Przeskocz do treści
coloalert

Kto diagnozuje autyzm?

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu powodować mogą szereg różnych objawów, które doty­czą wielu sfer życia. W kon­sek­wencji pro­ces diag­nos­ty­czny jest dość skom­p­likowany. Jak dokład­nie prze­b­ie­ga? Kto diag­nozu­je autyzm? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz poniżej!kto diagnozuje autyzm

Spis treś­ci:

  1. Autyzm — kto go diagnozuje?
  2. Jakie bada­nia wykonu­je się w trak­cie diag­nos­ty­ki autyzmu?

Autyzm — kto go diagnozuje?

Kto diag­nozu­je autyzm? Nie ma na to pytanie jed­nej odpowiedzi. Diag­nos­tyką zaburzeń ze spek­trum autyz­mu zaj­mu­je się cały zespół spec­jal­istów w porad­ni diag­nos­ty­cznej. Wcześniej jed­nak należy udać się do lekarza pier­wszego kon­tak­tu, aby otrzy­mać odpowied­nie skierowanie do porad­ni. Może­my również udać się tam pry­wat­nie. W takiej sytu­acji skierowanie jest zbędne.
Pod­czas pier­wszej wiz­y­ty w porad­ni pac­jent spot­ka się z psy­chi­a­trą. Zwyk­le to właśnie on ma najwięk­szy wpływ na to, jak pro­ces diag­nos­ty­czny będzie wyglą­dał. Przeprowadzi on wywiad z pac­jen­tem lub jego rodzi­ca­mi. Przeanal­izu­je także opinię o dziecku ze szkoły lub przed­szko­la i dokona wstęp­nej obserwacji.

Po wiz­y­cie lekarz psy­chi­a­tra zde­cy­du­je, do jakich spec­jal­istów powinien jeszcze udać się pac­jent. Jest to zależne od tego, jakie dokład­nie objawy się pojaw­iły. Psy­chi­a­tra może skierować nas m.in. do psy­chi­a­try, logope­dy, psy­cholo­ga dziecięcego, ped­a­goga czy ter­apeu­ty inte­gracji sensorycznej.

Jakie badania wykonuje się w trakcie diagnostyki autyzmu?

W trak­cie diag­nos­ty­ki autyz­mu konieczne jest wyko­nanie kilku badań i sko­rzys­tanie z różnych narzędzi diag­nos­ty­cznych. Najczęś­ciej uży­wane są następu­jące metody:

  • Badanie prze­siewowe M‑CHAT – wykonu­je się go jedynie u dzieci między 16 a 30 miesiącem życia. Wery­fiku­je on, jak duże jest ryzyko wys­tąpi­enia zaburzeń ze spek­trum autyz­mu u danego dziecka.
  •  Pro­tokół obserwacji do diag­no­zowa­nia zaburzeń ze spek­trum autyz­mu ADOS‑2 – badanie to pole­ga na obserwacji dziec­ka w różnych sytu­ac­jach społecznych opisanych w protokole.
  •  Test PEP‑R — wykon­ać go moż­na u dzieci w wieku od 6 miesię­cy do 7 lat. Pole­ga on na oce­nie wieku roz­wo­jowego dziecka.
  •  Badanie wzroku
  •  Badanie słuchu
  •  Badanie logopedyczne
  •  Badanie EEG — służy ono wyk­lucze­niu padaczki
  •  Badanie gene­ty­czne – zmi­any w genach są jed­nym z czyn­ników przy­czy­ni­a­ją­cych się do roz­wo­ju autyz­mu. Ich wykrycie może być niezwyk­le istotne dla postaw­ienia właś­ci­wej diag­nozy. Badanie na autyzm warto więc wykon­ać już na samym początku.
Oceń
mail