Przeskocz do treści
coloalert

Czy dziecięce porażenie mózgowe można wykryć w ciąży?

Dziecięce poraże­nie móz­gowe (MPD) to gru­pa schorzeń pow­stała na skutek uszkodzenia mózgu. Powodu­je ono prob­le­my z poruszaniem się i utrzy­maniem praw­idłowej postawy ciała. Diag­nos­ty­ka MPD jest dość długim pro­ce­sem, dlat­ego warto rozpocząć ją jak najszy­b­ciej. Czy jest to możli­we jeszcze przed poro­dem? Czy poraże­nie móz­gowe moż­na wykryć w ciąży? Zobacz poniżej!porażenie mózgowe czy można wykryć w ciąży

Spis treś­ci:

1. Dziecięce poraże­nie móz­gowe — co to za schorzenie?
2. Jakie są przy­czyny poraże­nia mózgowego?
3. Dziecięce poraże­nie móz­gowe — czy moż­na wykryć w ciąży?

Dziecięce porażenie mózgowe — co to za schorzenie?

Dziecięce poraże­nie móz­gowe według ter­minów medy­cznych to zespół objawów powodu­ją­cych niepraw­idłowe dzi­ałanie układu ner­wowego i zakłó­ca­jące pracę narzą­du ruchu. MPD nie jest więc chorobą, ale rzad­kim zespołem zaburzeń. Wys­tępu­je ono u około 2 na 1000 żywo urod­zonych dzieci.

Móz­gowe poraże­nie dziecięce powodu­je zaburzenia ruchu. Dziecko z MPD może mieć wzmożone napię­cie mięśniowe, niedowład kończyn dol­nych i górnych oraz prob­le­my z utrzy­maniem praw­idłowej postawy ciała. Pojaw­ić mogą się także zaburzenia mowy, trud­noś­ci z jedze­niem, prob­le­my z koor­dy­nacją wzrokową oraz niepełnosprawność intelek­tu­al­na. Cały prze­bieg MPD nie jest postępu­ją­cy, co oznacza, że zaburze­nie nie stanie się bardziej zaawansowane.

Jakie są przyczyny porażenia mózgowego?

Do dziecięcego poraże­nia móz­gowego dochodzi na skutek uszkodzenia ośrod­kowego układu ner­wowego, czyli mózgu. Może ono pow­stać jeszcze w trak­cie ciąży lub w okre­sie okołoporodowym.

Najczęst­szym czyn­nikiem wywołu­ją­cym MPD jest wcześ­ni­act­wo. Przed­w­czes­ny poród jest przy­czyną dziecięcego poraże­nia móz­gowego aż w 50% przy­pad­ków. Może się ono rozwinąć także na skutek niedotle­nienia w trak­cie poro­du oraz ciąży mnogiej.
Infekc­ja mat­ki w ciąży jest najczęst­szą przy­czyną uszkodzenia mózgu, które pow­stało jeszcze w okre­sie płodowym. Może ono być kon­sek­wencją m.in. tok­so­plaz­mozy, cytome­galii oraz róży­cz­ki. Przy­czyną roz­wo­ju MPD mogą być także wady gene­ty­czne.

Dziecięce porażenie mózgowe — czy można wykryć w ciąży?

Diag­nos­ty­ka dziecięcego poraże­nia móz­gowego najczęś­ciej rozpoczy­na się dopiero po porodzie. W trak­cie ciąży wykrycie tego zaburzenia jest niemal niemożli­we. W wielu przy­pad­kach w okre­sie płodowym jeszcze nie doszło do uszkodzenia mózgu, dlat­ego lekarz nie ma powodów, aby pode­jrze­wać MPD.

Nawet jeśli móz­gowe poraże­nie dziecięce zaczęło rozwi­jać się jeszcze w trak­cie ciąży, to nie da się go wykryć w trak­cie badań pre­na­tal­nych. Jego pier­wsze charak­terysty­czne symp­to­my widoczne są dopiero po porodzie, a najczęś­ciej po ukończe­niu 3 miesią­ca życia.

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail