Przeskocz do treści
coloalert

Czym jest aura przed atakiem padaczki?

Niek­tóre oso­by chore na padaczkę potrafią wyczuć zbliża­ją­cy się napad. Jest to możli­we dzię­ki specy­ficznym symp­to­mom, które pojaw­ia­ją się jak­iś czas przed atakiem. Zjawisko to nazy­wa się aurą przed atakiem padacz­ki. W jego trak­cie mogą pojaw­ić się bóle głowy, halucy­nac­je czy zaburzenia smaku. Sprawdź, jakie jeszcze symp­to­my mogą pojaw­ić się u epilep­ty­ka w trak­cie aury przed atakiem padaczki! aura przed atakiem padaczki

Spis treś­ci:

 1. Aura epilep­s­ja — czym jest?
 2. Objawy aury przed padaczką
 3. Padacz­ka aura — czy moż­na ją rozpoz­nać u chorego?

Aura epilepsja — czym jest?

Napady padaczkowe pojaw­ia­ją się, gdy w mózgu chorego dojdzie do wyład­owań elek­trycznych. Ciało zaczy­na wtedy odbier­ać od mózgu dzi­wne infor­ma­c­je. W kon­sek­wencji zaczy­na­ją pojaw­iać się symp­to­my doty­czące m.in. zmysłów, świado­moś­ci, myśli, czy uczuć. Jest to właśnie aura padaczkowa. Najczęś­ciej doty­czy ona chorych na padaczkę uogól­nioną oraz padaczkę skro­niową.

Aura padaczkowa częs­to nazy­wana jest małym napa­dem, który poprzedza napad duży. Zdarza się jed­nak, że po aurze nic się nie wydarzy.

Objawy aury przed padaczką

Aura przed atakiem padacz­ki wywołu­je różne objawy “psy­chiczne”. Najczęst­sze z nich to:

 • Déjà vu – uczu­cie, że już widzieliśmy gdzieś tę osobę lub byliśmy w tym miejscu
 • Uczu­cie, że widz­imy znaną nam osobę pier­wszy raz
 • Wyczuwanie nieprzy­jem­nych zapachów, których nie czu­je nikt inny w naszym otoczeniu
 • Słysze­nie odgłosów, których nie słyszą inni
 • Zaburzenia odczuwa­nia smaku — zniek­sz­tałce­nie jego odczuwa­nia lub całkow­ity brak smaku
 • Niewyraźne widze­nie
 • Halucy­nac­je wzrokowe
 • Zde­zori­en­towanie
 • Nagłe odczuwanie zim­na lub gorąca

Pod­czas aury w padaczce pojaw­ić mogą się również objawy doty­czące naszego ciała, takie jak:

 • Bóle głowy
 • Zawroty głowy
 • Nud­noś­ci i odruchy wymiotne
 • Ucisk w brzuchu
 • Uczu­cie posi­ada­nia guli w gardle
 • Mrowie­nie i drętwie­nie poszczegól­nych częś­ci ciała lub całej połowy ciała

Objawy te mogą pojaw­ić się na kil­ka min­ut, godzin, a nawet dni przed atakiem padacz­ki. Sam napad po aurze jest taki sam, jak ten, przed którym nie pojaw­iły się żadne niespecy­ficzne symptomy.

Padaczka aura — czy można ją rozpoznać u chorego?

W trak­cie aury padaczkowej chorzy są częś­ciowo świado­mi. Może­my zauważyć u nich w tym cza­sie dość charak­terysty­czne zachowa­nia, takie jak:

 •  Żucie ustami
 • Puste spo­jrze­nie
 • Spacerowanie po pokoju
 • Dotykanie swo­jego ubrania
 • Drże­nie ciała lub jego poszczegól­nych części
 • Dezori­en­tac­ja
 • Nieskładne wypowiedzi
5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail