Wczesne oznaki autyzmu: jak je rozpoznać u swojego dziecka? Przeskocz do treści
coloalert

Jakie są wczesne oznaki autyzmu?

Autyzm najczęś­ciej jest wykry­wany u dzieci w wieku przed­szkol­nym lub szkol­nym, ponieważ wtedy pojaw­ia­ją się pier­wsze charak­terysty­czne symp­to­my. Wczesne objawy autyz­mu są jed­nak widoczne już nieco wcześniej. Sprawdź, jak możesz je rozpoz­nać u dziecka!autyzm wczesne objawy

Spis treś­ci:

 1. Autyzm — wczesne objawy w ciąży
 2. Wczesne objawy autyz­mu u niemowląt
 3. Wczesne objawy spek­trum autyz­mu — co robić?

Autyzm — wczesne objawy w ciąży

Pier­wsze objawy autyz­mu pojaw­ia­ją się, zan­im dziecko pojawi się na świecie. Niek­tóre oso­by w spek­trum autyz­mu już w okre­sie pre­na­tal­nym wykazu­ją symp­to­my zaburzenia. Mają one charak­terysty­czne anom­alie w obrę­bie ser­ca, nerek i mózgu, które mogą być widoczne w trak­cie bada­nia USG. Nie doty­czy to jed­nak każdej oso­by w spek­trum autyz­mu. Objawy te pojaw­ia­ją się u mniej więcej 30% autystyków.

Musimy pamię­tać, że ozna­ki zaburzeń w spek­trum autyz­mu w życiu płodowym, nie oznacza­ją, że dziec­ka na pewno rozwinie się zaburze­nie. Na takim etapie zdi­ag­no­zowanie autyz­mu jest niemożli­we. Zauważe­nie wyżej wymienionych oznak powin­no jed­nak zwięk­szyć naszą czu­jność. W takiej sytu­acji warto być wyczu­lonym na wczesne objawy autyz­mu u niemowląt.

Wczesne objawy autyzmu u niemowląt

Wczesne objawy autyz­mu u niemowląt są bard­zo delikatne. Jest to etap życia, pod­czas którego dziecko i rodz­ice uczą się siebie wza­jem­nie, a maluch inten­sy­wnie poz­na­je świat. Rodz­ice mogą więc łat­wo przeoczyć pojaw­ia­jące się syg­nały świad­czące o autyzmie, takie jak:

 • Niewielkie zain­tere­sowanie inny­mi osoba­mi lub jego całkow­ity brak
 • Nien­aw­iązy­wanie kon­tak­tu wzrokowego z inny­mi osobami
 •  Brak gaworzenia po 12 miesiącu życia
 •  Brak prób zwraca­nia na siebie uwa­gi rodzica

Wczesne objawy spektrum autyzmu — co robić?

Zauważyłeś u swo­jego dziec­ka wczesne ozna­ki autyz­mu? Udaj się do spec­jal­isty i rozpocznij diag­nos­tykę jak najszy­b­ciej. Im wcześniej to zro­bisz, tym szy­b­ciej zaburze­nie zostanie zdi­ag­no­zowanie, a Two­je dziecko zostanie objęte właś­ci­wą ter­apią. Warto więc rozpocząć pro­ces diag­nos­ty­czny jak najszybciej.

Z pode­jrze­niem autyz­mu u dziec­ka warto zgłosić się do pedi­atry. Skieru­je on nas do spec­jal­isty­cznej porad­ni, gdzie przeprowad­zona zostanie dokład­na diag­nos­ty­ka. Skła­da się ona z:

 • Roz­mowy z rodzicami
 •  Anal­izy doku­men­tów o dziecku ze szkoły lub przedszkola
 •  Obserwacji dziec­ka w różnych sytu­ac­jach społecznych
 •  Wyko­na­niu spec­jal­isty­cznych badań np. bada­nia wzroku czy bada­nia genetycznego
Oceń
mail