Przeskocz do treści
coloalert

Wystające żebra u niemowlaka — czy powinny martwić rodziców?

Odsta­jące żebra u niemowla­ka z reguły tłu­mac­zone są “urodą” dziec­ka lub niewłaś­ci­wą pielę­gnacją. Nie jest to do koń­ca praw­da. Powo­dem pojaw­ienia się odsta­jącego żebra u dzieci z reguły jest obniżone napię­cie mięśniowe. Skutku­je ono osła­bi­e­niem mięśni brzusz­ka, co pocią­ga za sobą uwy­puk­le­nie żeber. Czy wys­ta­jące żebro u niemowla­ka wyma­ga ter­apii? Jak pomóc dziecku? Wyjaśniamy!wystające żebra u niemowlaka

Spis treś­ci:

Co oznacza­ją odsta­jące żebra u niemowlaka?
Wys­ta­jące żebra u niemowla­ka a obniżone napię­cie mięśniowe
Odsta­jące żebra u dzieci — czy potrzeb­na jest terapia?
Wys­ta­jące żebra u niemowląt — tren­ing domowy

Co oznaczają odstające żebra u niemowlaka?

Wys­ta­jące żebra u dzieci to najczęś­ciej wynik obniżonego napię­cia mięśniowego. Oznacza to, że mięśnie niemowla­ka są osłabione. W przy­pad­ku odsta­ją­cych żeberek u niemowla­ka osłabione są mięśnie brzuszka.

Osłabione mięśnie brzucha powodu­ją jego wydę­cie. Żebra nie są w stanie utrzy­mać się przez to w odpowied­niej pozy­cji, dlat­ego są rozpy­chane przez wydę­ty brzuszek. Właśnie przez to zaczy­na­ją odstawać.

Wystające żebra u niemowlaka a obniżone napięcie mięśniowe

Obniżone napię­cie mięśniowe może­my rozpoz­nać, zan­im pojaw­ią się odsta­jące żebra u niemowla­ka. Świad­czą o nim następu­jące objawy:
• W 3 miesiącu pod­czas pró­by trak­cyjnej (pocią­ga­niu za rącz­ki do siadu) główka dziec­ka nie podąża za tułowiem
• W 3–4 miesiącu życia pod­czas leże­nia na brzuszku niemowlak nie pod­piera się na prze­dramionach lub pod­czas pod­poru wygi­na tułów, zami­ast unieść brzuszek.
• W 4 miesiącu życia dziecko nie się­ga rączka­mi do swoich nóżek i nie próbu­je ich podciągać
• W okol­i­cy 5–6 miesią­ca życia dziecko nie zaczy­na się obra­cać lub robi to w niepoprawny sposób (dziecko obra­ca­jące się praw­idłowo powin­no prze­toczyć się na bok przy zgię­ciu tułowia i głowy). Dzieci z osłabiony­mi mięś­ni­a­mi brzusz­ka częs­to wypręża­ją ciało do tyłu pod­czas obrotu.
• Maluch nie chce leżeć na brzuszku
• Dziecko jest wiotkie, wręcz przele­wa się przez ręce
• Pojaw­ia­ją się prob­le­my ze ssaniem i przełykaniem
• Dziecko przewraca się pod­czas siedzenia
• Maluszek słabo kon­trolu­je główkę

Odstające żebra u dzieci — czy potrzebna jest terapia?

Niek­tóre niemowla­ki z wys­ta­ją­cy­mi żebra­mi potrze­bu­ją ter­apii. Nie jest tak jed­nak w każdym przy­pad­ku. U więk­szoś­ci dzieci mięśnie brzusz­ka powodu­jące odstawanie żeber sys­tem­aty­cznie się wzmac­ni­a­ją, więc reha­bil­i­tac­ja nie jest potrzebna.

Wzmoc­nie­nie mięśni brzusz­ka u niek­tórych dzieci wyma­ga inter­wencji fizjoter­apeu­ty. Warto go odwiedz­ić, jeśli wys­ta­jące żebra naszego dziec­ka nas niepoko­ją. Fizjoter­apeu­ta zba­da dziecko, zde­cy­du­je o koniecznoś­ci reha­bil­i­tacji i przed­stawi rodz­i­com kil­ka zale­ceń do pra­cy w domu.

Wystające żebra u niemowląt — trening domowy

Rodz­ice mogą pomóc dziecku we wzmoc­nie­niu mięśni brzusz­ka. W tym celu pomoc­ne będą następu­jące czynności:
• Częste leże­nie na brzuszku
• Wybieranie zabaw, w których pojaw­ia­ją się obroty i turlanie
• Zachę­canie dziec­ka do patrzenia w kierunku swo­jego brzusz­ka pod­czas podporu
• Układanie dziec­ka w pozy­cji bocznej – dziecko może protestować w tej pozy­cji, dlat­ego warto pokazy­wać mu w tym cza­sie zabawkę lub skupić jego uwagę w inny sposób
• Tworze­nie torów przeszkód np. z poduszek
• Zachę­canie dziec­ka do częstych zmi­an pozycji

Oceń
mail