ūüĎČ Genetyka po godzinach - sprawdŇļ, co warto wiedzieńá‚Ěó Przeskocz do treŇõci
badanie wes complex

Genetyka po godzinach

now browsing by category

 
choroba Wolmana

Czym jest choroba Wolmana?

Choro¬≠ba Wol¬≠mana to doŇõńá tajem¬≠nicza nazwa. MaŇāo os√≥b zda¬≠je sobie sprawńô o ist¬≠nie¬≠niu tego schorzenia, poniewaŇľ jest ono bard¬≠zo rzad¬≠ko diag¬≠no¬≠zowane. Warto jed¬≠nak zdawańá sobie sprawńô z ist¬≠nienia tej choro¬≠by, poniewaŇľ ma ona bard¬≠zo powaŇľny prze¬≠bieg. Czym wińôc jest choro¬≠ba Wol¬≠mana? Jak jńÖ rozpoz¬≠nańá? Dowiesz sińô z naszego najnowszego artykuŇāu!‚Ķ

choroba Jansky'ego Bielschowsky'ego

Choroba Jansky‚Äôego Bielschowsky‚Äôego ‚ÄĒ co to za schorzenie?

Choro¬≠ba Jan¬≠sky‚Äôego Bielschowsky‚Äôego to rzad¬≠ka choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na, kt√≥rej pier¬≠wsze objawy pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô juŇľ u niemowlńÖt. Nieste¬≠ty ma ona bard¬≠zo cińôŇľ¬≠ki prze¬≠bieg i czńôs¬≠to prowadzi do Ňõmier¬≠ci dziec¬≠ka. Czy moŇľ¬≠na sińô przed tym uchronińá? Jak w og√≥le rozpoz¬≠nańá chorobńô Jan¬≠sky‚Äôego Bielschowsky‚Äôego? Odpowiedzi na te i inne pyta¬≠nia zna¬≠jdziesz w naszym najnowszym‚Ķ

choroba Santavuori Haltia

Choroba Santavuoriego-Haltii

Choro¬≠ba San¬≠¬≠tavuoriego-Haltii to rzad¬≠ka choro¬≠ba gene¬≠ty¬≠cz¬≠na. Jej pier¬≠wsze objawy zobaczyńá moŇľe¬≠my juŇľ u maŇāych dzieci. Nieste¬≠ty choro¬≠ba ta ma bard¬≠zo cińôŇľ¬≠ki prze¬≠bieg. Jak moŇľ¬≠na jńÖ rozpoz¬≠nańá? Czy da sińô wyleczyńá chorobńô San¬≠¬≠tavuoriego-Haltii? Dowiedz sińô z naszego najnowszego artykuŇāu! Spis treŇõ¬≠ci: Choro¬≠ba San¬≠¬≠tavuoriego-Haltii ‚ÄĒ co to jest? Choro¬≠ba San¬≠¬≠tavuoriego-Haltii ‚ÄĒ objawy Choroba‚Ķ

postńôpujńÖce poraŇľenie najńÖdrowe

PostńôpujńÖce poraŇľenie najńÖdrowe ‚ÄĒ objawy, przyczyny, leczenie

Postńôpu¬≠jńÖce poraŇľe¬≠nie jńÖdrowe to niebez¬≠pieczne schorze¬≠nie, kt√≥re w kr√≥tkim cza¬≠sie doprowadza do caŇākowitego unieru¬≠chomienia pac¬≠jen¬≠ta. Czńôs¬≠to myli sińô je z chorobńÖ Parkin¬≠sona, poniewaŇľ choro¬≠by te mogńÖ objaw¬≠iańá sińô podob¬≠nie. Co jest przy¬≠czynńÖ postńôpu¬≠jńÖcego poraŇľe¬≠nia najńÖdrowego? Jak rozpoz¬≠nańá tńô chorobńô? Czy moŇľ¬≠na jńÖ wyleczyńá? Dowiedz sińô poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: Czym jest‚Ķ

choroba Alexandra

Choroba Alexandra ‚ÄĒ co to takiego? Jak sińô objawia?

