Czym są badania przed szczepieniem? Jakie wykonać? Sprawdź Przeskocz do treści
coloalert

Czym są badania przed szczepieniem?

Bada­nia przed szczepi­e­niem to coraz częst­sza prak­ty­ka. Z całą pewnoś­cią warto wiedzieć jed­nak dlaczego i kiedy szczegól­nie warto zde­cy­dować się na takie bada­nia. Warto też mieć świado­mość tego, czy takie bada­nia fak­ty­cznie są niepod­ważalne i kiedy szczegól­nie należy o nich pomyśleć.

Czym są badania przed szczepieniem

Czym są bada­nia przed szczepieniem?
Jaka jest skuteczność badań przed szczepieniem?
Gdzie moż­na wykon­ać bada­nia przed szczepieniem?
Czy wynik bada­nia przed szczepi­e­niem jest wiarygodny?

Czym są badania przed szczepieniem?

Bada­nia przed szczepi­e­niem to wszys­tkie bada­nia gene­ty­czne dziec­ka, które warto wykon­ać, zan­im zaszczepi się dziecko. Jed­nym z nich jest test WES. Dlaczego warto w ogóle o nich pomyśleć? Ponieważ nie każde dziecko powin­no być szczepi­one. Dyskwal­i­fiku­jące mogą być na przykład wszelkiego rodza­ju choro­by autoim­muno­log­iczne (pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci). Gdy pojaw­ia­ją się niepewnoś­ci: szczepić czy nie, z całą pewnoś­cią warto wykon­ać takie bada­nia pro­fi­lak­ty­czne u dzieci, aby uzyskać całkow­itą pewność.

Jaka jest skuteczność badań przed szczepieniem?

Warto pod­kreślić już na początku, że takie bada­nia dziec­ka mają całkow­itą skuteczność. Dodatkowo są one w pełni bez­pieczne i nie powodu­ją bólu. To dlat­ego spoko­jnie wykon­ać je moż­na nawet u maluchów. Dzię­ki takim badan­iom gene­ty­cznym noworod­ków moż­na zyskać pewność, że zaszczepi­e­nie będzie bez­pieczne i nie oznaczać będzie żad­nych nieprzy­jem­nych kon­sek­wencji zdrowotnych.

Gdzie można wykonać badania przed szczepieniem?

Jest to zde­cy­dowanie jed­no z najczęś­ciej pojaw­ia­ją­cych się pytań. Gdzie warto zgłosić się, aby wykon­ać i jakie bada­nia przed szczepi­e­niem  trze­ba zro­bić aby mieć pewność, że będą one w pełni rzetelne? Z całą pewnoś­cią warto udać się do jed­nego z pole­canych lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych. Wykonu­jąc testy (bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem) w jed­nym z takich miejsc moż­na mieć pewność, że wszys­tko wykony­wane jest według obow­iązu­ją­cych norm i da rzetelne rezultaty.

Czy wynik badania przed szczepieniem jest wiarygodny?

Tak. Zupełnie tak, jak już była o tym mowa. Wyni­ki badań przed szczepi­e­niem, które wyko­nane zosta­ją w pro­fesjon­al­nym lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym, zawsze dadzą pewne rezul­taty i odpowiedź na pytanie jak bez­piecznie szczepić dziecko. To właśnie ta kwes­t­ia ostate­cznie powin­na przekon­ać oso­by, które wciąż nie są zde­cy­dowane i nie wiedzą, czy warto zain­west­ować w wyko­nanie takowych badań. Z całą pewnoś­cią warto wziąć to pod uwagę!

Zobacz:

Autyzm poszczepi­en­ny

Autyzm bada­nia metaboliczne

Bada­nia na odporność

Padacz­ka genetyczna

Autyzm lecze­nie

mail