badania po poronieniu
badania po poronieniu

dystrofia mięśniowa Duchenne’a

now browsing by tag

 
 
Dystrofia mięśniowa Duchenne'a

Technologia CRISPR – wyleczy Dystrofię mięśniową Duchenne’a?

Trzy nieza­leżne zespoły badaw­cze z USA przed­staw­iły ostat­nio pier­wsze dowody na to, że za pomocą nowoczes­nej tech­nologii o nazwie CRISPR- Cas9 już niedłu­go będzie moż­na leczyć pac­jen­tów cier­pią­cych na wrod­zone, postępu­jące zani­ki mięśni, takie jak choć­by Dys­trofia mięśniowa Duchenne’a. Dys­trofia mięśniowa Duchenne’a – choro­ba gene­ty­cz­na, która uszkadza mięśnie Na Dys­trofię…

dystrofia mięśniowa duchenne'a

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a – czyli postępujący zanik mięśni

Dys­trofia mięśniowa Duchenne’a daje początkowo bard­zo niewinne objawy. Maluch jest słab­szy od swoich rówieśników, nie bie­ga, nie skacze tak jak inne dzieci, częś­ciej zdarza mu się przewró­cić. Ma też trud­noś­ci z wchodze­niem po schodach i znacznie później opanowu­je naukę samego chodzenia. Z cza­sem pojaw­ia się bard­zo charak­terysty­czny „kaczy” chód oraz…

,,,