Ratunku! Moje dziecko ciągle choruje Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Ratunku! Moje dziecko ciągle choruje

Wielu rodz­iców skarży się na to, że ich dziecko cią­gle cho­ru­je. U przed­szko­laków jest to całkiem nor­malne. Więk­szość dzieci w wieku przed­szkol­nym cho­ru­je od 6 do 8 razy w roku. Prob­lem pojaw­ia się, jeśli dziecko cho­ru­je częś­ciej. Prob­lem ten powinien zostać skon­sul­towany z immunolo­giem. Na pod­staw­ie badań stwierdzi on przy­czynę słabej odpornoś­ci dziec­ka.dziecko choruje co 2 tygodnie

Spis treś­ci:

1. Dziecko cho­ru­je co 2 tygod­nie — czy to normalne?
2. Dziecko cią­gle cho­ru­je w przed­szkolu — umów je do immunologa!
3. Dziecko częs­to cho­ru­je — pier­wotne niedobo­ry odporności
4. Choro­by w przed­szkolu a alergia

Dziecko choruje co 2 tygodnie — czy to normalne?

Układ odpornoś­ciowy przed­szko­la­ka wciąż się rozwi­ja, więc nie funkcjonu­je on jeszcze tak, jak powinien. Jest to przy­czy­na częstego łapa­nia infekcji przez dzieci. Z reguły dzieci łapią je od 6 do 8 razy w roku. Taka sytu­ac­ja jest całkowicie normalna
Prob­lem pojaw­ia się, jeśli dziecko cho­ru­je częś­ciej lub infekc­je trwa­ją dłu­go i mają cięż­ki prze­bieg. W takiej sytu­acji warto poz­nać przy­czynę ciągłego chorowa­nia. Pomoże w tym lekarz immunolog i wyko­nanie kilku badań dziecku.

Dziecko ciągle choruje w przedszkolu — umów je do immunologa!

Immunolog to lekarz, który zaj­mu­je się choroba­mi układu odpornoś­ciowego. To właśnie do niego, należy się udać na wiz­ytę, jeśli nasze dziecko częs­to cho­ru­je. Wiz­y­ta rozpocznie się od wywiadu, w którym lekarz zapy­ta rodz­iców m.in. o prze­bieg infekcji, przyj­mowane przez dziecko leki czy choro­by wys­tępu­jące w rodzinie. Warto mieć przy­go­towane odpowiedzi na te pytania.
Immunolog zle­ci rodz­i­com także wyko­nanie badań niezbęd­nych do wykrycia przy­czyny słabej odpornoś­ci. Najczęś­ciej konieczne jest wykonanie:
Bada­nia gene­ty­cznego dla dzieci w kierunku pier­wot­nych niedoborów odporności
Tes­tu na alergię dla dzieci

Dziecko często choruje — pierwotne niedobory odporności

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci (PNO) to gru­pa około 300 chorób. To właśnie one najczęś­ciej są przy­czyną słabej odpornoś­ci. Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci zakłó­ca­ją pracę układu odpornoś­ciowego, dlat­ego dziecko bard­zo częs­to łapie różne infekc­je i ciężko je przechodzi.

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci należą do grupy chorób gene­ty­cznych. Oznacza to, że choro­by te są wywołane pewną wadą w genach. Tego rodza­ju schorzenia towarzyszą nam przez całe życie. Nie da się ich wyleczyć i nie da się na nie zachorować w pewnym momen­cie życia. Jed­nak w więk­szoś­ci przy­pad­ków objawy PNO zaczy­na­ją się pojaw­iać dopiero po kilku miesią­cach lub lat­ach życia.

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci wykryć moż­na w bada­niu gene­ty­cznym dziec­ka. Lekarze rekomen­du­ją wyko­nanie bada­nia kom­plek­sowego, w którym sprawd­zony zostanie każdy gen dziec­ka. Inne bada­nia mogą nie wykryć mutacji gene­ty­cznej, która wywołała PNO. Pole­canym badaniem gene­ty­cznym w tym przy­pad­ku jest badanie WES.

Choroby w przedszkolu a alergia

Przy­czyną częstych infekcji może być również niez­di­ag­no­zowana aler­gia. Ciągłe chorowanie jest jed­nym z najczęst­szych objawów alergii wziewnej. Wywołać mogą ją np. pył­ki drzew czy sierść zwierząt. Alergię wziewną może­my rozpoz­nać także po nieży­cie nosa, suchym kas­zlu i łza­w­ią­cych oczach.
Alergię moż­na wykryć za pomocą testów aler­gicznych z krwi. W przy­pad­ku, gdy dziecko cią­gle cho­ru­je, pole­ca się wyko­nanie tes­tu pan­elowego. Dzię­ki temu w jed­nej anal­izie zostanie sprawd­zone uczu­le­nie na kilka­naś­cie alergenów.

Rate this post
Rate this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

mail