Badania na autyzm - co i jak? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na autyzm — co i jak?

Autyzm skąd się bierze? Autyzm jest poważnym i równocześnie powszech­nym zaburze­niem roz­wo­ju dziec­ka, związanym z niepraw­idłową pracą mózgu. Charak­teryzu­je się upośledze­niem relacji społecznych. Czy na autyzm jest lecze­nie? Nieste­ty autyz­mu nie moż­na wyleczyć, jed­nak jego wczesne rozpoz­nanie zapewni dziecku dobre warun­ki rozwoju.

Kiedy zrobić badania na autyzm, Dlaczego warto zrobić badania na autyzm, Kto powinien robić badania na autyzm, Gdzie zrobić badania na autyzm

Kiedy zro­bić bada­nia na autyzm?
Dlaczego warto zro­bić bada­nia na autyzm?
Kto powinien robić bada­nia na autyzm?
Gdzie zro­bić bada­nia na autyzm?

Kiedy zrobić badania na autyzm?

Bada­nia na autyzm należy zro­bić przy pier­wszych objawach autyz­mu czy też pode­jrzeni­ach. Dzieci, u których rozwi­ja się autyzm mają trud­noś­ci z naw­iązy­waniem kon­tak­tu wzrokowego, nie intere­su­ją się inny­mi, są blade mim­ic­znie, a ich buzia i ciało mało ekspresyjne. Mają trud­noś­ci z posługi­waniem się ges­ta­mi, a częs­to także i z wymową. Takie objawy mogą nas skłonić do zro­bi­enia badań na autyzm.

Dlaczego warto zrobić badania na autyzm?

Nawet jeśli wyda­je nam się, że z dzieck­iem nic się nie dzieje, nie powin­niśmy bagatelizować niepoko­ją­cych zachowań. Praw­da jest taka, że im szy­b­ciej zostanie postaw­iona diag­noza autyz­mu u dziec­ka oraz im szy­b­ciej ter­apia zostanie rozpoczę­ta, tym dziecko będzie miało warun­ki to rozwoju.

Kto powinien robić badania na autyzm?

Bada­nia gene­ty­czne na autyzm powinien wykon­ać uprawniony do tego spec­jal­ista zatrud­niony w ośrod­ku, który zaj­mu­je się diag­nozą autyz­mu. Oce­ny diag­nos­ty­cznej z kolei musi dokon­ać zespół wielospec­jal­isty­czny, ponieważ oprócz badań, niezbędne są również obserwac­je, anal­izy i wywiad z rodzicami.

Dodatkowo, oprócz badań na autyzm, powin­ny zostać wyko­nane również bada­nia gene­ty­czne dziec­ka i bada­nia meta­bol­iczne autyz­mu, które poz­wolą na wyk­lucze­nie innych zaburzeń i chorób, których objawy mogą nam jedynie przy­pom­i­nać autyzm.

Gdzie zrobić badania na autyzm?

Autyzm u dzieci przy­czyny? Jeśli zauważyliśmy u dziec­ka niepoko­jące objawy, powin­niśmy jak najszy­b­ciej udać się do ośrod­ka zaj­mu­jącego się diag­nozą tej przy­padłoś­ci — tam zostaną wyko­nane bada­nia na autyzm (ale nie bada­nia gene­ty­czne autyz­mu) oraz uzyskamy wszys­tkie istotne infor­ma­c­je. W Polsce takich miejsc jest całkiem sporo. Musimy jedynie liczyć się z dłu­gotr­wałą i wieloetapową pro­ce­durą diag­nos­ty­czną, bowiem oprócz badań, konieczne są odpowied­nie obserwac­je, anal­izy i omówie­nie wniosków.

Zobacz:

Autyzm poszczepi­en­ny

Autyzm bada­nia metaboliczne

Bada­nia na odporność

Padacz­ka genetyczna

Autyzm lecze­nie

mail