Przeskocz do treści
coloalert

Epilepsja — czego nie wolno choremu?

Padacz­ka jest chorobą, na którą cier­pi około 300 000 Polaków. Warto więc wiedzieć co nieco na jej tem­at. Czego nie wol­no robić pod­czas ataku padacz­ki? Sprawdź, jak najlepiej pomóc choremu!epilepsja czego nie wolno

Spis treś­ci:

 1. Padacz­ka — czego nie wol­no robić pod­czas ataku padaczkowego?
 2. Epilep­s­ja — czego nie wol­no chore­mu przed napadem?

Padaczka — czego nie wolno robić podczas ataku padaczkowego?

Oso­ba w trak­cie napadu padaczkowego wyma­ga udzie­le­nia jej pier­wszej pomo­cy. Należy jed­nak zro­bić to umiejęt­nie, aby nie zaszkodz­ić epilep­tykowi. Warto więc wiedzieć, że pod­czas napadu padaczkowego nie powinniśmy:

 •  Nie wykonuj sztucznego odd­y­cha­nia – pod­czas ataku chory może stracić odd­ech na 20–30 sekund. Jest to całkowicie normalne.
 •  Nie uży­waj wobec chorego siły — nie próbuj go przenosić czy szarpać, ponieważ epilep­tyk może zareagować lękiem lub agresją
 •  Nie podawaj chore­mu wody ani żad­nych innych płynów
 •  Nie próbuj w żaden sposób zatrzy­mać ataku padaczkowego
 •  Nie wkładaj chore­mu nic do ust, ponieważ może to skutkować poła­many­mi zębami
 •  Jeśli chore­mu zacis­nęły się szczę­ki, to nie próbuj ich otwier­ać — możesz w ten sposób doprowadz­ić do pogryzienia języka
 •  Nie dzwoń od razu po pogo­towie — zrób to, tylko jeśli napad jest bard­zo dłu­gi, doprowadz­ił do poważnego urazu lub chory nie odzyskał po nim od razu przytomności

Epilepsja — czego nie wolno choremu przed napadem?

Napady padaczkowe mogą pojaw­ić się na skutek pewnych czyn­ników, które są zwane wyzwalacza­mi. Do takich czyn­ników zal­icza się:

 •  Brak snu lub jego niewystar­cza­jącą ilość
 •  Miga­jące jasne światła
 •  Alkohol
 •  Sub­stanc­je psychoaktywne
 •  Stres
 •  Niepraw­idłowe nawy­ki żywieniowe
 •  Zbyt nis­ki poziom cukru we krwi
 •  Nad­mi­ar kofeiny
 •  Niek­tóre leki
 •  Inten­sy­wny wysiłek fizyczny
 •  Silne emocje

Jak zauważyć, co w naszym przy­pad­ku wyzwala napady padaczkowe? Najlepiej prowadz­ić dzi­en­niczek napadów, w którym będziemy dokład­nie zapisy­wać, jakie wydarzenia poprzedz­iły atak. Dzię­ki temu szy­bko wyłapiemy, co jest naszym wyzwalaczem. Później będziemy mogli w miarę możli­woś­ci unikać tego czyn­ni­ka, co może zmniejszyć częs­totli­wość pojaw­ia­nia się napadów padaczkowych.

Przed napa­dem chory może odczuwać tzw. aurę padaczkową. Są to charak­terysty­czne objawy, które zwias­tu­ją napad. Jeśli pojaw­iły się u nas takie symp­to­my, to nie powin­niśmy zostawać sami. Warto poin­for­mować o tym kogoś bliskiego, kto w razie potrze­by udzieli nam pier­wszej pomocy.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail