Przeskocz do treści
coloalert

Zaciśnięte piąstki u niemowlaka — czy powinny niepokoić rodziców?

Rodz­ice częs­to zauważa­ją, że niemowlę zaciska piąst­ki i się nap­ina. Jest to wynik odruchu chwyt­nego, który nat­u­ral­nie wys­tępu­je u maluszków. Powinien on jed­nak zaniepokoić rodz­iców, jeśli utrzy­mu­je się zbyt dłu­go. Powo­dem tego może być zabur­zone napię­cie mięśniowe. Jak je rozpoz­nać? Jak rozluźnić zaciśnięte pięś­ci u niemowla­ka? Podpowiadamy!zaciśnięte piąstki u niemowlaka

Spis treś­ci:

Co oznacza­ją zaciśnięte pięś­ci u niemowlaka?
Zaciśnięte piąst­ki u niemowląt — kiedy powin­ny niepokoić?
Zaciśnięte piąst­ki u niemowla­ka — jak pomóc dziecku?

Co oznaczają zaciśnięte pięści u niemowlaka?

Zaciśnięte piąst­ki u niemowląt to wynik odruchu chwyt­nego. Wyk­sz­tał­cił się on w toku ewolucji, dlat­ego towarzyszy dziecku od momen­tu nar­o­dzin. To właśnie za sprawą odruchu chwyt­nego dziecko zaciska dłoń na każdym przed­mio­cie, który wpad­nie mu w ręce.

Praw­idłowy odruch chwyt­ny pole­ga na zaciśnię­ciu dłoni. W tym cza­sie kciuk jest przy­wiedziony i nieschowany do wnętrza dłoni dziec­ka. Odruch chwyt­ny jest na tyle moc­ny, że dziecko było­by w stanie za sprawą zaciśnię­tych piąstek utrzy­mać się nad podłożem.

Odruch chwyt­ny u niemowla­ka powinien stop­niowo zanikać od 6 tygod­nia życia — piąst­ki powin­ny być zaciskane rzadziej, a sam chwyt powinien być słab­szy. W 6 miesiącu życia dziecko nie powin­no już zaciskać piąstek.

Zaciśnięte piąstki u niemowląt — kiedy powinny niepokoić?

Zaciśnięte piąst­ki u niemowla­ka powin­ny zaniepokoić rodz­iców w kilku sytu­ac­jach. Objaw ten powinien zostać skon­sul­towany z lekarzem, jeśli wciąż wys­tępu­je u półrocznego dziec­ka. W takim wieku maluszek nie powinien już zaciskać piąstek i powinien umieć swo­bod­nie rozluź­ni­ać dłonie.

Zaciśnięte pięś­ci powin­ny także zaniepokoić rodz­iców młod­szych dzieci. Odruch chwyt­ny może świad­czyć o pewnych niepraw­idłowoś­ci­ach, jeśli piąst­ki nie są zaciśnięte poprawnie. Szczegól­nie niepoko­jące jest chowanie kciu­ka do wnętrza piąst­ki. Odruch chwyt­ny powinien także zostać skon­sul­towany z lekarzem, jeśli towarzyszą mu następu­jące objawy:
• Pręże­nie całego ciała
• Nap­inanie kończyn
• Pros­towanie nóg
• Moc­ne odchy­lanie głów­ki do tyłu
• Prob­le­my ze snem
• Częste ulewanie
• Staw­ian­ie oporu pod­czas czyn­noś­ci pielę­gna­cyjnych np. kąpa­nia czy ubierania

Takie syg­nały mogą świad­czyć o prob­lemach z napię­ciem mięśniowym. Jest to skutek niewłaś­ci­wego dzi­ała­nia układu ner­wowego. Dzieci z zabur­zonym napię­ciem mięśniowym powin­ny uczęszczać na reha­bil­i­tację. Najczęś­ciej napię­cie nor­mu­je się metodą NDT Bobath oraz metodą Voj­ty. Bard­zo ważne jest również praw­idłowe wykony­wanie wszys­t­kich czyn­noś­ci pielę­gna­cyjnych. Fizjoter­apeu­ta pod­czas reha­bil­i­tacji napię­cia mięśniowego pokaże rodz­i­com, jak robić to właściwie.

Zaciśnięte piąstki u niemowlaka — jak pomóc dziecku?

Rodz­ice za pomocą niewielkiego wysiłku mogą pomóc dziecku osiągnąć praw­idłowe napię­cie mięśniowe. Szanse na zniknię­cie zaciśnię­tych piąstek w odpowied­nim momen­cie zwięk­szyć może­my, wykonu­jąc następu­jące czynności:
• Głaskanie grz­bi­etowej częś­ci dłoni
• Nie kładź dziec­ka tylko na miękkim podłożu
• Nosze­nie dziec­ka w pozy­cji odpowied­niej dla jego wieku
• Wybier­aj zabawy wspo­ma­ga­jące otwar­cie dłoni np. zabawę dużą piłką, którą dziecko musi trzy­mać obiema rączka­mi, klaskanie, pocieranie rączką o rączkę czy dotykanie rączką brzusz­ka lub buzi

4/5 — (3 głosów / głosy) 
mail