Przeskocz do treści
coloalert

Badania prenatalne Warszawa

Poniżej zna­jdą Państ­wo infor­ma­c­je o placówkach, gdzie w Warsza­w­ie moż­na wykon­ać bada­nia pre­na­talne NIFTY pro. Niein­wazyjny test pre­na­tal­ny NIFTY pro moż­na również zro­bić w domu — w Warsza­w­ie i w całym wojew­ództwie mazowieckim. 

Spis treś­ci:

 1. Bada­nia pre­na­talne w Warsza­w­ie — auto­ry­zowany punkt pobrań NIFTY pro
 2. Bada­nia pre­na­talne NIFTY pro — wiz­y­ty domowe w Warszawie
 3. Czym są bada­nia prenatalne?

Badania prenatalne Warszawa

 

Badania prenatalne w Warszawie — punkt pobrań NIFTY pro

Niein­wazyjne badanie pre­na­talne oparte na anal­izie wol­nego płodowego DNA moż­na umówić w auto­ry­zowanej placów­ce testD­NA w Warsza­w­ie. Jest tu zupełnie bez­pieczny test z krwi Mamy, który pozwala zbadać dziecko już od 10 tygod­nia ciąży w kierun­ki zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa, zespołu Patau oraz wielu innych chorób (w sum­ie 94). Określa również płeć dziec­ka (na życzenie).

Sprawdź, gdzie w Warsza­w­ie jest dostęp­ny test pre­na­tal­ny NIFTY pro:

 • Adres:

ul. Krzy­we Koło 8/10, 00–270 Warszawa
ul. Sien­na 86, 00–815 Warszawa
ul. Cyber­ne­ty­ki 7, 00–815 Warszawa
ul. Rozło­gi 18 , 01–310 Warszawa
ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55, 02–796 Warsza­wa Kabaty
ul. Pańs­ka 96 lok. 203, 00–837 Warszawa
ul. Sar­ma­c­ka 17/U119, 02–972 Warszawa
ul. Wrocławska 21a/7, 01–493 Warszawa

 

Sprawdź na mapie, gdzie zro­bić badanie pre­na­talne NIFTY pro w Warsza­w­ie:

Punk­ty pobrań obsługu­ją mias­ta: Warsza­wa, Pruszków, Żyrardów, Grodzisk Mazowiec­ki, Otwock, Piaseczno, Mińsk Mazowiec­ki, Płońsk oraz inne lokalizacje.

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY pro są dostęp­ne również w innych mias­tach w wojew­ództwie mazowieckim. Sprawdź listę poniżej i zapy­taj o badanie: 665 761 161

 • Test NIFTY pro Ciechanów
 • Test NIFTY pro Garwolin
 • Test NIFTY pro Grójec
 • Test NIFTY pro Kozienice
 • Test NIFTY pro Legionowo
 • Test NIFTY pro Ostrołęka
 • Test NIFTY pro Płock
 • Test NIFTY pro Płońsk
 • Test NIFTY pro Radom
 • Test NIFTY pro Siedlce
 • Test NIFTY pro Warszawa

Badania prenatalne NIFTY pro — wizyty domowe w Warszawie

Badanie pre­na­talne NIFTY pro w Warsza­w­ie moż­na wykon­ać również w ramach wiz­y­ty domowej. Wystar­czy skon­tak­tować się z lab­o­ra­to­ri­um testD­NA i umówić wiz­ytę domową, wów­czas per­son­el medy­czny przy­jeżdża pod wskazany adres, aby pobrać krew do bada­nia. Zapy­taj o wiz­ytę domową: 665 761 161

Dlaczego warto zrobić test prenatalny NIFTY pro w testDNA:

 • Bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu
 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet w dniu umówienia i szy­b­ki wynik online

Czym są badania prenatalne?

Bada­nia pre­na­talne (inaczej prze­durodzeniowe) wykonu­je się w celu oce­ny czy dziecko rozwi­ja się praw­idłowo jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Dzieli się je na prze­siewowe, których atutem jest bez­pieczeńst­wo, oraz diag­nos­ty­czne, które są inwazyjne.

Przykład­owe bada­nia pre­na­talne niein­wazyjne (prze­siewowe):

 • USG,
 • Test PAPP‑a i test podwójny,
 • Test NIFTY pro.

Przykład­owe bada­nia pre­na­talne inwazyjne (diag­nos­ty­czne):

 • Amniop­unkc­ja,
 • Biop­s­ja kosmówki,
 • Kor­do­cen­teza.

Zwyk­le w pier­wszej kole­jnoś­ci wykony­wane są bada­nia pre­na­talne prze­siewowe. Oce­ni­a­ją one ryzyko pojaw­ienia się niepraw­idłowoś­ci. Wśród nich są bada­nia USG, bada­nia bio­chemiczne i bada­nia wykony­wane z krwi, a także bada­nia wol­nego DNA pło­du takie jak NIFTY pro. Jeśli zostanie wykryte zwięk­szone ryzyko choro­by u dziec­ka, wów­czas pac­jen­t­ka jest kierowana na bada­nia pre­na­talne inwazyjne. Anal­izu­je się w nich próbkę pobraną z otoczenia pło­du – np. płyn owod­niowy lub frag­ment kos­mów­ki. Cho­ci­aż wiążą się one z ryzykiem poronienia i powikłań, to są bada­ni­a­mi diag­nos­ty­czny­mi i charak­teryzu­je je duża dokład­ność oraz możli­wość zbada­nia sze­rok­iego zakre­su chorób.

Warto wspom­nieć, że bada­nia pre­na­talne najczęś­ciej pozwala­ją rodz­i­com zyskać spokój, gdyż nie wykry­wa­ją żad­nych niepraw­idłowoś­ci. Z kolei wczesne wykrycie choro­by pozwala zad­bać o zdrowie i popraw­ie­nie kom­for­tu życia dziec­ka. Cza­sa­mi lecze­nie jest możli­we jeszcze w łonie mat­ki lub w niedługim cza­sie po narodzinach.


Zdję­cie: jochenschoenfeld/123rf.com | Pub­likac­ja: 10 lutego 2021 r.

Oceń
mail