Badania na autyzm – wiele pytań i odpowiedzi. Co z badaniem WES? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na autyzm – wiele pytań i odpowiedzi. Co z badaniem WES?

Leczenie farmakologiczne autyzmu czy warto wykonać badania na autyzmAutyzm to złożone spek­trum zaburzeń roz­wo­jowych, zespół objawów. Trud­noś­ci w naw­iązy­wa­niu kon­tak­tów, szty­wne zain­tere­sowa­nia, kłopo­ty z rozu­mie­niem emocji – to tylko kil­ka z objawów autyz­mu. U dzieci autyzm prze­ważnie ujaw­nia się i jest diag­no­zowany do 3 roku życia. Diag­noza autyz­mu może być trud­na i czasochłon­na. Są narzędzia diag­nos­ty­czne, które mogą nam w tym pomóc. Jed­nym z badań gene­ty­cznych autyz­mu jest badanie WES. Zwery­fiku­jmy, czy warto wykon­ać bada­nia na autyzm – WES. 

Lecze­nie far­mako­log­iczne autyz­mu, czy warto wykon­ać bada­nia na autyzm?
Bada­nia na autyzm — dieta w autyzmie
Czy bada­nia na autyzm są wyko­rzysty­wane do diag­nozy autyzmu?
Najsz­er­sze bada­nia na autyzm — badanie WES?

Leczenie farmakologiczne autyzmu, czy warto wykonać badania na autyzm?

Lecze­nie far­mako­log­iczne autyz­mu może popraw­ić jakość życia chorego. Przy­czyn autyz­mu może być wiele, istotne są wtedy bada­nia na autyzm. Przed rozpoczę­ciem jakiegokol­wiek leczenia, ważne jest przeprowadze­nie dokład­nej diag­nozy. Lecze­nie far­mako­log­iczne pomoże zmniejszyć nasile­nie objawów ze spek­trum autyz­mu.  Badanie WES jest trak­towane jako badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych. Pamię­ta­jmy, że poz­nanie przy­czyny choro­by jest bard­zo ważne, aby móc pod­jąć dal­sze kroki.

Badania na autyzm — dieta w autyzmie

Wiele rodz­iców zas­tanaw­ia się, czy dieta w autyzmie jest waż­na. Nie ma nato­mi­ast żad­nych potwierd­zonych badań, które świad­czyły­by o koniecznoś­ci elim­i­nacji pewnych pro­duk­tów z diety oso­by dotkniętej autyzmem. Nato­mi­ast u dzieci autysty­cznych częs­to wys­tępu­ją prob­le­my ze strony układu pokar­mowego. Czy zale­ca się wtedy bada­nia na autyzm? Dieta w autyzmie będzie istot­na, jeżeli u dziec­ka potwierd­zono gene­ty­czną chorobę meta­bol­iczną. Diag­noza gene­ty­cz­na i wprowadze­nie odpowied­niego leczenia na pod­staw­ie odpowied­niej diety jest w tym przy­pad­ku istotne.

Czy badania na autyzm są wykorzystywane do diagnozy autyzmu?

Bada­nia na autyzm, takie jak badanie WES jest wyko­rzysty­wane do diag­nozy autyz­mu. W przy­pad­ku pode­jrzenia autyz­mu diag­nozę staw­ia wielu spec­jal­istów np. psy­chi­a­tra, neu­rolog oraz psy­cholog dziecię­cy. Nie dzieje się to nato­mi­ast pod­czas jed­nego spotka­nia. Dlat­ego warto zas­tanow­ić się nad wyko­naniem bada­nia WES u swo­jego dziec­ka. Dzię­ki niemu może­my uzyskać pewną wiedzę na tem­at wys­tępowa­nia zaburzenia u dziecka.

Najszersze badania na autyzm — badanie WES?

Bada­nia autyz­mu – badanie WES jest obec­nie najsz­er­szym badaniem gene­ty­cznym dla dzieci i dorosłych na rynku. Poz­nanie przy­czyny choro­by w genach jest nieoce­nione. Badanie WES pozwala na anal­izę tysię­cy genów jed­nocześnie. Możli­we jest sprawdze­nie ogrom­nej iloś­ci gene­ty­cznych przy­czyn wys­tępu­ją­cych objawów. Cena bada­nia WES, jak na to co ofer­u­je zakres — nie jest bard­zo wygórowana.  Test WES kosz­tu­je około 6000 zł. Ist­nieją także inne rodza­je bada­nia np. badanie WES Pre­mi­um, WES pro­fi­lak­ty­ka, WES trio. Ceny tych badań są już inne. Lekarz gene­tyk pod­czas kon­sul­tacji zale­ci odpowied­nie badanie.

mail