Spektrum autyzmu - co to jest? Jak się objawia? Przeskocz do treści
coloalert

Co to jest spektrum autyzmu?

Co to spek­trum autyz­mu? To pytanie zada­je wielu rodz­iców, którym sugeru­je się, że ich dziecko może cier­pieć na autyzm. Dlaczego właś­ci­wie spek­trum autyz­mu, a nie autyzm? Co to znaczy spek­trum autyz­mu? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz poniżej!co to jest spektrum autyzmu

Spis treś­ci:

 1. Spek­trum autyz­mu — co to znaczy?
 2. Co to jest ASD u dzieci według Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO)?
 3. Diag­nos­ty­ka autyzmu

Spektrum autyzmu — co to znaczy?

Coraz więcej słyszy się o zaburze­niu o nazwie autyzm. Co to za choro­ba? W rzeczy­wis­toś­ci nie jest to choro­ba, ale zaburze­nie neu­ro­roz­wo­jowe. Sys­tem ner­wowy osób z autyzmem funkcjonu­je nieco inaczej niż u osób zdrowych.

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu (ASD) to cała gru­pa zaburzeń. Każde z nich może powodować objawy z trzech następu­ją­cych grup:

 • Zaburzenia mowy i komunikacji
 • Prob­le­my w funkcjonowa­niu społecznym
 • Szty­wne i ogranic­zone zain­tere­sowa­nia i zachowania

Przy każdym zaburze­niu autysty­cznym pojaw­ia­ją się objawy przy­na­jm­niej z dwóch z wymienionych grup.

Co to jest ASD u dzieci według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)?

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu ujęte są w Między­nar­o­dowej Klasy­fikacji Chorób i Prob­lemów Zdrowot­nych stwor­zonej przez Świa­tową Organizację

Zdrowia (WHO). Jej aktu­al­na wer­s­ja, ICD-11, nieco zmieniła postrze­ganie tych zaburzeń. Uwzględ­niono w niej następu­jące typy autyzmu:

 • Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu bez upośledzenia roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z niez­nacznym upośledze­niem lub brakiem upośledzenia języka
 • Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu z upośledze­niem roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z niez­nacznym upośledze­niem lub brakiem upośledzenia języka
 • Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu bez upośledzenia roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z upośledze­niem języka
 • Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu z upośledze­niem roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i upośledze­niem języka
 • Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu bez upośledzenia roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i z brakiem języka
 • Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu z upośledze­niem roz­wo­ju intelek­tu­al­nego i brakiem języka
 • Inne zaburzenia ze spek­trum autyzmu
 • Nieokreślone zaburzenia ze spek­trum autyzmu

Diagnostyka autyzmu

Gdy już wiemy, co to jest za choro­ba autyzm i pode­jrze­wamy ją u swo­jego dziec­ka, to może­my zas­tanow­ić się nad diag­nos­tyką. Nie jest to nieste­ty łatwy pro­ces. Konieczne jest zaan­gażowanie w pro­ces diag­nos­ty­czny wielu spec­jal­istów i wyko­nanie kilku badań. Warto zde­cy­dować się także na badanie gene­ty­czne dla dzieci, takie jak badanie WES. Może on znacznie ułatwić diagnostykę.

Oceń
mail