Choro¬≠ba Alexan¬≠dra to rzad¬≠kie schorze¬≠nie gene¬≠ty¬≠czne. Ma ono cińôŇľ¬≠ki i postńôpu¬≠jńÖ¬≠cy prze¬≠bieg. JuŇľ w cińÖgu kilku miesińô¬≠cy moŇľe ona doprowadz¬≠ińá do Ňõmier¬≠ci. Jak sińô objaw¬≠ia? Czy da sińô wyleczyńá chorobńô Alexan¬≠dra? Odpowiedzi na wszys¬≠tkie pyta¬≠nia zna¬≠jdziesz poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: Czym jest choro¬≠ba Alexan¬≠dra? Przy¬≠czyny choro¬≠by Alexan¬≠dra Objawy choro¬≠by Alexan¬≠dra Czy‚Ķ

stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne (ALS) ‚ÄĒ co to za choroba?

Stward¬≠nie¬≠nie zanikowe boczne (ALS) to choro¬≠ba powodu¬≠jńÖ¬≠ca utratńô kon¬≠troli nad mińôŇõ¬≠ni¬≠a¬≠mi. Jest ona spowodowana uszkodze¬≠niem struk¬≠tur ukŇāadu ner¬≠wowego. Nieste¬≠ty stward¬≠nie¬≠nie zanikowe boczne jest chorobńÖ o bard¬≠zo cińôŇľkim prze¬≠biegu. Jak sińô objaw¬≠ia? Jakie sńÖ rokowa¬≠nia pac¬≠jen¬≠ta z ALS? SprawdŇļ poniŇľej! Spis treŇõ¬≠ci: Czym jest stward¬≠nie¬≠nie zanikowe boczne? Stward¬≠nie¬≠nie zanikowe boczne ‚ÄĒ‚Ķ

demencja jest chorobńÖ

Czym jest demencja?

Demenc¬≠ja to og√≥lne pogorsze¬≠nie sprawnoŇõ¬≠ci umysŇāowej. Wys¬≠tńôpu¬≠je ona zwyk¬≠le u senior√≥w i jest spowodowana uszkodze¬≠niem m√≥zgu. Jak moŇľ¬≠na jńÖ rozpoz¬≠nańá? Czy demencjńô moŇľ¬≠na wyleczyńá? Dowiedz sińô z naszego najnowszego artykuŇāu! Spis treŇõ¬≠ci: Co to jest demenc¬≠ja? Objawy demencji Jak diag¬≠nozu¬≠je sińô demencjńô? Lecze¬≠nie demencji Co to jest demenc¬≠ja? Demenc¬≠ja (inaczej‚Ķ

jak moŇľna najproŇõciej rozpoznańá ataksjńô

Ataksja ‚ÄĒ przyczyny, objawy i leczenie

Atak¬≠s¬≠ja to zaburze¬≠nie powodu¬≠jńÖce prob¬≠le¬≠my z koor¬≠dy¬≠nacjńÖ ruchowńÖ. Nie jest to choro¬≠ba, ale objaw neu¬≠ro¬≠log¬≠iczny. MoŇľe on byńá dla pac¬≠jen¬≠t√≥w bard¬≠zo ucińÖŇľli¬≠wy, dlat¬≠ego warto jak najszy¬≠b¬≠ciej go rozpoz¬≠nańá i poz¬≠nańá jego przy¬≠czynńô. Zobacz, jak moŇľ¬≠na najproŇõ¬≠ciej rozpoz¬≠nańá atak¬≠sjńô i co zro¬≠bińá dalej! Spis treŇõ¬≠ci: Czym jest atak¬≠s¬≠ja? Objawy atak¬≠sji Jak zdiagnozowańá‚Ķ

demencja

Demencja ‚ÄĒ co to jest za choroba? Jak sińô objawia?

