Przeskocz do treŇõci
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Genetyka po godzinach

now browsing by category

 
uszkodzenia ukŇāadu nerwowego u niemowlńÖt

Zaburzenia ukŇāadu nerwowego u niemowlńÖt ‚Äď oto 10 objaw√≥w, na kt√≥re warto zwr√≥cińá uwagńô

Zaburzenia ukŇāadu ner¬≠wowego u niemowlńÖt mogńÖ wynikańá z okoŇāo¬≠porodowych uszkodzeŇĄ lub teŇľ byńá kon¬≠sek¬≠wencjńÖ infekcji prze¬≠bytej w trak¬≠cie cińÖŇľy. Defek¬≠ty ukŇāadu ner¬≠wowego mogńÖ mieńá takŇľe podŇāoŇľe gene¬≠ty¬≠czne. SprawdŇļ, jakie objawy mogńÖ wskazy¬≠wańá na to, Ňľe u malucha warto przeprowadz¬≠ińá szer¬≠szńÖ diag¬≠nos¬≠tykńô w tym kierunku. Zaburzenia ukŇāadu ner¬≠wowego u niemowlńÖt ‚Äď‚Ķ

poŇõrednie ryzyko trisomii 21.

Co oznacza poŇõrednie ryzyko trisomii 21 w badaniach prenatalnych?

PoŇõred¬≠nie ryzyko tri¬≠somii 21 stanowi wskazanie do wyko¬≠na¬≠nia dal¬≠szych badaŇĄ. Taki wynik nie oznacza, Ňľe dziecko na pewno urodzi sińô chore. Gdy pac¬≠jen¬≠t¬≠ka otrzy¬≠maŇāa poŇõred¬≠nie ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia tri¬≠somii 21, zale¬≠cane sńÖ bada¬≠nia wol¬≠nego pŇāodowego DNA oraz/lub bada¬≠nia diag¬≠nos¬≠ty¬≠czne. ArtykuŇā ma charak¬≠ter infor¬≠ma¬≠cyjny. Wyni¬≠ki badaŇĄ pre¬≠na¬≠tal¬≠nych powin¬≠ny byńá inter¬≠pre¬≠towane przez lekarza. ‚Ķ

genetyczne choroby metaboliczne

Choroby metaboliczne, zaburzenia metaboliczne ‚Äď jak je szybko zdiagnozowańá?

Wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne u dzieci to pojńô¬≠cie, kt√≥re obe¬≠j¬≠mu¬≠je wiele schorzeŇĄ, wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ¬≠cych na pro¬≠cesy bio¬≠chemiczne zachodzńÖce w ludzkim orga¬≠nizmie. Obec¬≠nie znamy okoŇāo 600 rodza¬≠j√≥w zaburzeŇĄ meta¬≠bol¬≠icznych i potrafimy dokŇāad¬≠nie okreŇõlińá, jakie zmi¬≠any w genach sińô do nich przy¬≠czyniŇāy. Szy¬≠b¬≠ka diag¬≠noza gene¬≠ty¬≠cz¬≠na i nastńôp¬≠nie ‚Äď lecze¬≠nie schorzeŇĄ meta¬≠bol¬≠icznych sńÖ moŇľli¬≠we dzińô¬≠ki‚Ķ

Badania genetyczne na autyzm

Badania genetyczne na autyzm ‚Äď sprawdŇļ, jak pom√≥c dziecku z objawami autystycznymi!

Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne na autyzm to testy DNA przez¬≠nac¬≠zone dla dzieci, u kt√≥rych zaob¬≠ser¬≠wowano zaburzenia ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Dzińô¬≠ki nim moŇľ¬≠na poz¬≠nańá gene¬≠ty¬≠czne przy¬≠czyny autyz¬≠mu takie jak choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne, zesp√≥Ňā Ret¬≠ta czy zesp√≥Ňā Ňāam¬≠li¬≠wego chro¬≠mo¬≠so¬≠mu X. Co to takiego badanie WES? Czym sńÖ bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne na autyzm w postaci pan¬≠eli NGS?‚Ķ

Genetyczne badanie na padaczkńô

Genetyczne badania na padaczkńô ‚Äď co to takiego panele NGS?

