ūüíČ Szczepienia - za i przeciw - dowiedŇļ sińô, jakie sńÖ! Przeskocz do treŇõci
coloalert

Szczepienia ‚Äď za i przeciw szczepieniom ‚Äď oto odpowiedzi na najwaŇľniejsze pytania dotyczńÖce szczepionek profilaktycznych

Szczepi¬≠enia, za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom ‚Äď ta deba¬≠ta nie ma koŇĄ¬≠ca. Zan¬≠im jed¬≠nak rodz¬≠ice obe¬≠jmńÖ konkretne stanowisko w spraw¬≠ie szczepieŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych, warto zapoz¬≠nańá sińô z wiary¬≠god¬≠ny¬≠mi mate¬≠ri¬≠aŇāa¬≠mi na ten tem¬≠at. PoniŇľej prezen¬≠tu¬≠je¬≠my wszys¬≠tkie najwaŇľniejsze pyta¬≠nia (wraz z odpowiedzi¬≠a¬≠mi), doty¬≠czńÖce bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wa szczepieŇĄ u dzieci. Zaprasza¬≠my do zapoz¬≠na¬≠nia sińô z nimi!za i przeciw szczepieniom

Szczepi¬≠enia, za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom ‚Äď oto najwaŇľniejsze pyta¬≠nia wraz z odpowiedziami:

  1. Szczepi¬≠enia ‚Äď za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom ‚Äď czy szczepi¬≠on¬≠ki mogńÖ zaw¬≠ier¬≠ańá niebez¬≠pieczne substancje?
  2. Za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom ‚Äď czy szczepi¬≠on¬≠ki mogńÖ powodowańá autyzm?
  3. Szczepi¬≠enia ‚Äď za i prze¬≠ciw ‚Äď czy szczepi¬≠e¬≠nie dziec¬≠ka na chorobńô, kt√≥rej nie ma w Polsce, ma sens?
  4. Za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom ‚Äď lep¬≠iej szczepińá czy lep¬≠iej poz¬≠wolińá, aby dziecko nabyŇāo odpornoŇõńá w spos√≥b naturalny?
  5. Szczepi¬≠enia, za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom ‚Äď czy dziecko moŇľe mieńá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepienia?
  6. Szczepi¬≠enia ‚Äď za i prze¬≠ciw ‚Äď w jakiej sytu¬≠acji maluch moŇľe wyma¬≠gańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ?
  7. Za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom ‚Äď jakie bada¬≠nia moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá, by upewnińá sińô co do tego, Ňľe szczepi¬≠e¬≠nie bńôdzie bez¬≠pieczne dla dziecka?

ūüíČ Szczepienia ‚Äď za i przeciw szczepieniom ‚Äď czy szczepionki mogńÖ zawierańá niebezpieczne substancje?

szczepienia za i przeciwRoz¬≠pa¬≠tru¬≠jńÖc za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom, rodz¬≠ice czńôs¬≠to zas¬≠tanaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô nad skŇāa¬≠dem szczepi¬≠onek. Aby jed¬≠nak szczepi¬≠e¬≠nie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne pojaw¬≠iŇāo sińô na rynku, jest ono dokŇāad¬≠nie testowane. Dlat¬≠ego teŇľ w skŇāadzie szczepieŇĄ dostńôp¬≠nych w Polsce nie zna¬≠jdziemy niebez¬≠piecznych sub¬≠stancji, np. met¬≠ali. WyjńÖtek stanowi szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko bŇāon¬≠i¬≠cy, tńôŇľ¬≠cowi i krz¬≠tuŇõ¬≠cowi, kt√≥ra zaw¬≠iera tiom¬≠er¬≠sal (met¬≠aloor¬≠gan¬≠iczny zwińÖzek chemiczny). Sub¬≠stanc¬≠ja ta jed¬≠nak zostaŇāa dokŇāad¬≠nie prze¬≠badana i nie jest szkodli¬≠wa dla czŇāowieka, moŇľe ona byńá stosowana w szczepi¬≠onkach jako Ňõrodek kon¬≠ser¬≠wu¬≠jńÖ¬≠cy [1].

ūüíČ Za i przeciw szczepieniom ‚Äď czy szczepionki mogńÖ powodowańá autyzm?