Demenc¬≠ja to og√≥lne pogorsze¬≠nie funkcjonowa¬≠nia poz¬≠naw¬≠czego. Kojarzy nam sińô ono gŇā√≥wnie z senio¬≠ra¬≠mi, ale moŇľe wys¬≠tńÖpińá takŇľe u dzieci. W takim przy¬≠pad¬≠ku m√≥wimy o demencji dziecińôcej, kt√≥ra jest chorobńÖ gene¬≠ty¬≠cznńÖ. Jest to zupeŇānie inne schorze¬≠nie niŇľ demenc¬≠ja, kt√≥ra wys¬≠tńôpu¬≠je u senior√≥w. Co znaczy demenc¬≠ja dziecińô¬≠ca? Na czym pole¬≠ga demenc¬≠ja starcza?‚Ķ

choroby neurodegeneracyjne

Czym sńÖ choroby neurodegeneracyjne m√≥zgu?

Ludz¬≠ki m√≥zg jest niezwyk¬≠le zŇāoŇľonym narzńÖ¬≠dem, kt√≥ry kon¬≠trolu¬≠je kaŇľdńÖ czńôŇõńá naszego ciaŇāa. Zaburzenia jego pra¬≠cy spraw¬≠ia¬≠jńÖ, Ňľe orga¬≠nizm przes¬≠ta¬≠je funkcjonowańá praw¬≠idŇāowo. Pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô zaburzenia pamińô¬≠ci, otńôpi¬≠e¬≠nie czy szty¬≠wnoŇõńá mińôŇõni. Przy¬≠czynńÖ takiego stanu czńôs¬≠to sńÖ choro¬≠by neu¬≠rode¬≠gen¬≠er¬≠a¬≠cyjne. Zobacz poniŇľej, co to za schorzenia! Spis treŇõ¬≠ci: 1. Choro¬≠by neu¬≠rode¬≠gen¬≠er¬≠a¬≠cyjne ‚ÄĒ co to jest?‚Ķ

czym sńÖ badania multiomiczne

Badania multiomiczne ‚ÄĒ czym sńÖ? Kiedy warto je wykonańá?

Diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka gene¬≠ty¬≠cz¬≠na to dŇāu¬≠gi i skom¬≠p¬≠likowany pro¬≠ces, kt√≥ry nie zawsze przynosi oczeki¬≠wane skut¬≠ki. Dla jego skr√≥ce¬≠nia i uŇāatwienia pow¬≠staŇāo nowe narzńôdzie diag¬≠nos¬≠ty¬≠czne ‚Äď bada¬≠nia mul¬≠ti¬≠omiczne. Stwarza¬≠jńÖ one moŇľli¬≠woŇõńá zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠nia wielu chor√≥b, co moŇľe pom√≥c wielu pac¬≠jen¬≠tom. Czym sńÖ bada¬≠nia mul¬≠ti¬≠omiczne? Kiedy warto je wykon¬≠ańá? Odpowiedzi na te pyta¬≠nia zna¬≠jdziecie poniŇľej!‚Ķ

ataksja

Ataksja ‚ÄĒ choroba czy jedynie objaw?

Atak¬≠s¬≠ja to inaczej niezbor¬≠no¬≠Ňõńá ruchowa. Zaburze¬≠nie to powodu¬≠je zaburzenia koor¬≠dy¬≠nacji ruchowej, przez co mogńÖ pojaw¬≠ińá sińô prob¬≠le¬≠my z poruszaniem i wykony¬≠waniem pre¬≠cyzyjnych ruch√≥w. Trud¬≠noŇõ¬≠ci pojaw¬≠ińá mogńÖ sińô nawet przy tak bŇāahych czyn¬≠noŇõ¬≠ci¬≠ach jak zap¬≠inanie guzik√≥w. Co powodu¬≠je ten stan? Co to jest atak¬≠s¬≠ja? SprawdŇļ w poniŇľszym artykule! Spis treŇõ¬≠ci: 1.‚Ķ

mail