Przeskocz do treŇõci
coloalert

Autyzm- jakńÖ dietńô powinno stosowańá dziecko?

OkoŇāo 45% dzieci boryka¬≠jńÖ¬≠cych sińô z zaburzeni¬≠a¬≠mi ze spek¬≠trum autyz¬≠mu cier¬≠pi na dolegli¬≠woŇõ¬≠ci ukŇāadu pokar¬≠mowego np. b√≥le brzucha, biegun¬≠ki, wymio¬≠ty, wzdńô¬≠cia czy zaparcia. Z tego powodu rodz¬≠ice poszuku¬≠jńÖ infor¬≠ma¬≠cji, jaka dieta spowodowaŇāa¬≠by ustanie tych dolegli¬≠woŇõ¬≠ci. Zada¬≠jńÖ oni wiele pytaŇĄ- jaka dieta jest najlepiej zbi¬≠lan¬≠sowana? Kt√≥rńÖ stosowańá najlepiej? O kt√≥rej stosowa¬≠niu zapom¬≠nieńá? PoniŇľej zna¬≠jdziecie sporńÖ dawkńô infor¬≠ma¬≠cji na tem¬≠at najbardziej odpowied¬≠niego Ňľywienia dla autystyka. dieta dla dzieci z autyzmem

  1. Dieta a autyzm- obec­ny stan wiedzy
  2. Czy w diecie autysty¬≠ka nie ma miejsce na gluten, cuki¬≠er i mleko?
  3. Jak przy¬≠go¬≠towańá sińô do diety dla dziec¬≠ka autystycznego?
  4. JakńÖ dietńô stosowańá, jeŇõli dziecko cier¬≠pi na autyzm i chorobńô metabolicznńÖ?
  5. Autyzm a odpowied­nio zbi­lan­sowana dieta
  6. Co jeszcze jest waŇľne w diecie autystyka?

Dieta a autyzm- obecny stan wiedzy

Aktu¬≠al¬≠nie prowadzi sińô wiele badaŇĄ naukowych, kt√≥re jed¬≠noz¬≠nacznie okreŇõliŇāy¬≠by, jak powin¬≠no Ňľywińá sińô dziecko, kt√≥re ma autyzm. Nie ist¬≠niejńÖ jeszcze bada¬≠nia, kt√≥re potwierdz¬≠iŇāy¬≠by, Ňľe u dzieci autysty¬≠cznych naleŇľy stosowańá np. dietńô bezm¬≠lecznńÖ lub dietńô bezg¬≠lutenowńÖ. Oczy¬≠wiŇõ¬≠cie w internecie zna¬≠jdziemy duŇľo infor¬≠ma¬≠cji na ten tem¬≠at, ale nie majńÖ one pokrycia naukowego. Jed¬≠noz¬≠nacznie okreŇõlonńÖ dietńô majńÖ jedynie te dzieci autysty¬≠czne, u kt√≥rych wys¬≠tńÖpiŇāy nietol¬≠er¬≠anc¬≠je pokar¬≠mowe np. aler¬≠gia na orzechy, celi¬≠akia czy nietol¬≠er¬≠anc¬≠ja lak¬≠tozy. W przy¬≠pad¬≠kach tych dzieci wskazana jest bezwzglńôd¬≠nie dieta eliminacyjna.

Mimo tego, Ňľe nau¬≠ka nie wskaza¬≠Ňāa diety, kt√≥rńÖ powin¬≠ny stosowańá dzieci autysty¬≠czne, to ist¬≠nieje przeko¬≠nanie, Ňľe autyzm moŇľ¬≠na w ten spos√≥b leczyńá. Codieta dziecka z autyzmem praw¬≠da okoŇāo 45% dzieci z zaburzeni¬≠a¬≠mi ze spek¬≠trum autyz¬≠mu ma prob¬≠le¬≠my zwińÖzane z dzi¬≠aŇāaniem ukŇāadu pokar¬≠mowego. Dolegli¬≠woŇõ¬≠ci te wińÖŇľńÖ sińô z gorszym funkcjonowaniem takŇľe na innych pŇāaszczyz¬≠nach. Taki autystyk moŇľe mieńá bardziej nasilone prob¬≠le¬≠my behaw¬≠io¬≠ralne np. zaburzenia emocjon¬≠alne, lńôkowe czy prob¬≠le¬≠my ze snem. JeŇõli dziecko bńôdzie stosowaŇāo dietńô, kt√≥ra pomoŇľe mu zŇāagodz¬≠ińá dolegli¬≠woŇõ¬≠ci ukŇāadu pokar¬≠mowego, to wpŇāynńÖ one pozy¬≠ty¬≠wnie na og√≥lne funkcjonowanie dziec¬≠ka i jego rozw√≥j.