Pod¬≠czas dyskusji na tem¬≠at szczepieŇĄ, za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom prńôdzej czy p√≥Ňļniej zawsze ktoŇõ przy¬≠toczy pseudonaukowńÖ teorińô o szczepi¬≠onkach pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych i autyzmie. Teo¬≠ria ta nie jest prawdzi¬≠wa [2], a objawy autysty¬≠czne, kt√≥re mogńÖ sińô pojaw¬≠ińá u dziec¬≠ka po poda¬≠niu szczepi¬≠enia, wynika¬≠jńÖ z uwarunk¬≠owanych gene¬≠ty¬≠cznie chor√≥b, kt√≥re i tak prńôdzej czy p√≥Ňļniej by sińô ujawniŇāy. Do takich schorzeŇĄ naleŇľńÖ mińôdzy inny¬≠mi wrod¬≠zone zaburzenia metabolizmu.

ūüíČ Szczepienia ‚Äď za i przeciw ‚Äď czy szczepienie dziecka na chorobńô, kt√≥rej nie ma w Polsce, ma sens?

Dyskus¬≠ja na tem¬≠at za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom czńôs¬≠to obra¬≠ca sińô wok√≥Ňā tego, czy warto szczepińá dziecko prze¬≠ci¬≠wko chorobom, na kt√≥re nikt w naszym kra¬≠ju nie cho¬≠ru¬≠je. To, Ňľe dana choro¬≠ba nie wys¬≠tńôpu¬≠je aktu¬≠al¬≠nie w naszym kra¬≠ju, nie oznacza jed¬≠nak, Ňľe nie pojawi sińô ona u nas w cińÖgu kilku lat. Na pod¬≠staw¬≠ie r√≥Ňľnych epi¬≠demii i pan¬≠demii widańá, Ňľe schorze¬≠nie moŇľe pojaw¬≠ińá sińô na skalńô masowńÖ nawet w najbardziej odlegŇāych zakńÖtkach Ňõwia¬≠ta i stanow¬≠ińá zagroŇľe¬≠nie dla dzieci, os√≥b starszych oraz os√≥b z osŇāabionńÖ odpornoŇõcińÖ.przeciwwskazania szczepienia

ūüíČ Za i przeciw szczepieniom ‚Äď lepiej szczepińá czy lepiej pozwolińá, aby dziecko nabyŇāo odpornoŇõńá w spos√≥b naturalny?

Lep¬≠iej szczepińá dziecko czy poz¬≠wolińá mu nabyńá odpornoŇõńá w spos√≥b nat¬≠u¬≠ral¬≠ny? W przy¬≠pad¬≠ku szczepi¬≠onek dziecko naby¬≠wa odpornoŇõńá stop¬≠niowo, w spos√≥b kon¬≠trolowany. Na pod¬≠staw¬≠ie wielo¬≠let¬≠nich badaŇĄ i obserwacji wiemy, jak jego orga¬≠nizm zareagu¬≠je. JeŇõli jed¬≠nak maluch nie jest szczepi¬≠ony, kaŇľ¬≠da choro¬≠ba, z kt√≥rńÖ ma sty¬≠cznoŇõńá jego orga¬≠nizm, moŇľe go nagle zaatakowańá. Poza cińôŇľkim prze¬≠biegiem brak szczepieŇĄ naraŇľa dziecko na niebez¬≠pieczne powikŇāa¬≠nia ‚Äď kon¬≠sek¬≠wencji nie da sińô przewidzieńá. Wniosek jest jas¬≠ny ‚Äď warto szczepińá!

ūüíČ Szczepienia, za i przeciw szczepieniom ‚Äď czy dziecko moŇľe mieńá przeciwwskazania do szczepienia?

Za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom warto rozwaŇľyńá, gdy dziecko ma prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia, takie jak np. sŇāa¬≠ba odpornoŇõńá. JeŇõli u malucha stwierd¬≠zono np. wrod¬≠zony niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci, nie moŇľ¬≠na mu pod Ňľad¬≠nym pozorem podawańá szczepi¬≠onek Ňľywych. Po poda¬≠niu zwykŇāej szczepi¬≠on¬≠ki MMR dziecko moŇľe zachorowańá na cińôŇľkńÖ postańá odry, Ňõwin¬≠ki lub r√≥Ňľy¬≠cz¬≠ki. Prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia mogńÖ stanow¬≠ińá takŇľe choro¬≠by nowot¬≠worowe oraz nad¬≠wraŇľli¬≠woŇõńá na skŇāad¬≠ni¬≠ki szczepi¬≠enia [3].przeciwwskazania do szczepienia dziecka

ūüíČ Szczepienia ‚Äď za i przeciw ‚Äď w jakiej sytuacji maluch moŇľe wymagańá indywidualnego kalendarza szczepieŇĄ?

