowied­nie dzi­ałanie, które ułatwi poczę­cie i zmniejszy ryzyko pojaw­ienia się ciążowych komplikacji.

Oceń
mail