Niek¬≠t√≥re dzieci z zaburzeni¬≠a¬≠mi ze spek¬≠trum autyz¬≠mu cier¬≠pińÖ r√≥wnieŇľ na choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne. Wtedy sytu¬≠ac¬≠ja zwińÖzana z dietńÖ wyglńÖ¬≠da nieco inaczej. Objawy schorzeŇĄ meta¬≠bol¬≠icznych sńÖ objawy zal¬≠iczane do zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Skutku¬≠je to tym, Ňľe choro¬≠ba przez dŇāu¬≠gi czas nie zosta¬≠je rozpoz¬≠nana. JeŇõli u autysty¬≠ka wys¬≠tńôpu¬≠je choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na, to zas¬≠tosowanie odpowied¬≠niego Ňľywienia poprawi og√≥lne funkcjonowanie maŇāego pac¬≠jen¬≠ta oraz zahamu¬≠je, a nawet cofnie niek¬≠t√≥re wys¬≠tńôpu¬≠jńÖce objawy.

Czy w diecie autystyka nie ma miejsce na gluten, cukier i mleko?

Rodz¬≠ice dzieci autysty¬≠cznych czńôs¬≠to sto¬≠su¬≠jńÖ dietńô 3xBEZ. Jest to dieta, w kt√≥rej wye¬≠lim¬≠i¬≠nowany zosta¬≠je cuki¬≠er, gluten i mleko. Nie jest to jed¬≠nak wŇāaŇõ¬≠ci¬≠we pode¬≠jŇõ¬≠cie w sytu¬≠acji, gdy dziecko nie ma nietol¬≠er¬≠ancji na te trzy pro¬≠duk¬≠ty. Dieta elim¬≠i¬≠na¬≠cyj¬≠na bez konkret¬≠nych wskazaŇĄ medy¬≠cznych nie ma Ňľad¬≠nego sen¬≠su. MoŇľe ona naro¬≠bińá wińôcej szkody niŇľ poŇľytku, poniewaŇľ moŇľe mieńá negaty¬≠wny wpŇāyw na zdrowie somaty¬≠czne i psy¬≠chiczne dziec¬≠ka. W przy¬≠pad¬≠kach niek¬≠t√≥rych pac¬≠jen¬≠t√≥w moŇľe ona skutkowańá:dieta dla dzieci autystycznych

  • niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi pokarmowymi
  • obniŇľe¬≠niem odpornoŇõci
  • poczu¬≠ciem wyk¬≠luczenia dziec¬≠ka z grupy r√≥wieŇõniczej
  • odbiorem jej przez dziecko jako for¬≠mńô przemocy

Dieta elim¬≠i¬≠na¬≠cyj¬≠na moŇľe przynieŇõńá bard¬≠zo duŇľo dobrego, jeŇõli ist¬≠niejńÖ medy¬≠czne wskaza¬≠nia do jej stosowa¬≠nia. Czńôs¬≠to rodz¬≠ice nie wiedzńÖ o takich wskaza¬≠ni¬≠ach, dlat¬≠ego uwaŇľa¬≠jńÖ, Ňľe wprowadze¬≠nie tej diety jest sŇāuszne w kaŇľdym przy¬≠pad¬≠ku. Dla przykŇāadu, jeŇõli dziecko bory¬≠ka sińô z celi¬≠ak¬≠ińÖ, kt√≥ra nie zostaŇāa rozpoz¬≠nana, to dieta bezg¬≠lutenowa wpŇāynie pozy¬≠ty¬≠wnie na og√≥lne funkcjonowanie dziec¬≠ka. Nie warto jed¬≠nak wprowadzańá r√≥Ňľnych diet na pr√≥bńô. MoŇľe¬≠my tym tylko zaszkodz¬≠ińá dziecku. Lep¬≠iej jest udańá sińô na odpowied¬≠nie bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne autyz¬≠mu.

Jak przygotowańá sińô do diety dla dziecka autystycznego?

