Przeskocz do treści
coloalert

Padaczka u dzieci — leczenie, formy terapii

Skuteczne lecze­nie padacz­ki może całkowicie zni­welować pojaw­ia­jące się napady lub znacznie zmniejszyć ich liczbę. Musi ono jed­nak być odpowied­nio dobrane. Na to wpływ mogą mieć geny chorego na padaczkę. Zobacz, jak to możli­we i jak powin­no wyglą­dać lecze­nie padacz­ki u dzieci!jak przebiega leczenie padaczki u dzieci

Spis treś­ci:

  1. Epilep­s­ja u dzieci lecze­nie — na czym polega?
  2. Najpierw diag­noza, później leczenie
  3. Far­mako­log­iczne lecze­nie padaczki

Epilepsja u dzieci leczenie — na czym polega?

Lecze­nie padacz­ki zawsze dobier­ane jest indy­wid­u­al­nie. Chorobę tę mogą powodować różne czyn­ni­ki, a sam napad może się objaw­iać różno­rako. Nie zawsze więc jeden rodzaj leczenia będzie skuteczny i bezpieczny.
Główną for­mą leczenia padacz­ki jest stosowanie odpowied­nich leków. Ich zadaniem jest zmin­i­mal­i­zowanie pojaw­ia­ją­cych się napadów padaczkowych. Dzię­ki temu kom­fort życia dzieci może się znacznie zwiększyć.

Najpierw diagnoza, później leczenie

Jak prze­b­ie­ga lecze­nie padacz­ki u dzieci? Bez postaw­ienia właś­ci­wej diag­nozy skuteczne lecze­nie padacz­ki nie jest możli­we. Choro­ba powin­na zostać nie tylko rozpoz­nana. Wskazany powinien zostać również rodzaj padacz­ki oraz przy­czy­na, która wywołała chorobę.

W diag­nos­tyce padacz­ki konieczne jest wyko­nanie bada­nia EEG, rezo­nan­su mag­ne­ty­cznego oraz badań krwi. Zale­cane jest również wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego. Dzię­ki niemu dowiemy się, czy w naszym przy­pad­ku chorobę wywołały zmi­any w naszych genach. Jest to niezwyk­le ważne, ponieważ niek­tóre padacz­ki gene­ty­czne wyma­ga­ją wdroże­nia odpowied­niego leczenia. Przykła­dem takiej choro­by jest zespół Dravet, w którym wyk­luc­zone jest stosowanie leków przeciwdrgawkowych.

Farmakologiczne leczenie padaczki

Głównym sposobem leczenia padacz­ki jest far­makolo­gia. Przyj­mowanie leków na padaczkę może ograniczyć lub zatrzy­mać pojaw­ian­ie się ataków. Lista leków wynosi aż 30 preparatów z 3 gen­er­acji. Najnowocześniejsze z nich to m.in. iga­ba­try­na, zon­isamid czy lamotrygina.
Nie każdy podawany lek na padaczkę będzie dla nas bez­pieczny i skuteczny. Warto więc wykon­ać badanie, które sprawdzi, jakie preparaty będą dla nas odpowied­nie. Raport wrażli­woś­ci na leki otrzy­mać może­my wykonu­jąc gene­ty­czne badanie WES pre­mi­um. Dzię­ki niemu dużo szy­b­ciej wdrożymy odpowied­nie leczenie.

Niek­tórzy pac­jen­ci słabo reagu­ją na far­mako­log­iczne lecze­nie padacz­ki. Częs­to jest w takiej sytu­acji staw­iana diag­noza padacz­ki lekoopornej. U takich pac­jen­tów częs­to wdraża się lecze­nie mar­i­huaną leczniczą. Może ono przynieść oczeki­wane rezultaty.

Oceń
mail