Padaczka: najczęściej pojawiające się objawy przed atakiem Przeskocz do treści
coloalert

Jakie mogą się pojawić objawy przed atakiem padaczki?

Niek­tórzy chorzy na padaczkę przed napa­dem odczuwa­ją pewne charak­terysty­czne symp­to­my. Jest to tzw. aura padaczkowa. Dzię­ki niej może­my wyczuć zbliża­ją­cy się atak i lep­iej się na niego przy­go­tować. Jak ona dokład­nie wyglą­da? Dowiedz się, jakie mogą się pojaw­ić objawy przed atakiem padacz­ki!padaczka objawy przed atakiem

Spis treś­ci:

 1. Epilep­s­ja objawy przed atakiem — skąd się biorą
 2. Padacz­ka — objawy przed atakiem
 3. Jak rozpoz­nać, że u chorego pojaw­iły się objawy przed atakiem padaczki?

Epilepsja objawy przed atakiem — skąd się biorą?

Atak padaczkowy wywołany jest przed wyład­owa­nia elek­tryczne, które mają miejsce w mózgu chorego. Wysyła on do różnych częś­ci ciała sprzeczne infor­ma­c­je. Dochodzi do tego już przed atakiem, czego kon­sek­wencją są pewne specy­ficzne objawy. Są one nazy­wane aurą padaczkową. Objawy te mogą doty­czyć naszych zmysłów, a także emocji i świado­moś­ci. Aura padaczkowa pojaw­ia się u 30–40% epilep­tyków. Najczęś­ciej są to oso­by chore na padaczkę uogól­nioną oraz padaczkę skro­niową.

Objawy przed atakiem padacz­ki pojaw­ić się kil­ka min­ut, godzin, a nawet dni przed napa­dem. Atak, który został poprzed­zony taki­mi zwias­tu­na­mi, nie różni się od tego, przed którym aura nie wys­tąpiła. W obu przy­pad­kach pojaw­ić mogą się takie same objawy choroby.

Padaczka — objawy przed atakiem

Aura przed atakiem padacz­ki najczęś­ciej objaw­ia się poprzez:

 •  Nagły ból głowy
 •  Zawroty głowy
 •  Nud­noś­ci i wymioty
 •  Mrowie­nie lub drętwie­nie kończyn
 •  Uczu­cie posi­ada­nia guli w gardle
 •  Uczu­cie ściśniętego żołądka
 •  Déjà vu, czyli uczu­cie, że było się już w danym miejs­cu lub widzi­ało już daną osobę
 •  Uczu­cie widzenia pier­wszy raz znanej nam już osoby
 •  Uczu­cie bycia pier­wszy raz w znanym nam już miejscu
 •  Odczuwanie dzi­wnych zapachów
 •  Odbieranie znanych zapachów jako obce
 •  Zabur­zone odczuwanie smaku lub jego całkow­ity brak
 •  Zaburzenia wzroku, takie jak halucynacje
 •  Zdezorientowanie

Jak rozpoznać, że u chorego pojawiły się objawy przed atakiem padaczki?

U niek­tórych epilep­tyków moż­na dostrzec aurę padaczkową. Świad­czyć mogą o tym następu­jące objawy:

 •  Puste spojrzenie
 •  Przeżuwanie pusty­mi ustami
 •  Ner­wowe chodze­nie po pomieszczeniu
 •  Ner­wowe dotykanie się po ciele i ubraniu
 •  Drże­nie kończyn (najczęś­ciej dłoni)
 •  Nieskładne wypowiedzi
 •  Dezorientacja

Powyższych objawów nie dostrzeże­my u każdego epilep­ty­ka. Po niek­tórych chorych wcale nie widać, że odczuwa­ją oni właśnie aurę padaczkową. Jest to całkowicie nor­malne, dlat­ego nie musimy się tym martwić.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail