Badanie prenatalne KATOWICE gdzie zrobić? LISTA PLACÓWEK Przeskocz do treści
coloalert

Badania prenatalne Katowice

Poniżej zna­jdą Państ­wo infor­ma­c­je o placówkach, gdzie w Katow­icach moż­na wykon­ać bada­nia pre­na­talne test NIFTY pro. Niein­wazyjny test pre­na­tal­ny NIFTY pro moż­na również zro­bić w domu — w Katow­icach i w całym wojew­ództwie śląskim. 

Spis treś­ci:

 1. Bada­nia pre­na­talne w Katow­icach — auto­ry­zowany punkt pobrań NIFTY pro
 2. Bada­nia pre­na­talne NIFTY pro — wiz­y­ty domowe w Katowicach
 3. Czym są bada­nia prenatalne?

Badania prenatalne Katowice

 

Badania prenatalne w Katowicach — punkt pobrań NIFTY pro

Niein­wazyjne badanie pre­na­talne oparte na anal­izie wol­nego płodowego DNA moż­na umówić w auto­ry­zowanej placów­ce testD­NA w Katow­icach. Jest tu zupełnie bez­pieczny test z krwi Mamy, który pozwala zbadać dziecko już od 10 tygod­nia ciąży w kierun­ki zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa, zespołu Patau oraz wielu innych chorób (w sum­ie 94). Określa również płeć dziec­ka (na życzenie).

Sprawdź, gdzie w Katow­icach jest dostęp­ny test pre­na­tal­ny NIFTY pro:

 • ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice – głów­na siedz­i­ba testDNA
 • ul. Wios­ny Ludów 24, Katow­ice
 • ul. Witosa 21 Katow­ice
 • ul. Radock­iego 282, Katow­ice

Punkt pobrań bada­nia pre­na­tal­nego NIFTY pro obsługu­je mias­ta: Katow­ice, Sos­nowiec, Mysłow­ice, Jaworzno, Będzin, Dąbrowa Gór­nicza, a także inne lokaliza­c­je w wojew­ództwie śląskim.

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY pro są dostęp­ne również w innych mias­tach. Sprawdź listę poniżej i zapy­taj o badanie: 665 761 161.

 • Test NIFTY pro Bielsko-Biała
 • Test NIFTY pro Będzin
 • Test NIFTY pro Chorzów
 • Test NIFTY pro Cieszyn
 • Test NIFTY pro Czechowice-Dziedzice
 • Test NIFTY pro Częstochowa
 • Test NIFTY pro Dąbrowa Górnicza
 • Test NIFTY pro Gliwice
 • Test NIFTY pro Jastrzębie-Zdrój
 • Test NIFTY pro Jaworzno
 • Test NIFTY pro Katowice
 • Test NIFTY pro Lubliniec
 • Test NIFTY pro Mikołów
 • Test NIFTY pro Oświęcim
 • Test NIFTY pro Pszczyna
 • Test NIFTY pro Racibórz
 • Test NIFTY pro Rybnik
 • Test NIFTY pro Skoczów
 • Test NIFTY pro Sosnowiec
 • Test NIFTY pro Strumień
 • Test NIFTY pro Szczekociny
 • Test NIFTY pro Ustroń
 • Test NIFTY pro Wodzisław Śląski
 • Test NIFTY pro Zabrze
 • Test NIFTY pro Zawiercie

Dowiedz się też: Gdzie zro­bić test NIFTY pro w wojew­ództwie śląskim

Badania prenatalne NIFTY pro — wizyty domowe w Katowicach

Badanie pre­na­talne NIFTY pro w Katow­icach moż­na wykon­ać również w ramach wiz­y­ty domowej. Wystar­czy skon­tak­tować się z lab­o­ra­to­ri­um testD­NA i umówić wiz­ytę domową, wów­czas per­son­el medy­czny przy­jeżdża pod wskazany adres, aby pobrać krew do bada­nia. Zapy­taj o wiz­ytę domową: 665 761 161.

Dlaczego warto zrobić test prenatalny NIFTY pro w testDNA:

 • Bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu
 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet w dniu umówienia i szy­b­ki wynik online
 • Pozy­ty­wne opinie Mam Sprawdź opinie na badanienifty.pl ⭐⭐⭐⭐⭐

Czym są badania prenatalne?

Bada­nia pre­na­talne (inaczej prze­durodzeniowe) wykonu­je się w celu oce­ny czy dziecko rozwi­ja się praw­idłowo jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Dzieli się je na prze­siewowe, których atutem jest bez­pieczeńst­wo, oraz diag­nos­ty­czne, które są inwazyjne.

Przykład­owe bada­nia pre­na­talne niein­wazyjne (prze­siewowe):

 • USG,
 • Test PAPP‑a i test podwójny,
 • Test NIFTY pro.

Przykład­owe bada­nia pre­na­talne inwazyjne (diag­nos­ty­czne):

 • Amniop­unkc­ja,
 • Biop­s­ja kosmówki,
 • Kor­do­cen­teza.

Zwyk­le w pier­wszej kole­jnoś­ci wykony­wane są bada­nia pre­na­talne prze­siewowe. Oce­ni­a­ją one ryzyko pojaw­ienia się niepraw­idłowoś­ci. Wśród nich są bada­nia USG, bada­nia bio­chemiczne i bada­nia wykony­wane z krwi, a także bada­nia wol­nego DNA pło­du takie jak NIFTY pro. Jeśli zostanie wykryte zwięk­szone ryzyko choro­by u dziec­ka, wów­czas pac­jen­t­ka jest kierowana na bada­nia pre­na­talne inwazyjne. Anal­izu­je się w nich próbkę pobraną z otoczenia pło­du – np. płyn owod­niowy lub frag­ment kos­mów­ki. Cho­ci­aż wiążą się one z ryzykiem poronienia i powikłań, to są bada­ni­a­mi diag­nos­ty­czny­mi i charak­teryzu­je je duża dokład­ność oraz możli­wość zbada­nia sze­rok­iego zakre­su chorób.

Warto wspom­nieć, że bada­nia pre­na­talne najczęś­ciej pozwala­ją rodz­i­com zyskać spokój, gdyż nie wykry­wa­ją żad­nych niepraw­idłowoś­ci. Z kolei wczesne wykrycie choro­by pozwala zad­bać o zdrowie i popraw­ie­nie kom­for­tu życia dziec­ka. Cza­sa­mi lecze­nie jest możli­we jeszcze w łonie mat­ki lub w niedługim cza­sie po narodzinach.


Zdję­cie: jochenschoenfeld/123rf.com | Pub­likac­ja: 10 lutego 2021 r.

Oceń
mail