badania po poronieniu
badania po poronieniu

Choroba Wilsona

now browsing by tag

 
 

Choroba Wilsona – objawy, diagnostyka, leczenie

Choro­ba Wilsona jest schorze­niem o podłożu gene­ty­cznym, efek­tem mutacji, która prowadzi do nad­miernego mag­a­zynowa­nia się miedzi w orga­nizmie – początkowo w wątro­bie, a później również w innych narzą­dach, w tym w nerkach, mózgu czy rogówkach oczu. Chorobę Wilsona diag­nozu­je się poprzez bada­nia moleku­larne, które wykry­wa­ją wywołu­jące ją defek­ty gene­ty­czne. Choro­ba…

choroby wątroby

Choroby wątroby – ich przyczyna może tkwić w genetyce!

Wątro­ba jest narzą­dem, bez którego nie moglibyśmy żyć i sprawnie funkcjonować. To ona uczest­niczy w pro­ce­sie przemi­any wielu ważnych skład­ników odży­w­czych. Moż­na powiedzieć, że pełni rolę fil­tra, oczyszcza­jącego nasze ciało ze wszys­tkiego co szkodli­we i toksy­czne. Nie prze­sadz­imy zatem mówiąc, że o wątrobę trze­ba dbać! Jak to zro­bić? Jak możesz…

,,,