Przeskocz do treści
coloalert

Pierwsze objawy raka jelita grubego — jak je rozpoznać?

Rocznie aż 12 000 osób prze­gry­wa z rakiem jeli­ta grubego[1] . Powo­dem tak wysok­iej śmiertel­noś­ci jest zbyt późno rozpoczę­ta diag­nos­ty­ka. Rak jeli­ta grubego nie musi jed­nak być wyrok­iem. Jest on w 100% wyleczal­ny, jeśli zostanie wykry­ty we wczes­nym sta­di­um. Nieste­ty jego pier­wsze symp­to­my są mało charak­terysty­czne, dlat­ego pac­jen­ci zwyk­le je bagatelizu­ją. Jakie to symp­to­my? Jak rozpoz­nać wczesne objawy raka jeli­ta grubego? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz poniżej!objawy raka jelita grubego

Spis treś­ci:

 1. Jakie są pier­wsze objawy raka jeli­ta grubego?
 2. Objawy raka jeli­ta grubego — jak reagować?

Jakie są pierwsze objawy raka jelita grubego?

Pier­wsze objawy raka jeli­ta grubego zwyk­le pozosta­ją nieza­uważalne. Pac­jen­ci nie kojarzą ich z niebez­pieczną chorobą, dlat­ego je bagatelizu­ją. Zauważa­ją oni dopiero charak­terysty­czne objawy, które pojaw­ia­ją się, dopiero gdy choro­ba jest zaawansowana[2] .

Warto wiedzieć, jakie symp­to­my mogą świad­czyć o raku jeli­ta grubego. Szczegól­nie wyczu­leni powin­niśmy być na:

 •  Krwaw­ie­nie z odbytu
 •  Zmi­anę ryt­mu wypróżnień (pojaw­ie­nie się biegunek i zaparć)
 •  Ból w obrę­bie jamy brzusznej
 •  Nagłą utratę masy ciała[3]
 •  Uczu­cie niepełnego wypróżnienia się
 •  Ból w trak­cie wypróżniania
 •  Brak apetytu

W kole­jnych sta­di­ach roz­wo­ju raka jeli­ta grubego pojaw­ić mogą się bardziej charak­terysty­czne objawy, takie jak:

 •  Niedokr­wis­tość (ane­mia)
 •  Wyczuwal­ny guz w jamie brzusznej
 •  Obec­ność ciem­nej krwi w kale
 •  Bolące par­cie na stolec[4]

Objawy raka jelita grubego — jak reagować?

Jeśli zauważyliśmy u siebie jakiekol­wiek objawy raka jeli­ta grubego, to musimy reagować jak najszy­b­ciej. Nie może­my ich lekce­ważyć. Wcześnie wykry­ty rak jeli­ta grubego jest niemal w 100% wyleczal­ny. Im szy­b­ciej rozpoczniemy diag­nos­tykę, tym więk­sze będą szanse na wdroże­nie skutecznego leczenia.

Stan­dar­d­em diag­nos­ty­cznym w diag­nos­tyce raka jeli­ta grubego jest kolonoskopia. Pac­jen­ci zwyk­le wolą jed­nak uniknąć tego bada­nia, ponieważ nie jest ono najprzy­jem­niejsze. Może­my jed­nak rozpocząć diag­nos­tykę od bardziej kom­for­towego bada­nia, czyli tes­tu ColoAlert®. Jest to test na raka jeli­ta grubego, do którego wyko­na­nia potrze­bu­je­my jedynie prób­ki kału. Może­my pobrać ją we włas­nym domu. Badanie to ma czułość porówny­wal­ną do kolonoskopii, ale jest dużo bardziej kom­for­towe dla pacjenta.

Test ColoAlert® nie zastąpi kolonoskopii. Jeśli wykry­je on jakieś niepraw­idłowoś­ci, to badanie to będziemy musieli i tak wykon­ać. Jeśli jed­nak test ColoAlert® nie wykaże żad­nych prob­lemów, to uda nam się uniknąć kolonoskopii.

Źródła:

 1. https://www.zwrotnikraka.pl/przerzutowy-rak-jelita-grubego/
 2. Nowaczyk P, Połom K, Murawa D, Cegiel­s­ka E. „Objawy klin­iczne raka jeli­ta grubego a stopień zaawan­sowa­nia nowotworu”.
 3. Banaszkiewicz, Z., Tojek, K., Jar­mo­cik, P., Frasz, J., & Jaw­ień, A. (2009). Klin­iczne objawy raka jeli­ta grubego–badanie ret­ro­spek­ty­wne. Współcz Onkol, 13(1), 34–40.
 4. Jeziors­ki A, Sza­włows­ki AW, Towik E. „Chirur­gia onko­log­icz­na. tom 4.”
1/5 — (1 głosów / głosy) 
mail