Wczesna diagnostyka padaczki - cztery sprawdzone metody Przeskocz do treści
coloalert

Jakie są najlepsze metody wczesnej diagnozy padaczki u dzieci?

Skuteczne lecze­nie padacz­ki może zmniejszyć częs­totli­wość wys­tępowa­nia napadów padaczkowych niemal do zera. Wcześniej jed­nak konieczne jest postaw­ie­nie właś­ci­wej diag­nozy. Im szy­b­ciej pac­jent ją otrzy­ma, tym lep­iej. Ale jak szy­bko wykryć tę chorobę? Sprawdź najlep­sze metody wczes­nej diag­nozy padacz­ki u dzieci!najlepsze metody wczesnej diagnozy padaczki u dzieci

Spis treś­ci:

  1. Wczes­na diag­nos­ty­ka padacz­ki — kiedy zgłosić się do lekarza?
  2. Najlep­sze metody wczes­nej diag­nozy padacz­ki u dzieci

Wczesna diagnostyka padaczki — kiedy zgłosić się do lekarza?

Jeden napad padaczkowy nie oznacza, że cho­ru­je­my na padaczkę. Diag­nos­tykę zale­ca się więc rozpocząć, dopiero gdy pojawi się dru­gi. Wtedy należy zgłosić się do neu­rolo­ga. Pod­czas pier­wszej wiz­y­ty poroz­maw­ia on z nami o prze­biegu napadu. Zapy­ta nas także o choro­by wys­tępu­jące w rodzinie, styl życia oraz przyj­mowane leki. Po roz­mowie lekarz skieru­je nas na wyko­nanie kilku badań.

Najlepsze metody wczesnej diagnozy padaczki u dzieci

Padaczkę zdi­ag­no­zować może­my dzię­ki następu­ją­cym badaniom:

  •  Elek­troence­falo­grafia (EEG) — badanie to służy oce­ny akty­wnoś­ci elek­trycznej mózgu pac­jen­ta. To właśnie jej zaburzenia są przy­czyną napadów padaczkowych. Badanie to przeprowadza się poprzez założe­nie na głowę pac­jen­ta czep­ka z elek­tro­da­mi. Dziecko w trak­cie całej pro­ce­dury powin­no spać.
  •  Rezo­nans mag­ne­ty­czny — dzię­ki niemu lekarz może przyjrzeć się struk­tur­om mózgu pac­jen­ta i zlokali­zować, w której jego częś­ci dochodzi do pow­sta­nia ataków padaczkowych. W niek­tórych przy­pad­kach rezo­nans mag­ne­ty­czny może także zostać zastą­pi­ony tomo­grafią komputerową.
  •  Bada­nia krwi – pac­jent powinien wykon­ać stęże­nie glukozy, poziom elek­trolitów, mor­folo­gia krwi oraz OB. Dzię­ki temu lekarz może ocenić jego ogól­ny stan.
  •  Badanie gene­ty­czne — jed­ną z potenc­jal­nych przy­czyn padacz­ki są zmi­any w genach. Doty­czy to więk­szoś­ci pac­jen­tów chorych na epilep­sję. Wykrycie takich zmi­an pozwala na jed­noz­naczne postaw­ie­nie diag­nozy. Padacz­ka może być jed­nak spowodowana przez zmi­any zna­j­du­jące się w różnych częś­ci­ach DNA. Pole­camy więc od razu wybrać badanie kom­plek­sowe, w którym sprawd­zony zostanie każdy znany gen. Przykła­dem takiego bada­nia jest test WES Com­plex.

Z wynika­mi powyższych badań udać należy się do neu­rolo­ga. Warto także skon­sul­tować się z gene­tykiem w celu omówienia wyniku bada­nia gene­ty­cznego padacz­ki. Dzię­ki temu otrzy­mamy jed­noz­naczną diag­nozę i będziemy mogli rozpocząć leczenie.

Oceń
mail