Test NIFTY – czy warto wykonać test NIFTY? Poznaj opinie! Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY – czy warto wykonać test NIFTY? Poznaj opinie!

Chcesz jak najlepiej zad­bać o zdrowie swo­jego dziec­ka, jeszcze na etapie ciąży i zain­tere­sował Cię gene­ty­czny test NIFTY? Czy warto wykon­ać badanie? Poz­naj moją his­torię i opinię i dowiedz się, czy test NIFTY pro jest wart swo­jej ceny.

test nifty pro opinie czy warto go zrobic

Test NIFTY – czy warto wykonać to prenatalne badanie genetyczne? Poznaj opinię

Moja his­to­ria zaczy­na się, gdy miałam 30 lat i byłam w szczęśli­wym związku małżeńskim z dwulet­nim stażem. Obo­je z mężem marzyliśmy o tym, by mieć dziecko i gdy zaszłam w ciążę, byliśmy już dobrze obczy­tani z tem­ata­mi związany­mi z rodzi­cielst­wem, pielę­gnacją malucha czy też opieką. Przy­go­towu­jąc się do ciąży, natknęliśmy się na ser­ię artykułów poświę­conych badan­iom pre­na­tal­nym. Wśród nich wymieni­any był także innowa­cyjny test NIFTY. Czy warto wykon­ać test NIFTY pro? Roz­maw­ial­iśmy na ten tem­at z wielo­ma osoba­mi i zde­cy­dowal­iśmy się spróbować, cho­ci­aż nie miałam wskazań do dodatkowych badań, chci­ałam upewnić się tylko, że wszys­tko jest w porządku.

Test NIFTY pro – czy warto? Dlaczego my wybraliśmy test NIFTY pro?

Nad­szedł ten moment. Zde­cy­dowal­iśmy się, by wykon­ać test NIFTY pro. Opinie na tem­at bada­nia znalezione w Internecie, a także roz­mowy przeprowad­zone z kon­sul­tan­ta­mi medy­czny­mi bard­zo nas do tego zachę­ciły. Test NIFTY pro jest testem niein­wazyjnym, całkowicie bez­piecznym dla ciąży i posi­a­da sze­ro­ki zakres iden­ty­fikowanych chorób gene­ty­cznych. To najlep­szy sposób na to, by sprawdz­ić dokład­nie zdrowie dziec­ka i cieszyć się spoko­jną ciążą. Do wyboru tes­tu NIFTY pro przekon­ało nas też ubez­piecze­nie bada­nia, którego nie posi­a­da żaden inny test tego typu.

Test NIFTY pro – opinia na temat organizacji badania

Gdy zapisal­iśmy się na badanie za pomocą for­mu­la­rza online zamieszc­zonego na stron­ie inter­ne­towej, nie trze­ba było dłu­go czekać na tele­fon kon­sul­tan­ta. Po krótkiej i mery­to­rycznej roz­mowie wiedzieliśmy już, jak przy­go­tować się do bada­nia. Uzyskaliśmy także cenne wskazów­ki na tem­at tego, co robić po otrzy­ma­niu wyników testu.

Orga­ni­za­cję pobra­nia prób­ki do bada­nia oce­ni­am jako bard­zo dobrą. W umówionym z kon­sul­tan­tem dniu pod­jechal­iśmy do wybranej placów­ki medy­cznej, by pobrać krew. Przed badaniem nie musi­ałam być na czc­zo, nato­mi­ast samo pobranie było praw­ie bezbolesne (jak zwykłe badanie krwi) i trwało dosłown­ie chwilkę, bez żad­nych kolejek.

Po wyko­na­niu bada­nia, w oczeki­wa­niu na jego wynik, postanow­iłam poczy­tać jeszcze więcej o tes­tach NIFTY. Opinie na ten tem­at były bard­zo jed­noz­naczne – więk­szość pac­jen­tek chwal­iła to, że wynik jest dostęp­ny szy­bko. Dużo par wypowiadało się, że mogli liczyć na wspar­cie, zarówno w postaci kon­sul­tacji z lekarzem gdy wynik był niepraw­idłowy, jak i w formie refun­dacji wyko­nanych badań diag­nos­ty­cznych (w ramach ubez­pieczenia tes­tu NIFTY pro).

U nas na szczęś­cie nie było potrze­by, by korzys­tać z ubez­pieczenia. Po 6 dni­ach roboczych otrzy­mal­iśmy wynik w formie online. Obo­je z mężem wstrzy­mal­iśmy odd­ech, otwier­a­jąc Pan­el Pac­jen­ta. Okaza­ło się, że nasz synek rozwi­ja się praw­idłowo i nie musimy się niczym martwić!

Alic­ja

Myślisz o wyko­na­niu tes­tu NIFTY? A może już jesteś­cie po bada­niu i ode­bral­iś­cie wyni­ki? Zaprasza­my do dzie­le­nia się opini­a­mi o teś­cie NIFTY pro w komen­tarzach pod artykułem!

Odwiedź grupę na Facebooku: 

Test NIFTY pro❤️ – pyta­nia i odpowiedzi, gru­pa dla Mam w ciąży

.

Więcej infor­ma­cji o teś­cie NIFTY pro w ser­wisie genetyczne.pl:


Zdję­cie: pixabay.com | Pub­likac­ja: 25 wrześ­nia 2020 r.

Oceń
mail