Przeskocz do treści
coloalert

Co oznacza obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe u dzieci starszych?

Zaburzenia napię­cia mięśniowego to przy­padłość kojarzą­ca się głównie z niemowlaka­mi. Może ona jed­nak doty­czyć także starszych dzieci. Jak może się to objaw­iać? Jaka jest przy­czy­na wzmożonego i obniżonego napię­cia mięśniowego u dzieci starszych? Sprawdź poniżej!wzmożone napięcie mięśniowe u dzieci starszych

Spis treś­ci:

 1. Prob­le­my z napię­ciem mięśniowym — skąd się biorą?
 2. Wzmożone i obniżone napię­cie mięśniowe u dzieci w wieku szkol­nym — jak rozpoznać?
 3. Obniżone i wzmożone napię­cie mięśniowe u dzieci starszych — ćwiczenia

Problemy z napięciem mięśniowym — skąd się biorą?

Zaburzenia napię­cia mięśniowego u dzieci mogą mieć różne przy­czyny. Najczęś­ciej jed­nak jest ono spowodowane przez:

Jak widać, zaburzenia napię­cia mięśniowego mogą mieć dość poważne przy­czyny. Warto więc sprawdz­ić, co wywołało je w przy­pad­ku naszego dziec­ka. W tym celu może­my wykon­ać m.in. bada­nia gene­ty­czne dla dzieci.

Wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe u dzieci w wieku szkolnym — jak rozpoznać?

Wzmożone napię­cie mięśniowe u dzieci starszych rozpoz­nać może­my po następu­ją­cych objawach:

 • Wyprężanie ciała w ksz­tałt litery C
 • Moc­niejsze nap­inanie ciała po jed­nej ze stron
 •  Ogól­ny niepokój
 •  Drażliwość
 •  Prob­le­my z utrzy­maniem równowagi
 •  Prob­le­my z chodzeniem
 •  Zaburzenia koor­dy­nacji wzrokowo-ruchowej
 •  Koślawe kolana

Z kolei obniżone napię­cie mięśniowe objaw­iać może się poprzez:

 •  Niepraw­idłową postawę ciała
 •  Słabe odruchy oddechowe
 •  Częsty siad w pozy­cji W
 •  Zaburzenia mowy
 •  Trud­noś­ci z jedzeniem
 •  Przeprosty w kolanach i łokciach
 •  Cichy głos
 •  Duży brzuch
 •  Koślawe kolana

Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe u dzieci starszych — ćwiczenia

Zabur­zone napię­cie mięśniowe u dzieci moż­na nor­mal­i­zować poprzez reha­bil­i­tac­je. Najczęś­ciej wyko­rzys­tu­je się do tego następu­jące metody:

 •  Metodę NDT Bobath – pole­ga ona na dostar­cza­niu układ­owi ner­wowe­mu właś­ci­wych doz­nań ruchowych i czuciowych
 •  Metodę Voj­ty – jej celem jest sty­mu­lowanie ciała dziec­ka w taki sposób, aby nap­inało ono właś­ci­we grupy mięśni. Dzię­ki reg­u­larnym ćwiczeniom tego typu w mózgu dziec­ka wyt­warza­ją się nowe połączenia nerwowe.

W niek­tórych przy­pad­kach do nor­mal­iza­cji zabur­zonego napię­cia mięśniowego u dzieci sto­su­je się także lecze­nie far­mako­log­iczne. Ter­apia częs­to wspo­ma­gana jest także poprzez masaże, hydro­masaże, okłady, elek­troter­apię czy naświetlanie.

Oceń
mail