Gene¬≠ty¬≠czne bada¬≠nia na padaczkńô to testy DNA przez¬≠nac¬≠zone dla dzieci i os√≥b dorosŇāych z objawa¬≠mi padacz¬≠ki. UmoŇľli¬≠wia¬≠jńÖ one wykrycie chor√≥b, kt√≥re dajńÖ objawy w postaci atak√≥w padacz¬≠ki, takich jak zesp√≥Ňā Dravet, stward¬≠nie¬≠nie guzowate czy zesp√≥Ňā Ret¬≠ta. Jakie gene¬≠ty¬≠czne bada¬≠nia na padaczkńô warto wykon¬≠ańá u chorego? Czym sńÖ pan¬≠ele NGS? Pod¬≠powiadamy!‚Ķ

Leczenie pierwotnych niedobor√≥w odpornoŇõci ‚Äď sprawdŇļ najwaŇľniejsze informacje na ten temat!

Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci (w skr√≥¬≠cie PNO) to gru¬≠pa pon¬≠ad 300 uwarunk¬≠owanych gene¬≠ty¬≠cznie chor√≥b, kt√≥re przy¬≠czy¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô do zaburzenia pra¬≠cy ukŇāadu immuno¬≠log¬≠icznego. Choro¬≠by te mogńÖ stańá za czńôsty¬≠mi infekc¬≠ja¬≠mi u dziec¬≠ka, zwińôk¬≠szańá podat¬≠noŇõńá malucha na zapale¬≠nie zatok lub nawet osŇāabińá jego odpornoŇõńá tak, Ňľe nie bńôdzie m√≥gŇā funkcjonowańá poprawnie bez cińÖgŇāego‚Ķ

szczepińá dziecko czy nie

Czy szczepińá dzieci? Tak, o ile wczeŇõniej je do tego bezpiecznie przygotujemy!

Szczepińá czy nie szczepińá dzieci? Czy warto szczepińá dzieci, czy lep¬≠iej nie ryzykowańá? Te pyta¬≠nia czńôs¬≠to drńôczńÖ rodz¬≠ic√≥w maluch√≥w w wieku przed¬≠szkol¬≠nym i szkol¬≠nym. OdpowiedŇļ na nie nie jest Ňāat¬≠wa. Szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ niezbńôdne, by uchronińá dziecko przed choroba¬≠mi zakaŇļny¬≠mi, zdarza¬≠jńÖ sińô jed¬≠nak rzad¬≠kie sytu¬≠acje, w kt√≥rych szczepi¬≠e¬≠nie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne moŇľe‚Ķ

NIFTY a amniopunkcja

NIFTY a amniopunkcja ‚ÄĒ czym r√≥ŇľnińÖ sińô te badania?

Wiele mam zas¬≠tanaw¬≠ia sińô, kt√≥re bada¬≠nia pre¬≠na¬≠talne wykon¬≠ańá ‚Äď test NIFTY czy amniop¬≠unkcjńô ‚ÄĒ w sytu¬≠acji gdy otrzy¬≠ma¬≠jńÖ niepraw¬≠idŇāowy wynik tes¬≠tu PAPP‚ÄĎa . Oba bada¬≠nia pozwala¬≠jńÖ sprawdz¬≠ińá zdrowie dziec¬≠ka pod kńÖtem m.in. zespoŇāu Dow¬≠na, zespoŇāu Edward¬≠sa i zespoŇāu Patau i majńÖ podob¬≠nńÖ czuŇāoŇõńá na poziomie 99%. NaleŇľńÖ jed¬≠nak do zupeŇānie‚Ķ

szczepińá dziecko czy nie

Czy szczepińá dziecko czy nie? Poznaj odpowiedŇļ na to pytanie!

