Przeskocz do treści
coloalert

Test NIPT MAZOWIECKIE — gdzie zrobić?

Testy NIPT w wojew­ództwie mazowieckim możesz wykon­ać w placówkach testD­NA oraz w ramach wiz­yt domowych w cenie bada­nia. Sprawdź, gdzie zro­bić test NIFTY pro w wojew­ództwie mazowieckim. Poniżej zna­jdziesz listę auto­ry­zowanych placówek oraz infor­ma­c­je o wiz­y­tach domowych w wojew­ództwie mazowieckim. 

Tu zro­bisz badanie z pobraniem prób­ki w cenie bada­nia oraz z kon­sul­tacją niepraw­idłowego wyniku z lekarzem gene­tykiem również w cenie badania.nipt mazowieckie

Spis treś­ci:

 1. Auto­ry­zowane punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY pro w wojew­ództwie mazowieckim
 2. Test NIPT Mazowsze. Gdzie zro­bić test NIFTY pro MAZOWIECKIE? Wiz­y­ty domowe
 3. NIPT — wojew­ództ­wo mazowieck­ie. Cena NIFTY pro MAZOWIECKIE
 4. NIPT Mazowsze. Umów test NIFTY pro w wojew­ództwie mazowieckim
 5. Test NIPT wojew­ództ­wo mazowieck­ie. Dlaczego warto wykon­ać test NIFTY pro?

NIFTY to jed­no z naj­dokład­niejszych badań pre­na­tal­nych. Zau­fało mu już pon­ad 9 000 000 Mam na całym świecie! Jako jedyny niein­wazyjny test pre­na­tal­ny posi­a­da ubezpieczenie.

Autoryzowane punkty pobrań do testu NIFTY pro w województwie mazowieckim

Uwa­ga. Wybier­a­jąc badanie w auto­ry­zowanym punkcie masz pewność, że wykonasz wiary­god­ny i ory­gi­nal­ny test NIFTY pro z pełnym ubez­piecze­niem wyniku i z sze­rokim zakre­sem (94 choroby).

Poniżej zna­j­du­je się lista lokaliza­cji, w których są dostęp­ne auto­ry­zowane punk­ty pobrań NIFTY pro testD­NA w wojew­ództwie mazowieckim. Zapy­taj o badanie i umów ter­min: tel.  665 761 161 (tele­fon czyn­ny 7 dni w tygodniu).

 • Test NIFTY pro Warsza­wa — więcej informacji…
 • Test NIFTY pro Ciechanów
 • Test NIFTY pro Garwolin
 • Test NIFTY pro Grójec
 • Test NIFTY pro Kozienice
 • Test NIFTY pro Legionowo
 • Test NIFTY pro Ostrołęka
 • Test NIFTY pro Płock
 • Test NIFTY pro Płońsk
 • Test NIFTY pro Radom
 • Test NIFTY pro Siedlce

Test NIPT Mazowsze. Gdzie zrobić test NIFTY pro MAZOWIECKIE? Wizyty domowe

Test NIPT na Mazowszu możesz wykon­ać również w domu. Wiz­y­ty domowe są dostęp­ne w mazowieck­iem i w całej Polsce — w cenie bada­nia, bez dodatkowych opłat. Test NIFTY pro moż­na wykon­ać bez wychodzenia z domu, z odbiorem wyniku online.

Zapy­taj o wiz­ytę domową: tel.  665 761 161

NIPT — województwo mazowieckie. Cena NIFTY pro MAZOWIECKIE

Zadz­woń i zapy­taj o cenę NIFTY pro: tel. 665 761 161 (tele­fon czyn­ny 7 dni w tygodniu).

NIPT Mazowsze. Umów test NIFTY pro w województwie mazowieckim

✔Bez­pieczny dla dziec­ka ✔Dla spoko­jnej ciąży ✔Szy­b­ki wynik

Aby umówić wiz­ytę domową lub wiz­ytę w placów­ce, prze­jdź do for­mu­la­rza rejes­tracji online na stron­ie badanienifty.pl klika­jąc poniższy baner:

test nifty pro rejestracja

Test NIPT województwo mazowieckie. Dlaczego warto wykonać test NIFTY pro?

Test NIFTY pro jest jedynym badaniem NIPT obję­tym ubez­piecze­niem. NIFTY pro jest bez­pieczny i jed­nocześnie dokład­ny. Jego praw­idłowy wynik może poz­wolić odzyskać spokój i uniknąć amniop­unkcji. NIFTY pro jest dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąż i i pozwala zbadać dziecko pod kątem tri­somii 21., tri­somii 13., tri­somii 18. i innych chorób genetycznych.

nifty-pro-korzysci

Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 665 761 161- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.

Zobacz też: Bada­nia pre­na­talne Warszawa


Zdję­cie: pixabay.com | Artykuł pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl | Pub­likac­ja: 21 grud­nia 2020 r. | Aktu­al­iza­c­ja: 10 lutego 2021 r.

Oceń
mail