Przeskocz do treści
coloalert

DNA w szczepionkach mRNA — czy może być dla nas niebezpieczne?

Szczepi­on­ki mRNA są powszech­nie stosowane, np. w celu uchronienia się przed zachorowaniem na COVID-19. Czy obce DNA w szczepi­onkach może w jakikol­wiek sposób zaingerować w nasz ludz­ki mate­ri­ał gene­ty­czny? W niniejszym artykule odpowiadamy na to pytanie.dna w szczepionkach

Spis treś­ci:

1. Szczepi­on­ki mRNA — w jakim celu się je stosuje?
2. Czy DNA w szczepi­onkach to RNA?
3. Czy DNA w szczepi­onkach może ingerować w nasz mate­ri­ał genetyczny?
4. Szczepi­on­ki mRNA mogą pomóc w walce z choroba­mi nowotworowymi

Szczepionki mRNA — w jakim celu się je stosuje?

Szczepi­on­ki mRNA sto­su­je się w celu ochrony przed choroba­mi, taki­mi jak np.: COVID-19. Szczepi­on­ki te zaw­ier­a­ją niewiel­ki frag­ment infor­maty­cznego RNA wirusa, który powodu­je wys­tąpi­e­nie odpowiedzi immuno­log­icznej [1]. Frag­men­ty RNA zawarte w szczepi­onkach są staran­nie wybrane i wyi­zolowane, tak aby ludz­ki układ odpornoś­ciowy rozpoz­nał je od razu. W odpowiedzi na szczepi­onkę mRNA orga­nizm wyt­warza odpowied­nie prze­ci­w­ci­ała, które chronią przed chorobą w przy­pad­ku zetknię­cia się z wirusem [1].

Czy DNA w szczepionkach to RNA?

Wiele osób myli następu­jące poję­cia: DNA w szczepi­onkach oraz RNA w szczepi­onkach. Tym­cza­sem to nie to samo, są to dwa zupełnie różne rodza­je kwa­su nuk­leinowego [2]. Infor­ma­c­je na tem­at ludzkiego orga­niz­mu są zapisane w DNA, nato­mi­ast mate­ri­ał gene­ty­czny wirusów skła­da się z RNA [2].

Czy DNA w szczepionkach może ingerować w nasz materiał genetyczny?

DNA w szczepi­onkach (a raczej RNA, jak już to ustalil­iśmy), nie zaw­iera żad­nych infor­ma­cji kodu­ją­cych, które mogły­by zostać wyko­rzys­tane do stworzenia wirusa. Są to jedynie powierzch­niowe biał­ka, swego rodza­ju instrukc­ja dla układu immuno­log­icznego, dzię­ki której możli­we jest rozpoz­nanie pato­genu przez wysoce wyspec­jal­i­zowane komór­ki układu odpornoś­ciowego i następ­nie wyt­worze­nie prze­ci­wko niemu odpowiedzi odpornoś­ciowej [2].

Po prze­dosta­niu się do orga­niz­mu mRNA nie krąży w orga­nizmie, lecz jest przech­wyty­wane przez rybo­somy [2]. Mate­ri­ał gene­ty­czny wirusa nie ma kon­tak­tu z jądrem komórkowym ani chro­mo­so­ma­l­nym DNA i nie ma takiej możli­woś­ci, aby szczepi­on­ki mRNA, zarówno te podawane doust­nie, jak i pod­skórnie lub domięśniowo, mogły ingerować w ludz­ki mate­ri­ał gene­ty­czny, np. poprzez dobu­dowywanie się do niego [2] [3]. Gdy mRNA ze szczepi­on­ki pobudzi układ odpornoś­ciowy, jest ono w bard­zo krótkim cza­sie niszc­zone, zatem wszelkie obawy związane z niebez­pieczeńst­wem w postaci DNA w szczepi­onkach są nieuzasadnione.

Szczepionki mRNA mogą pomóc w walce z chorobami nowotworowymi

Mate­ri­ał gene­ty­czny zawarty w szczepi­onkach nie jest niebez­pieczny, wręcz prze­ci­wnie. Odpowied­nio zapro­jek­towane szczepi­e­nie może bowiem pomóc w walkach z różny­mi choroba­mi, w tym również tymi trud­no uleczal­ny­mi, nieuleczal­ny­mi oraz śmiertel­ny­mi, wobec których medy­cy­na jest bezsil­na. Aktu­al­nie prowad­zone są bada­nia mające na celu opra­cow­anie szczepi­onek prze­ci­wnowot­worowych inspirowanych szczepi­onka­mi mRNA prze­ci­wko COVID-19. Ich dzi­ałanie pole­gało­by na akty­wowa­niu układu odpornoś­ciowego tak, aby reagował on na mutac­je specy­ficzne dla choro­by nowot­worowej [4] [5]. Wyni­ki badań nad wyko­rzys­taniem szczepi­onek mRNA w lecze­niu czer­ni­a­ka, raka prostaty oraz nowot­worów wywołanych przez wirusa HPV mogą okazać się przeło­mowe dla pro­fi­lak­ty­ki chorób nowot­worowych [5].

Źródła:

1. https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-rodzaje-szczepionek‑2/ [dostęp: 29.11.2022 r.] 

2. https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/obalamy-najczestsze-mity-na-temat-szczepionek-i-szczepien-przeciw-covid-19/ [dostęp: 29.11.2022 r.] 

3. https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czy-szczepionka-mrna-przeciw-covid-19-modyfikuje-ludzki-genom/

4. https://szczepienia.pzh.gov.pl/ciekawostki/opracowanie-szczepionki-mrna-przeciw-grypie-sezonowej-hiv-i-wirusowi-nipah/ [dostęp: 29.11.2022 r.] 

5. https://www.zwrotnikraka.pl/szczepionki-nowotworowe-zastosowanie-w-onkologii/ [dostęp: 29.11.2022 r.] 

1/5 — (1 głosów / głosy) 
mail