Przeskocz do treści
coloalert

Asymetria u niemowlaka — czym jest? Jak ją rozpoznać?

Asyme­tria u niemowla­ka to bard­zo powszechne zjawisko. Pole­ga ona na niesym­e­trycznym układa­niu się ciała dziec­ka lub jego częś­ci. Jest to nor­mal­ny stan fizjo­log­iczny, który powinien ustąpić około 3–4 miesią­ca życia. Jeśli asyme­tria u niemowla­ka utrzy­mu­je się dłużej, to należy skon­sul­tować ją z lekarzem.asymetria u niemowlaka

Spis treś­ci:

Co to jest asyme­tria u niemowlaka?
Kiedy mija asyme­tria u niemowlaka?
Asyme­tria ułoże­niowa — przyczyny
Reha­bil­i­tac­ja asymetrii u niemowlaka
Ile trwa reha­bil­i­tac­ja asymetrii u niemowlaka?

Co to jest asymetria u niemowlaka?

Asyme­tria u niemowla­ka to fizjo­log­iczny stan w roz­wo­ju dziec­ka. Pole­ga on na niesym­e­trycznym układa­niu ciała wzglę­dem osi pionowej.
Asyme­tria u dziec­ka może obe­j­mować całe ciało lub tylko jego częś­ci. Wyróż­nia się:
• Asymetrię oczu u niemowla­ka – dziecko prefer­u­je patrze­nie w jed­ną stronę
• Asymetrię głów­ki u niemowla­ka – maluszek obra­ca główkę cią­gle w tą samą stronę. Łączy się ona z asymetrią twarzy u niemowla­ka, przez którą jeden policzek może wydawać się większy.
• Asymetrię rączek u niemowla­ka – pod­czas leże­nia na brzuszku dziecko nie pod­piera się równo na obu rączkach
• Asymetrię tułowia u niemowla­ka – pod­czas leże­nia na ple­cach ciało dziec­ka jest skrzy­wione w jed­ną stronę

Kiedy mija asymetria u niemowlaka?

Asyme­tria u niemowla­ka powin­na minąć do 3–4 miesią­ca życia. Jeśli ciało dziec­ka wciąż jest niesym­e­tryczne, to warto wybrać się do lekarza pedi­atry. Brak symetrii może uniemożli­wić dziecku osią­ganie kole­jnych etapów roz­wo­ju moto­rycznego, dlat­ego nie powin­niśmy tego bagatelizować.

Lekarz pod­czas wiz­y­ty oceni stan dziec­ka i zale­ci rodz­i­com kon­sul­tację u fizjoter­apeu­ty, który poprowadzi rehabilitację.

Asymetria ułożeniowa — przyczyny

Asyme­tria ułoże­niowa może mieć różne przy­czyny. Najczęst­sze z nich to:
• Niepraw­idłowe ułoże­nie płodowe dziecka
• Niewłaś­ci­we wykony­wanie czyn­noś­ci pielę­gna­cyjnych np. nosze­nie dziec­ka tylko na jed­nej ręce, karmie­nie tylko z jed­nej piersi
• Około­porodowe uszkodze­nie splo­tu barkowego
• Zabur­zone napię­cie mięśniowe
• Wady wzroku i słuchu
• Przykur­cze sta­wowe i mięśniowe

Do asymetrii ułoże­niowej przy­czynić mogą się także inne zaburzenia roz­wo­jowe.

Rehabilitacja asymetrii u niemowlaka

Do reha­bil­i­tacji asymetrii u niemowla­ka uży­wa się dwóch metod: metody Voj­ty oraz metody NDT Bobath. W metodzie Voj­ty poprawne wzorce ruchowe u dziec­ka ksz­tał­towane są poprzez przyj­mowanie przez dziecko określonych pozy­cji i ukierunk­owywa­niu ruchu poszczegól­nych mięśni. Z kolei w metodzie NDT Bobath fizjoter­apeu­ta sku­pia się na praw­idłowym prowadze­niu ruchu i hamowa­niu niewłaś­ci­wych odruchów.

Pod­czas reha­bil­i­tacji fizjoter­apeu­ta zale­ci rodz­i­com pracę z dzieck­iem w domu. Pokaże on, jak praw­idłowo nosić, karmić i układać dziecko do snu, tak aby asyme­tria zaniknęła.

Ile trwa rehabilitacja asymetrii u niemowlaka?

Reha­bil­i­tac­ja asymetrii u niemowla­ka powin­na być wykony­wana reg­u­larnie. Fizjoter­apeu­ci rekomen­du­ją, aby ćwiczenia odby­wały się 2–4 razy w tygod­niu. Taka częs­totli­wość szy­bko przyniesie oczeki­wane skut­ki. Nie da się jed­nak przewidzieć, ile będzie trwała reha­bil­i­tac­ja asymetrii u niemowla­ka. U niek­tórych dzieci zani­ka ona po 2 miesią­cach, a inne potrze­bu­ją roku. Jest to zależne od częs­toś­ci i inten­sy­wnoś­ci ćwiczeń u fizjoter­apeu­ty oraz pra­cy z dzieck­iem w domu.

Oceń
mail