Zespół Kannera - jak objawia się ten rodzaj autyzmu? Przeskocz do treści
coloalert

Zespół Kannera — przyczyny, objawy, diagnostyka

Zespół Kan­nera to inaczej autyzm wczesnodziecię­cy. Jest to zaburze­nie neu­ro­roz­wo­jowe, które wywołu­je objawy związane z mową i komu­nikacją oraz funkcjonowaniem społecznym, a także ogranic­zone i szty­wne zachowa­nia. Zobacz, jak możesz rozpoz­nać go u swo­jego dziecka!zespół kannera

Spis treś­ci:

  1. Zespół Kan­nera — co to za schorzenie?
  2. Zespół Kan­nera — przyczyny
  3. Zespół Kan­nera — objawy
  4. Zespół Kan­nera — diagnostyka

Zespół Kannera — co to za schorzenie?

Zespół Kan­nera, inaczej autyzm wczesnodziecię­cy, to zaburze­nie opisane po raz pier­wszy w 1943 roku przez Leo Kan­nera. Dzisi­aj jest on nazy­wany ojcem autyz­mu. Zaburze­nie to statysty­cznie wys­tępu­je u 5–10 na 10 000 dzieci. Najczęś­ciej rozwi­ja się ono u chłopców.

Zespół Kannera — przyczyny

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu, takie jak zespół Kan­nera, wciąż są badane. Aktu­al­nie wiado­mo, że ma on podłoże wie­loczyn­nikowe. Czyn­ni­ki, które mogą przy­czy­ni­ać się do jego roz­wo­ju to:

  • Czyn­ni­ki gene­ty­czne – aktu­al­nie znane są 224 mutac­je w genach, które pow­iązano z autyzmem
  • Powikła­nia ciążowe lub okołoporodowe
  • Wady roz­wo­jowe ośrod­kowego układu nerwowego

Zespół Kannera — objawy

Zespół Kan­nera, tak jak inne zaburzenia autysty­czne, może objaw­iać się w różny sposób. Objawy jed­nak zawsze doty­czą trzech następu­ją­cych grup:

  •  Zaburzenia mowy i komu­nikacji — może być to jedynie niewielkie opóźnie­nie w roz­wo­ju mowy lub całkowite nierozwi­janie umiejęt­noś­ci mówienia. Częs­to pojaw­ia się także echolalia, czyli pow­tarzanie zasłyszanych słów lub zwrotów.
  • Prob­le­my z funkcjonowaniem społecznym — autysty­cy częs­to biorą wszys­tko dosłown­ie. Mają także prob­le­my z reagowaniem adek­wat­nym do sytu­acji oraz okazy­waniem jakiegokol­wiek kon­tak­tu fizycznego.
  • Ogranic­zone i szty­wne zain­tere­sowa­nia i zachowa­nia – dzieci z zespołem Kan­nera nie znoszą zmi­an. Mogą reagować na nie złoś­cią lub smutkiem. Częs­to mają one także mało pop­u­larne zain­tere­sowa­nia, takie jak zbieranie guzików.

Zespół Kannera — diagnostyka

Diag­nos­ty­ka zespołu Kan­nera i każdego innego zaburzenia ze spek­trum autyz­mu jest dość złożonym pro­ce­sem. Zaj­mu­je się nią psy­chi­a­tra dziecię­cy, ale konieczne są także kon­sul­tac­je m.in. z psy­cholo­giem, ped­a­gogiem czy logopedą.

Do diag­nos­ty­ki zespołu Kan­nera uży­wa się przede wszys­tkim obserwacji. Uży­wa się do tego spec­jal­nych kwes­t­ionar­iuszy diag­nos­ty­cznych. Częs­to wykony­wane są także bada­nia neu­ro­log­iczne oraz bada­nia wzroku i słuchu. Zale­cane jest także przeprowadze­nie kom­plek­sowego tes­tu gene­ty­cznego, takie jak badanie WES.

Oceń
mail