JeŇõli planu¬≠je¬≠my rozpoczńô¬≠cie u dziec¬≠ka stosowa¬≠nia jakiejŇõ diety elim¬≠i¬≠na¬≠cyjnej np. bezm¬≠lecznej czy bezg¬≠lutenowej, to na poczńÖtku powin¬≠niŇõmy udańá sińô na bada¬≠nia, kt√≥re wyk¬≠luczńÖ nietol¬≠er¬≠anc¬≠je pokar¬≠mowe oraz alergie. Powin¬≠niŇõmy to zro¬≠bińá przed wprowadze¬≠niem jakichkol¬≠wiek zmi¬≠an. JeŇõli podieta dla dzieci z autyzmem bada¬≠ni¬≠ach zde¬≠cy¬≠du¬≠je¬≠my sińô na danńÖ dietńô elim¬≠i¬≠na¬≠cyjnńÖ, to musimy zad¬≠bańá o jej odpowied¬≠nie zbi¬≠lan¬≠sowanie, poniewaŇľ bard¬≠zo Ňāat¬≠wo jest wywoŇāańá niedobo¬≠ry pokar¬≠mowe. Dzieci, kt√≥re sńÖ na diecie bezm¬≠lecznej, czńôs¬≠to majńÖ niedobo¬≠ry wap¬≠nia. U dzieci, kt√≥re ze swo¬≠jej diety elimin¬≠u¬≠jńÖ gluten, r√≥wnieŇľ czńôs¬≠to pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô niedobo¬≠ry r√≥Ňľnego typu. 

Pode¬≠jrze¬≠wa¬≠jńÖc u dziec¬≠ka autysty¬≠cznego jakńÖkol¬≠wiek nietol¬≠er¬≠ancjńô pokar¬≠mowńÖ, warto wykon¬≠ańá bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka. WskaŇľńÖ one, czy dziecko ma gene¬≠ty¬≠czne predys¬≠pozy¬≠c¬≠je do kt√≥re¬≠jkol¬≠wiek nietol¬≠er¬≠ancji. Bada¬≠nia te pokaŇľńÖ r√≥wnieŇľ, czy nietol¬≠er¬≠anc¬≠ja pokar¬≠mowa na konkret¬≠ny pro¬≠dukt moŇľe pojaw¬≠ińá sińô w przyszŇāoŇõ¬≠ci. JeŇľeli u dziec¬≠ka wys¬≠tńôpu¬≠je autyzm ‚ÄĒ badanie to moŇľ¬≠na przeprowadz¬≠ińá z pr√≥b¬≠ki krwi (suchej kro¬≠pli krwi ‚ÄĒ do takiej pr√≥b¬≠ki wystar¬≠czy delikat¬≠nie nakŇā√≥ńá palec dziec¬≠ka i wycis¬≠nńÖńá kil¬≠ka kro¬≠pelek krwi na bibuŇākńô) , ale r√≥wnieŇľ z wymazu z policz¬≠ka, wińôc jest ono niein¬≠wazyjne i bezbolesne.

JakńÖ dietńô stosowańá, jeŇõli dziecko cierpi na autyzm i chorobńô metabolicznńÖ?

Udowod¬≠niono, Ňľe jed¬≠nym z czyn¬≠nik√≥w, kt√≥ry moŇľe wywoŇāy¬≠wańá autyzm, sńÖ wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne. Schorzenia te wińÖŇľńÖ sińô zdieta dzieci autystycznych niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci¬≠a¬≠mi w dzi¬≠aŇāa¬≠niu metab¬≠o¬≠liz¬≠mu. Przez nie orga¬≠nizm nie przyswa¬≠ja praw¬≠idŇāowo sub¬≠stancji, kt√≥re pochodzńÖ z poŇľy¬≠wienia. Nielec¬≠zone mogńÖ mieńá bard¬≠zo powaŇľne skut¬≠ki np. uszkodzenia m√≥zgu, zapad¬≠nińô¬≠cie w ŇõpińÖczkńô, a nawet Ňõmierńá. Choro¬≠by te czńôs¬≠to przez dŇāu¬≠gi czas majńÖ uta¬≠jony prze¬≠bieg. U niek¬≠t√≥rych pac¬≠jen¬≠t√≥w pier¬≠wsze objawy pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô nawet po pier¬≠wszych kilku lat¬≠ach Ňľycia. Pier¬≠wszy¬≠mi symp¬≠toma¬≠mi chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych czńôs¬≠to sńÖ symp¬≠to¬≠my autyz¬≠mu- zaburzenia roz¬≠wo¬≠ju intelek¬≠tu¬≠al¬≠nego i emocjon¬≠al¬≠nego. Pojaw¬≠ie¬≠nie sińô tych objaw√≥w powin¬≠no sprowokowańá pode¬≠jrzenia, Ňľe moŇľli¬≠we jest wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠nie u dziec¬≠ka choro¬≠by metabolicznej.

