Leczenie medyczną marihuaną - badania, lista chorób, skutki Przeskocz do treści
coloalert

Marihuana lecznicza — badania, wskazania i skutki uboczne

Mar­i­hua­na lecznicza to coraz częś­ciej stosowana meto­da leczenia. Jest ona zale­cana szczegól­nie w ter­apii przewlekłego bólu, choro­by Parkin­sona oraz padacz­ki. Nieste­ty nie jest ona wskazana każde­mu pac­jen­towi, ponieważ może powodować skut­ki uboczne. Przed rozpoczę­ciem stosowa­nia mar­i­huany leczniczej, warto więc wykon­ać badanie wrażli­woś­ci na ten lek. Poz­woli nam ono sprawdz­ić, czy taka ter­apia jest dla nas odpowiednia!marihuana lecznicza badania

Spis treś­ci:

1. Jakie choro­by moż­na leczyć medy­czną marihuaną?
2. Czy mar­i­hua­na lecznicza wywołu­je skut­ki uboczne?
3. Mar­i­hua­na lecznicza — badania

Jakie choroby można leczyć medyczną marihuaną?

Mar­i­hua­na lecznicza jest względ­nie nową i dość kon­trow­er­syjną metodą leczenia. W Polsce moż­na zakupić ją jedynie po okaza­niu recep­ty. Lekarze zale­ca­ją ją pac­jen­tom dopiero po zas­tosowa­niu innych metod ter­apii, które okaza­ły się nieskuteczne.

Lecze­nie mar­i­huaną leczniczą najczęś­ciej sto­su­je się w przypadku:

● Przewlekłego bólu, który pojaw­ia się u osób z choroba­mi nowotworowymi
● Padaczki
● Stward­nienia rozsianego
Choro­by Parkinsona
● Depresji
● Migreny
● Choro­by Alzheimera
● Astmy
● Boreliozy
ADHD

Mar­i­huanę leczniczą w aptece może­my kupić w postaci suszu. Sto­su­je się go za pomocą waporyza­cji, czyli wdy­cha­nia sub­stancji, które ulat­ni­a­ją się po pod­grza­niu suszu w odpowied­niej tem­per­aturze. Cały pro­ces waporyza­cji zostanie objaśniony pac­jen­towi przez lekarza po zalece­niu ter­apii mar­i­huaną leczniczą.

Czy marihuana lecznicza wywołuje skutki uboczne?

Mar­i­hua­na lecznicza nie jest wskazana każde­mu. Niek­tóre oso­by mogą mieć na nią zwięk­szoną wrażli­wość, przez co mogą pojaw­ić się skut­ki uboczne. Najczęś­ciej po jej zas­tosowa­niu w takim przy­pad­ku pojaw­ia­ją się następu­jące objawy:

● Podrażnie­nie gardła i suchość w jamie ustnej
● Kaszel
● Zmęcze­nie i senność
● Prob­le­my z kon­cen­tracją uwagi
● Zaburzenia pamięci
● Prob­le­my z utrzy­maniem równowa­gi ciała
● Brak apetytu
● Brak motywacji
● Częs­toskur­cz ser­ca (tachykar­dia)

Marihuana lecznicza — badania

Mar­i­hua­na lecznicza wywołu­je wiele kon­trow­er­sji, dlat­ego wielu pac­jen­tów obaw­ia się jej stosowa­nia i potenc­jal­nych skutków ubocznych. Ist­nieje rozwiązanie, które może rozwiać wszys­tkie obawy – badanie wrażli­woś­ci na mar­i­huanę leczniczą. Dzię­ki niemu dowiemy się, czy sub­stanc­ja ta może wywołać u nas skut­ki uboczne. Badanie to wykry­je także zmniejs­zoną wrażli­wość na mar­i­huanę leczniczą, która może znacznie obniżyć jej skuteczność.

Oceń
mail