Przeskocz do treści
coloalert

Czego nie robi dziecko autystyczne?

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu wciąż są poz­nawane. Jeszcze nie wiemy o nich wszys­tkiego. W kon­sek­wencji pojaw­ia­ją się różne fałszy­we infor­ma­c­je, doty­czące tego, czego nie robi dziecko autysty­czne. Poniżej zna­jdziesz najbardziej szkodli­we mity!czego nie robi dziecko autystyczne

Spis treś­ci:

  1. Dzieci z autyzmem nie mówią — mit
  2. Dzieci z autyzmem nie przy­tu­la­ją się — mit
  3. Dzieci autysty­czne są agresy­wne — mit
  4. Oso­by z autyzmem nie potrafią kochać — mit
  5. Dzieci z autyzmem nie patrzą w oczy — mit

Dzieci z autyzmem nie mówią — mit

Jed­nym z najczęst­szych mitów doty­czą­cych tego, czego nie robi dziecko autysty­czne, jest to, że nie mówi. Nie jest to praw­da. Co praw­da, jed­nym z objawów autyz­mu są zaburzenia mowy i komu­nikacji, ale nie oznacza to, że dzieci z autyzmem nie mówią.

Dzieci autysty­czne mają prob­le­my z rozu­mie­niem sarkaz­mu i metafor, ich gestyku­lac­ja nie jest zbyt rozwinię­ta, a mowa częs­to jest opóźniona. U niek­tórych autystyków prob­le­my z mową są tak niewielkie, że trud­no jest je zauważyć. Niek­tóre dzieci mają jed­nak z nią na tyle duże prob­le­my, że potrze­bu­ją ter­apii logopedycznej.

Dzieci z autyzmem nie przytulają się — mit

Dzieci autysty­czne częs­to unika­ją kon­tak­tu fizy­cznego. Nie jest jed­nak prawdą, że dzieci autysty­czne się nie przy­tu­la­ją. Mogą one mieć z tym prob­lem, ale nie jest to regułą. Wszys­tko zależy tutaj od konkret­nego dziec­ka i tego, jakie jego blis­cy mają do niego pode­jś­cie. Niek­tóre dzieci nie mają z tym najm­niejszego problemu.

Dzieci autystyczne są agresywne — mit

Dzieci autysty­czne mogą być agresy­wne, ale nie muszą. Agres­ja częs­to pojaw­ia się, gdy nie radzą sobie one z otacza­jącą ich rzeczy­wis­toś­cią. Do wybuchu agresji może dojść np. w sytu­acji prze­bodź­cow­a­nia czy jakiejś nagłej zmi­any. W takiej sytu­acji pomóc może spoko­j­na reakc­ja rodz­iców oraz odpowied­nia terapia.

Osoby z autyzmem nie potrafią kochać — mit

Dzieci z autyzmem mają prob­lem z rozpoz­nawaniem i przetwarzaniem emocji. Nie oznacza to jed­nak, że one ich nie odczuwa­ją. Dzieci z autyzmem potrafią kochać tak jak każde z nas. Odczuwa­ją one wszys­tkie emoc­je. Cieszą się, smucą i złoszczą tak jak my. Ogrom­nym mitem jest więc to, że oso­by z autyzmem nie potrafią kochać.

Dzieci z autyzmem nie patrzą w oczy — mit

Dzieci z autyzmem mogą nie potrafić utrzymy­wać kon­tak­tu wzrokowego. Nie doty­czy to jed­nak każdego autysty­ka. Musimy pamię­tać, że autyzm to spek­trum. To, czego nie robi jed­no dziecko autysty­czne, nie znaczy, że drugie dziecko też tak nie zro­bi. Niek­tórzy autysty­cy są więc w stanie bez prob­le­mu utrzymy­wać kon­takt wzrokowy z inny­mi osobami.

Oceń
mail