Marihuana lecznicza w Polsce - jakie ma działanie? Jak ją zdobyć? Przeskocz do treści
coloalert

Marihuana lecznicza w Polsce — jakie ma działanie? Jak ją zdobyć?

Mar­i­hua­na lecznicza to środek o wielu prozdrowot­nych właś­ci­woś­ci­ach. Jest ona coraz częś­ciej stosowana jako lecze­nie wielu schorzeń np. nowot­worów, padacz­ki i depresji. Stosowanie mar­i­huany leczniczej z reguły przynosi oczeki­wane efek­ty. Na niek­tórych pac­jen­tów dzi­ała ona jed­nak zbyt moc­no. Warto więc wykon­ać gene­ty­czne badanie wrażli­woś­ci na leki przed rozpoczę­ciem leczenia.marihuana lecznicza

Spis treś­ci:

Lecznicze właś­ci­woś­ci marihuany
Mar­i­hua­na lecznicza w Polsce — kiedy jest stosowana?
Jak zdobyć mar­i­huanę leczniczą?
Czy mar­i­hua­na lecznicza uzależnia?

Lecznicze właściwości marihuany

Mar­i­hua­na leczni­ca różni się skła­dem od mar­i­huany rekrea­cyjnej. Ma ona prozdrowotne właś­ci­woś­ci dzię­ki obec­noś­ci następu­ją­cych substancji:
• THC (tetrahy­drokannabi­nol) — jest to środek łagodzą­cy ból, zmniejsza­ją­cy nud­noś­ci i popraw­ia­ją­cy apetyt
• CBD (kannabid­i­ol) – sub­stanc­ja ta łagodzi objawy reuma­toidal­nego zapale­nia stawów, zespołu stre­su poura­zowego oraz zaburzeń lękowych. CBD zmniejsza także skut­ki uboczne, które mogą pojaw­ić się po stosowa­niu THC.
• CBG (kannabigerol) dzi­ała­ją­cy przeciwzapalnie
• THCV (tetrahy­drokannabi­warin) wspo­ma­ga­ją­cy lecze­nie padacz­ki i choro­by Parkinsona

W składzie mar­i­huany leczniczej zna­jdziemy również ter­pe­ny. Należy do nich m.in. dzi­ała­ją­cy prze­ci­w­bak­teryjnie ter­pinolen, prze­ci­wde­presyjny limo­nen, dzi­ała­ją­cy relak­su­ją­co mircen czy rozsz­erza­ją­cy oskrzela pinen.

Marihuana lecznicza w Polsce — kiedy jest stosowana?

Lecze­nie mar­i­huaną leczniczą pole­ga na waporyza­cji. Mar­i­hua­na musi zostać pod­grzana do 180–200°C, aby akty­wowały się zawarte w niej związ­ki. Ciepło powodu­je uwal­ni­an­ie się pary, którą chory musi wdy­chać. Taką for­mę ter­apii najczęś­ciej sto­su­je się w przypadku:
• Przewlekłego bólu
Zwięk­sza­nia skutecznoś­ci leczenia nowot­worów — mar­i­hua­na lecznicza zmniejsza skut­ki uboczne chemioterapii
• Ter­apii osób z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu – mar­i­hua­na lecznicza hamu­je wys­tępowanie zachowań agresy­wnych i autoa­gresy­wnych. Zmniejsza ona także inten­sy­wność objawów neu­ro­log­icznych i zwal­cza zaburzenia snu
• Padacz­ki – jest ona stosowana szczegól­nie u chorych, którzy doz­na­ją napadów ton­iczno-klonicznych. Jej dzi­ałanie zmniejsza częs­tość napadów i tików ner­wowych. Pozy­ty­wnie wpły­wa ona także na jakość snu i pro­cesy poz­naw­cze np. uwagę czy myślenie.

Dzi­ałanie mar­i­huany leczniczej może być również stosowane do leczenia choro­by Parkin­sona, zaburzeń lękowych, depresji, migren, stward­nienia rozsianego, zaburzeń pra­cy jelit, wzmożonego lub obniżonego napię­cia mięśniowego, bore­liozy, ast­my czy cukrzycy.

Jak zdobyć marihuanę leczniczą?

Mar­i­hua­na lecznicza w Polsce jest dostęp­na w więk­szoś­ci aptek. Do jej zakupu potrzeb­na jest odpowied­nia recep­ta. Musi znaleźć się na niej druk Rpw. Bez niego far­ma­ceu­ta nie sprze­da mar­i­huany leczniczej.

Kto może przepisać mar­i­huanę leczniczą? Może zro­bić to każdy lekarz z wyjątkiem lekarza wetery­narii. Przed wydaniem recep­ty przed­stawi on pac­jen­towi wszys­tkie zalece­nia związane z waporyza­cją mar­i­huany leczniczej.

Czy marihuana lecznicza uzależnia?

Mar­i­hua­na lecznicza nie jest sub­stancją uza­leż­ni­a­jącą. Pac­jent może jed­nak uza­leżnić się od dobrego samopoczu­cia, które odczuwa pod­czas waporyza­cji. Uza­leżnie­nie to może być bard­zo niebez­pieczne dla jego zdrowia, ponieważ może skutkować m.in. zaburzeni­a­mi kon­cen­tracji, sen­noś­cią, zawro­ta­mi głowy, omdle­ni­a­mi, upośledze­niem pamię­ci, a nawet śpiączką.

Powikła­nia po stosowa­niu mar­i­huany leczniczej z reguły wys­tępu­ją u osób wrażli­wych na tę sub­stancję. Warto więc przed rozpoczę­ciem leczenia wykon­ać gene­ty­czne badanie wrażli­woś­ci na leki — badanie WES pre­mi­um. Dzię­ki niemu pac­jent będzie mógł bez­piecznie stosować mar­i­huanę leczniczą.

Oceń
mail