Za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom warto rozwaŇľyńá takŇľe wtedy, gdy dziecko wyma¬≠ga zas¬≠tosowa¬≠nia indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ. Odroczenia szczepieŇĄ moŇľe wyma¬≠gańá np. chwilowa infekc¬≠ja bak¬≠teryj¬≠na. Inny pow√≥d do wprowadzenia zmi¬≠an w har¬≠mono¬≠gramie szczepieŇĄ to stwierd¬≠zona u maŇāego pac¬≠jen¬≠ta wrod¬≠zona choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na.

Uwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie zaburzenia meta¬≠bol¬≠iczne spraw¬≠ia¬≠jńÖ, Ňľe orga¬≠nizm nie potrafi praw¬≠idŇāowo przetwarzańá skŇāad¬≠nik√≥w pokar¬≠mowych. Nielec¬≠zone, mogńÖ one dawańá r√≥Ňľne niepoko¬≠jńÖce objawy ‚Äď od dolegli¬≠woŇõ¬≠ci gas¬≠trycznych, przez zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego, po ata¬≠ki padacz¬≠ki i objawy ze spek¬≠trum autyzmu.bezwzglńôdne przeciwwskazania do szczepieŇĄ

Pier¬≠wsze objawy chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych ujaw¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô czńôs¬≠to pod wpŇāy¬≠wem sil¬≠nego impul¬≠su, np. w cza¬≠sie infekcji lub po poda¬≠niu szczepi¬≠enia. Szczepi¬≠e¬≠nie pod okiem lekarza pozwala jed¬≠nak uniknńÖńá nieprzy¬≠jem¬≠nych objaw√≥w. Wiedza o choro¬≠bie zapisanej w genach pozwala zad¬≠bańá naleŇľy¬≠cie o bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ, umoŇľli¬≠wia takŇľe pod¬≠jńô¬≠cie skutecznego leczenia, by zapo¬≠biec dal¬≠sze¬≠mu roz¬≠wo¬≠jowi schorzenia.

ūüíČ Za i przeciw szczepieniom ‚Äď jakie badania moŇľna wykonańá, by upewnińá sińô co do tego, Ňľe szczepienie bńôdzie bezpieczne dla dziecka?

Co zro¬≠bińá w sytu¬≠acji, gdy rodz¬≠ice obaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô szczepi¬≠enia? Za i prze¬≠ciw szczepi¬≠eniom pomogńÖ rozwaŇľyńá nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne, za pomocńÖ kt√≥rych da sińô szy¬≠bko wykryńá pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci, choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne o podŇāoŇľu gene¬≠ty¬≠cznym, a takŇľe wiele innych zapisanych w genach schorzeŇĄ. Do takich badaŇĄ naleŇľy np. test gene¬≠ty¬≠czny dla dzieci ‚Äď test NOVA. Innym badaniem, kt√≥re moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá jest badanie WES.

Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne wykonu¬≠je sińô raz w Ňľyciu. PoniewaŇľ nasze geny sńÖ niezmi¬≠enne, raz wykry¬≠ta zmi¬≠ana, choro¬≠ba gene¬≠ty¬≠cz¬≠na lub wada wrod¬≠zona, bńôdzie juŇľ zawsze aktu¬≠al¬≠na. Wykrycie schorzenia gene¬≠ty¬≠cznego w dzisiejszych cza¬≠sach nie stanowi jed¬≠nak wyroku dla chorego. Po ziden¬≠ty¬≠fikowa¬≠niu niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci rodz¬≠ice mogńÖ przy¬≠go¬≠towańá dziecko do szczepi¬≠enia tak, by byŇāo ono bez¬≠pieczne dla jego zdrowia. MoŇľli¬≠we jest takŇľe lecze¬≠nie zaob¬≠ser¬≠wowanych objaw√≥w lub nawet wyprzedze¬≠nie objaw√≥w, kt√≥re jeszcze sińô nie ujawniŇāy. W ten spos√≥b bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne przy¬≠czy¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô do poprawy jakoŇõ¬≠ci Ňľycia chorego. Pomi¬≠mo zapisanej w genach niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci, moŇľe on funkcjonowańá na r√≥wni z inny¬≠mi osobami.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci przed szczepi¬≠e¬≠niem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
  1. GoŇāoŇõ A., LutyŇĄska A. Tiomersal w szczepionkach ‚Äď aktualny stan wiedzy. PrzeglńÖd Epidemiologiczny 2015; 69: 157 ‚Äď 161.
  2. https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/sytuacje-szczegolne/59132,artykul-wakefielda-wiazacy-szczepionke-mmr-zautyzmem-byl-oszustwem
  3. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
OceŇĄ
mail