Przeskocz do treści
coloalert

Dlaczego dziecko chodzi na palcach?

Wielu rodz­iców zauważa, że ich roczne dziecko chodzi na pal­cach. W tym wieku jest to całkowicie nor­malne. Chodze­nie na pal­cach częs­to pojaw­ia się pod­czas nau­ki chodzenia. Dzieci nie umieją jeszcze praw­idłowo postaw­ić stóp­ki, dlat­ego radzą sobie w ten sposób. Zaniepokoić nas powin­no starsze dziecko, które zaczy­na chodz­ić na pal­cach. Może mieć to niebez­pieczne podłoże. Chodze­nie na pal­cach pojaw­ia się m.in. przy autyzmie i prob­lemach z napię­ciem mięśniowym.dziecko chodzi na palcach

Spis treś­ci:

1. Dziecko chodzi na pal­cach — czy powin­niśmy się niepokoić?
2. Dziecko chodzi na pal­cach — czy to autyzm?
3. Jak oduczyć dziecko chodzenia na palcach?

Dziecko chodzi na palcach — czy powinniśmy się niepokoić?

Jeśli roczne lub 1,5 roczne dziecko chodzi na pal­cach, to nie ma powodu do niepoko­ju. Jest to etap roz­wo­jowy, przez który prze­chodzi więk­szość dzieci pod­czas nau­ki chodzenia. Wyni­ka on z fak­tu, że nie potrafią one jeszcze praw­idłowo postaw­ić kroku. Maluch w ten sposób wzmac­nia sobie także mięśnie stóp­ki oraz uczy się równowa­gi i stabilności.

Prob­lem pojaw­ia się, jeśli starsze dziecko chodzi na pal­cach. W takiej sytu­acji należy niezwłocznie skon­tak­tować się z pedi­atrą. Stwierdzi on, czemu dziecko chodzi na pal­cach. Przy­czy­na tego stanu może być bard­zo bła­ha lub poważ­na. Najczęś­ciej jed­nak chodze­nie na pal­cach ma następu­jące podłoże:

Zaburzenia ze spek­trum autyzmu
• Choro­by kręgosłupa
Móz­gowe poraże­nie dziecięce
• Skróce­nie ścięgna Achillesa
• Skróce­nie mięś­nia łydki
Obniżone napię­cie mięśniowe

Dzieci częs­to zaczy­na­ją chodz­ić na pal­cach przez niepo­zorne błędy w opiece nad nimi. Najczęst­szym z nich jest uży­wanie chodzi­ka, który sty­mu­lu­je wspinanie się na palce. Przy­czyną tego prob­le­mu może być również zbyt­nie wypy­chanie tułowia do przo­du pod­czas prowadzenia dziec­ka za rączkę oraz zbyt szy­bkie wprowadze­nie zabawek do nau­ki chodzenia np. pchacza.

Dziecko chodzi na palcach — czy to autyzm?

Chodze­nie na pal­cach to bard­zo częs­to jeden z pier­wszych objawów autyz­mu. Pojaw­ia się on u więk­szoś­ci dzieci autysty­cznych. Wspina­ją się one na palusz­ki, ponieważ są nad­wrażli­we sen­so­rycznie. Oznacza to, że bodziec w formie dotyku podłoża może wywoły­wać u nich dyskom­fort, a nawet ból.
Nad­wrażli­wość sen­so­rycz­na może wys­tępować także w innej formie. Wielu autystyków może zbyt inten­sy­wnie odbier­ać dźwię­ki czy zapachy.
Sposób leczenia nad­wrażli­woś­ci jest jeden – kon­sul­tac­ja u ter­apeu­ty inte­gracji sen­so­rycznej (SI). Pod­czas wiz­y­ty ter­apeu­ta zapro­ponu­je dziecku różnorodne zabawy ruchowe. Po kilku kon­sul­tac­jach będzie moż­na zobaczyć pier­wsze postępy — dziecko będzie potrafiło właś­ci­wie odbier­ać i anal­i­zować różnorodne bodźce.

Jak oduczyć dziecko chodzenia na palcach?

Sposobem na oducze­nie dziec­ka chodzenia na pal­cach są odpowied­nie ćwiczenia. Powin­ny one sty­mu­lować obciąże­nie stopy. Świet­nie sprawdzi się więc kucanie, przysi­ady, chodze­nie tyłem czy jaz­da na rolkach lub łyżwach.
Chodze­nie na pal­cach może być potę­gowane także przez nieod­powied­nie obuwie, a szczegól­nie buty z zaokrą­glonym noskiem. Warto więc pomyśleć o zakupie innych butów, jeśli dziecko chodzi na pal­cach. Świet­nie sprawdzi się obuwie z całkowicie płaską podeszwą. Taki rodzaj butów równomiernie obciąży stopę, dzię­ki czemu dziecku będzie ciężej wspinać się na palce.

4.2/5 — (4 głosów / głosy) 
mail