Badania genetyczne dla dzieci - dlaczego warto je wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Badania genetyczne dla dzieci — dlaczego warto je wykonać?

Badania genetyczne dla dzieci a choroby genetyczneBada­nia gene­ty­czne dla dzieci coraz częś­ciej wyko­rzysty­wane są przez lekarzy pod­czas pro­ce­su diag­nozy. Mogą być one stosowane zarówno jako bada­nia odpornoś­ci, ale także jako bada­nia na autyzm, czy choro­by meta­bol­iczne. Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci możesz wykon­ać u dziec­ka chorego, w celu rozpoz­na­nia choro­by, ale także u dziec­ka zdrowego, aby dowiedzieć się z jaki­mi schorzeni­a­mi w przyszłoś­ci być może będzie się zma­gało. Jed­nym z najchęt­niej wybier­anych przez rodz­iców oraz lekarzy badań gene­ty­cznych jest test WES, na tem­at którego więcej infor­ma­cji zna­jdziesz poniżej. 

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci a choro­by genetyczne
Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci a diag­nos­ty­ka chorób metabolicznych
Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci — jak wybrać badanie WES?
Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci — czy badanie WES trio jest w stanie rozwiać wątpliwości?

Badania genetyczne dla dzieci a choroby genetyczne

Obec­nie na rynku dostęp­ne są już bada­nia gene­ty­czne dla dzieci (m.in. badanie WES), które dzię­ki swo­jej dokład­noś­ci oraz sze­rok­iemu zakre­sowi dają lekar­zowi możli­wość zdi­ag­no­zowa­nia wielu chorób gene­ty­cznych, nawet jeśli objawy jeszcze się nie pojaw­iły. Bada­nia gene­ty­czne dziec­ka warto także wykon­ać, jeśli w rodzinie dziec­ka wys­tępowały choro­by gene­ty­czne, które maluch mógł­by odziedziczyć.

Badania genetyczne dla dzieci a diagnostyka chorób metabolicznych

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci zle­cane są przez spec­jal­istów nie tylko jako bada­nia na odporność, ale także jako testy mające na celu wykrycie oraz zdi­ag­no­zowanie chorób meta­bol­icznych. Ze wzglę­du na fakt, że choro­by meta­bol­iczne częs­to mają podłoże gene­ty­czne, testy takie jak badanie WES doskonale sprawdza­ją się pod­czas pro­ce­su diagnozy.

Badania genetyczne dla dzieci — jak wybrać badanie WES?

Na pol­skim rynku zna­jdziesz obec­nie wiele wari­antów tes­tu, jakim jest badanie WES, ale jak wybrać to najlep­sze? Decy­du­jąc się na bada­nia gene­ty­czne u dzieci zwróć uwagę na zakres bada­nia — niek­tóre testy na pier­wszy rzut oka mogą wydawać się tańsze, ale mogą mieć wąs­ki zakres, który może być niewystar­cza­ją­cy do odpowied­niej diag­nozy choro­by  Two­jego dziec­ka. Badanie WES powin­no być także wyko­nane w lab­o­ra­to­ri­um z doświad­cze­niem, które zapewni Ci dokład­ność otrzy­manych wyników oraz najwyższą jakość wyko­na­nia bada­nia dziec­ka.

Badania genetyczne dla dzieci — czy badanie WES trio jest w stanie rozwiać wątpliwości?

Bada­nia gene­ty­czne dla dzieci oraz ich rodz­iców, takie jak badanie WES trio, to testy gene­ty­czne, które poz­wolą rozwiać wąt­pli­woś­ci doty­czące zarówno chorób gene­ty­cznych dziec­ka, jak i rodz­iców. Spec­jal­ista dys­ponu­jąc bada­ni­a­mi całej rodziny może z dużą dokład­noś­cią stwierdz­ić, czy dane schorze­nie dziecko odziedz­iczyło po rodz­i­cach lub czy kole­jne dzieci mogą być narażone na dany rodzaj choro­by genetycznej.

mail