 

Autyzm a odpowiednio zbilansowana dieta

U dzieci ze spek¬≠trum autyz¬≠mu pojaw¬≠ia sińô czńôs¬≠to tzw. wybi√≥r¬≠czy apetyt. Oznacza to, Ňľe wyk¬≠lucza¬≠jńÖ one ze swo¬≠jej diety skŇāad¬≠ni¬≠ki, kt√≥re sńÖ im potrzeb¬≠ne- wit¬≠a¬≠miny i mikroele¬≠men¬≠ty. Wyni¬≠ka to z tego, Ňľe dzieci autysty¬≠czne bardziej niŇľ inne zwraca¬≠jńÖ uwagńô na ksz¬≠taŇāt, kon¬≠sys¬≠tencjńô, zapach i smak pro¬≠duk¬≠tu. To, Ňľe dziecku nie spodo¬≠ba sińô np. ksz¬≠taŇāt pro¬≠duk¬≠tu, moŇľe spowodowańá odm√≥wie¬≠nie zjedzenia go. Oznacza to, Ňľe u autystyk√≥w ist¬≠nieje wińôk¬≠sze ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia niedobor√≥w pokar¬≠mowych i zaburzeŇĄ odŇľy¬≠wia¬≠nia. Najczńôst¬≠szym niedo¬≠borem, kt√≥ry pojaw¬≠ia sińô u dzieci autysty¬≠cznych, jest niedob√≥r wap¬≠nia. NaleŇľy wińôc zad¬≠bańá, Ňľeby w diecie autysty¬≠ka znalazŇāa sińô odpowied¬≠nia iloŇõńá kaŇľdego skŇāad¬≠ni¬≠ka odŇľywczego. 

Co jeszcze jest waŇľne w diecie autystyka?

Rodz¬≠ice dzieci autysty¬≠cznych czńôs¬≠to bez kon¬≠sul¬≠tacji z lekarzem poda¬≠jńÖ dzieciom r√≥Ňľne suple¬≠men¬≠ty. Jest to nieod¬≠powiedzialne zachowanie, poniewaŇľ nie majńÖ oni nad nimi kon¬≠troli. Nie powin¬≠no sińô stosowańá diety elim¬≠i¬≠na¬≠cyjnej ani suple¬≠men¬≠ta¬≠cyjnej bez wyraŇļnego wskaza¬≠nia medy¬≠cznego. Zami¬≠ast przez¬≠naczańá czas i pienińÖdze na suple¬≠men¬≠ty, lep¬≠iej jest udańá sińô z dzieck¬≠iem do diete¬≠ty¬≠ka, kt√≥ry uŇāoŇľy odpowied¬≠ni jadŇāospis, w kt√≥rym uwzglńôd¬≠ni r√≥wnieŇľ pref¬≠er¬≠enc¬≠je smakowe dziecka.

Jed¬≠nak aby m√≥c skutecznie pom√≥c dziecku z autyzmem, najwaŇľniejsze jest postaw¬≠ie¬≠nie praw¬≠idŇāowej diag¬≠nozy jaka jest przy¬≠czy¬≠na objaw√≥w. MoŇľli¬≠we jest to dzińô¬≠ki przeprowadze¬≠niu badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych. Najlep¬≠szym badaniem gene¬≠ty¬≠cznym na autyzm jest badanie WES. Na rynku dostńôp¬≠ne jest kil¬≠ka rodza¬≠j√≥w tego bada¬≠nia, jed¬≠nak tym o najsz¬≠er¬≠szym zakre¬≠sie jest badanie WES COMPLEX.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Przeczy¬≠taj teŇľ:

Bada¬≠nia na odpornoŇõńá

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Badanie WES cena

OceŇĄ
mail