Przeskocz do treści
coloalert

Czy autyzm jest dziedziczny?

Autyzm jest zaburze­niem, które rozwi­ja się na skutek dzi­ała­nia wielu czyn­ników. Kwes­t­ia jego przy­czyn wciąż jest badana. Wiado­mo jed­nak, że jed­nym z czyn­ników warunk­u­ją­cych rozwój autyz­mu są mutac­je w genach. Czy to oznacza, że autyzm jest dziedz­iczny? Sprawdź poniżej!czy autyzm jest dziedziczny

Spis treś­ci:

1. Przy­czyny zaburzeń ze spek­trum autyzmu
2. Gene­ty­czne podłoże autyz­mu — czy autyzm jest dziedziczny?
3. Środowiskowe podłoże autyzmu

Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu

Autyzm jest bard­zo złożonym zaburze­niem, dlat­ego wciąż nie wiemy wszys­tkiego na jego tem­at. Wiado­mo jed­nak, że nie pow­sta­je on na skutek dzi­ała­nia jed­nego czyn­ni­ka, ale wielu. Aby autyzm się rozwinął, musi dojść do połączenia czyn­ników gene­ty­cznych i środowiskowych.

Autyzm nie jest właś­ci­wie jed­nym zaburze­niem, ale całym spek­trum różnych zaburzeń. Oznacza to, że może on wywoły­wać różne objawy. Mogą go także wywoły­wać roz­maite kon­fig­u­rac­je czyn­ników gene­ty­cznych i środowiskowych — u niek­tórych osób na rozwój autyz­mu więk­szy wpływ miały geny, a u innych środowisko.

Genetyczne podłoże autyzmu — czy autyzm jest dziedziczny?

Dowiedziono, że w roz­wo­ju zaburzeń ze spek­trum autyz­mu ogrom­ną rolę odgry­wa­ją czyn­ni­ki gene­ty­czne. Powodować mogą go mutac­je w wielu genach. Aktu­al­nie ziden­ty­fikowano już 65 genów sil­nie pow­iązanych z autyzmem i 200 genów sła­biej powiązanych.

Czy mutac­je w genach powodu­jące autyzm moż­na dziedz­iczyć? Tem­at ten wciąż jest badany. Wiado­mo jed­nak, że możli­we jest przekazanie w genach predys­pozy­cji do roz­wo­ju autyz­mu. Wykazano, że jeśli mamy dziecko autysty­czne, to szanse na urodze­nie drugiego dziec­ka z autyzmem są o 30% wyższe.

Pro­cesy dziedz­iczenia są dość skom­p­likowane. Mutac­je powodu­jące dane zaburze­nie, takie jak autyzm, nie zawsze są przekazy­wane z pokole­nia na pokole­nie. Wys­tąpi­e­nie autyz­mu u dziec­ka może wynikać także z mutacji, która pow­stała w sposób spon­tan­iczny (de novo).

Środowiskowe podłoże autyzmu

Wykazano, że na rozwój zaburzeń ze spek­trum autyz­mu wpły­wa­ją również czyn­ni­ki środowiskowe. Ich badanie jest dość trudne, dlat­ego nie wiado­mo jak dokład­nie dany czyn­nik wpły­wa na rozwój zaburzenia. Wiado­mo jed­nak, że na rozwój autyz­mu w mniejszym lub więk­szym stop­niu mogą wpły­wać następu­jące czynniki:

● Infekc­je mat­ki w trak­cie ciąży
● Kom­p­likac­je ciążowe np. przed­w­czes­ny poród i niedotle­nie­nie w trak­cie porodu
● Wiek rodziców
● Krót­ka prz­er­wa między pier­wszą i drugą ciążą
● Niska masa urodzeniowa dziecka

3.5/5 — (13 głosów / głosy) 
mail