Rodz¬≠ice maluch√≥w w wieku przed¬≠szkol¬≠nym i szkol¬≠nym czńôs¬≠to zada¬≠jńÖ sobie waŇľne pytanie ‚Äď czy szczepińá dziecko? Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko? OdpowiedŇļ wcale nie jest taka pros¬≠ta. Owszem, szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ konieczne, by ochronińá dziecko przed choroba¬≠mi zakaŇļny¬≠mi, zdarza¬≠jńÖ sińô jed¬≠nak sytu¬≠acje, kiedy dziecko ma prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia lub maluch wyma¬≠ga‚Ķ

od czego jest padaczka

Co wywoŇāuje atak padaczki? Jakie sńÖ przyczyny padaczki?

Padacz¬≠ka to schorze¬≠nie neu¬≠ro¬≠log¬≠iczne, kt√≥re moŇľe znacznie utrud¬≠nińá funkcjonowanie. Od czego jest padacz¬≠ka? Co wywoŇāu¬≠je atak padacz¬≠ki? Na czym pole¬≠ga diag¬≠no¬≠zowanie atak√≥w padaczkowych i ich lecze¬≠nie? Niniejszy artykuŇā porusza te tem¬≠aty! Co wywoŇāu¬≠je atak padacz¬≠ki? SprawdŇļ: Co wywoŇāu¬≠je atak padacz¬≠ki ‚Äď jakich czyn¬≠nik√≥w unikańá? Od czego jest padacz¬≠ka ‚Äď czy‚Ķ

zaburzenia odpornosci

Zaburzenia odpornoŇõci ‚Äď upoŇõledzenie odpornoŇõci moŇľe wynikańá z nieprawidŇāowoŇõci w genach!

Zaburzenia odpornoŇõ¬≠ci mogńÖ sińô objaw¬≠iańá z r√≥Ňľnym nasile¬≠niem u r√≥Ňľnych grup wiekowych. UpoŇõledze¬≠nie odpornoŇõ¬≠ci moŇľe zakŇā√≥¬≠cańá nor¬≠malne funkcjonowanie, zar√≥wno dzieci, jak i dorosŇāych. Kiedy zaburzenia odpornoŇõ¬≠ci mogńÖ stanow¬≠ińá powaŇľne zagroŇľe¬≠nie? Wiele zaleŇľy od tego, jaka jest przy¬≠czy¬≠na sŇāabej odpornoŇõ¬≠ci. JeŇõli do wys¬≠tńÖpi¬≠enia prob¬≠lem√≥w z ukŇāa¬≠dem immuno¬≠log¬≠icznym przy¬≠czyniŇāy sińô wadli¬≠we geny,‚Ķ

test nifty pro, test nifty pro cena, test nifty cena, nifty cena, badanie nifty pro, badanie nifty

Test NIFTY pro ‚Äď nowa, rozszerzona wersja NIFTY juŇľ w Polsce!

Od 2018 roku w Polsce dostńôp¬≠na jest juŇľ nowa, rozsz¬≠er¬≠zona wer¬≠s¬≠ja prze¬≠siewowego tes¬≠tu pre¬≠na¬≠tal¬≠nego NIFTY ‚Äď test NIFTY pro. Badanie to, opr√≥cz stan¬≠dar¬≠d¬≠owych wad wrod¬≠zonych uwzglńôd¬≠ni¬≠anych w tego rodza¬≠ju tes¬≠tach, takich jak zesp√≥Ňā Dow¬≠na, Edward¬≠sa czy Patau, wykry¬≠wa r√≥wnieŇľ 84 mikrodelecje/ mikrodu¬≠p¬≠likac¬≠je. Tym sposobem sta¬≠je sińô najsz¬≠er¬≠szym testem NIFTY i‚Ķ