Przeskocz do treści
coloalert

Jak uspokoić dziecko z autyzmem? 6 najlepszych sposobów

U dzieci z autyzmem częs­to mogą pojaw­iać się wybuchy agresji i smutku. Mogą one być wynikiem prze­bodź­cow­a­nia lub utraty poczu­cia bez­pieczeńst­wa. Rodz­ice w takiej sytu­acji muszą zmierzyć się z ogrom­nym wyzwaniem. Uspoko­je­nie autysty­ka nie jest zbyt proste. Poz­naj 6 najlep­szych sposobów na uspoko­je­nie dziec­ka z autyzmem!jak uspokoić dziecko z autyzmem

Spis treś­ci:

  1. Pozbądź się drażnią­cych bodźców
  2. Odwróć uwagę dziecka
  3. Wydawaj dziecku proste polecenia
  4. Zabierz dziecko w bez­pieczne miejsce
  5. Użyj narzędzi do sty­mu­lacji sensorycznej
  6. Kon­troluj swo­je emocje

Pozbądź się drażniących bodźców

Dzieci autysty­czne mogą mieć prob­le­my z odbieraniem i przetwarzaniem bodźców. W kon­sek­wencji mogą być roz­drażnione, a to skutku­je wybucha­mi złoś­ci. Drażniące bodźce najlepiej jest wye­lim­i­nować. Z hałasem może­my sobie poradz­ić poprzez zaty­cz­ki do uszu czy słuchaw­ki wygłusza­jące. Z kolei bodźce wzrokowe wye­lim­i­nować może­my przez oku­lary przeciwsłoneczne.

Odwróć uwagę dziecka

Gdy odwrócimy uwagę dziec­ka, przes­tanie ono sku­pi­ać się na drażnią­cym dziecku. Dzię­ki temu zacznie ono się uspoka­jać. Odwró­cić jego uwagę może­my np. poprzez danie mu ulu­bionej zabaw­ki czy puszcze­nie relak­sacyjnej muzy­ki. Świet­nie sprawdzą się także ćwiczenia uspraw­ni­a­jące koncentrację.

Wydawaj dziecku proste polecenia

Dziecko w trak­cie napadu złoś­ci sku­pia się tylko na sobie. Dłuższa roz­mowa nie sprawdzi się więc w takiej sytu­acji. Musisz wydawać dziecku jedynie proste polece­nia, takie jak wstań, usiądź, chodź. Dłuższą roz­mowę o zachowa­niu dziec­ka lep­iej odłożyć na później.

Zabierz dziecko w bezpieczne miejsce

Napady złoś­ci autystyków częs­to pojaw­ia­ją się w miejs­cach, w których nie czu­ją się oni bez­piecznie. Częs­to są to dla nich nowe miejs­ca, takie jak szkoła czy przed­szkole. W takiej sytu­acji zabierz dziecko do miejs­ca, w którym czu­je się ono bez­piecznie. Może to być np. Wasz samochód. Tam poroz­maw­iaj z dzieck­iem i wróć­cie do miejs­ca, w którym pojaw­ił się wybuch złości.

Użyj narzędzi do stymulacji sensorycznej

W uspoko­je­niu dziec­ka z autyzmem pomóc może nam sty­mu­lac­ja sen­so­rycz­na. Może­my użyć do tego m.in. kamizel­ki obciąże­niowej, czy urządzenia, które wyda­je biały szum. Odpręży to nieco dziecko, a to pomoże mu się uspokoić.

Kontroluj swoje emocje

Nic tak nie utrud­ni uspoko­je­nia dziec­ka, jak niespoko­jny rodz­ic. Dziecko wyczuwa Two­je emoc­je. Cho­ci­aż sytu­ac­ja jest trud­na, to postaraj się trzy­mać swo­je emoc­je na wodzy. Musisz być spoko­jny i opanowany. Dzię­ki temu Two­je dziecko również szy­b­ciej się uspokoi.

5/5 — (2 głosów / głosy) 
mail