Przeskocz do treści
coloalert

Jak wygląda rozpoznawanie i leczenie padaczki u dzieci w wieku przedszkolnym?

Padacz­ka u dzieci powin­na zostać rozpoz­nana jak najszy­b­ciej. Dzię­ki temu wdrożymy odpowied­nie lecze­nie i złagodz­imy prze­bieg choro­by. Jak najlepiej rozpoz­nać padaczkę u przed­szko­la­ka? Jak się ją leczy? Zobacz, jak wyglą­da rozpoz­nawanie i lecze­nie padacz­ki u dzieci w wieku przedszkolnym!rozpoznawanie i leczenie padaczki u dzieci w wieku przedszkolnym

Spis treś­ci:

  1. Jak wyglą­da rozpoz­nawanie padacz­ki u dzieci w wieku przedszkolnym?
  2. Jak wyglą­da lecze­nie padacz­ki u dzieci w wieku przedszkolnym?

Jak wygląda rozpoznawanie padaczki u dzieci w wieku przedszkolnym?

Diag­nos­tykę padacz­ki zwyk­le rozpoczy­na się dopiero po wys­tąpi­e­niu drugiego ataku padaczkowego. Pro­ce­sem diag­nos­ty­cznym zaj­mu­je się neu­rolog. To właśnie do niego należy się zgłosić z pode­jrze­niem padacz­ki. Diag­nos­tykę rozpocznie on od zada­nia pac­jen­towi kilku pytań, a następ­nie skieru­je go na następu­jące badania:

  •  Elek­troence­falo­grafia (badanie EEG) — dzię­ki niemu lekarz może ocenić, czy akty­wność elek­trycz­na w mózgu pac­jen­ta jest praw­idłowa. Jest to kluc­zowe w diag­nos­tyce padaczki.
  •  Rezo­nans mag­ne­ty­czny – jest to badanie obra­zowe, dzię­ki które­mu lekarz może przyjrzeć się struk­tur­om mózgu pac­jen­ta. Poz­woli to zlokali­zować ognisko padaczkowe.
  •  Bada­nia krwi, takie jak mor­folo­gia, OB, stęże­nie glukozy oraz poziom elektrolitów
  •  Badanie gene­ty­czne – warto je wykon­ać, nawet jeśli nasz neu­rolog o nim nie wspom­ni. Częstą przy­czyną padacz­ki są zmi­any w genach. Tylko tego typu badanie jest w stanie je wykryć, a dzię­ki temu może­my szy­bko otrzy­mać jed­noz­naczną diag­nozę. Testem gene­ty­cznym szczegól­nie pole­canym w diag­nos­tyce padacz­ki jest badanie WES. Jest to nowoczesne badanie, które bez prob­le­mu wykry­je zmi­any w genach związane z tą chorobą.

Jak wygląda leczenie padaczki u dzieci w wieku przedszkolnym?

Lecze­nie padacz­ki u przed­szko­laków wyglą­da tak samo, jak w przy­pad­ku innych grup wiekowych. Pod­stawą zawsze jest lecze­nie far­mako­log­iczne. Dzię­ki niemu możli­we jest zmniejsze­nie częs­totli­woś­ci wys­tępowa­nia napadów padaczkowych, a nawet ich całkowite wyeliminowanie.

Padacz­ka u dzieci w wieku przed­szkol­nym bard­zo częs­to współwys­tępu­je z choroba­mi meta­bol­iczny­mi. W takim przy­pad­ku konieczne jest delikatne zmody­fikowanie leczenia. Pac­jent wciąż musi stosować far­makoter­apię, ale powinien także uważać na swo­ją dietę. Muszą zostać z niej wye­lim­i­nowane niek­tóre skład­ni­ki. Diety trze­ba ściśle przestrze­gać. W innym przy­pad­ku mogą pojaw­ić się groźne dla zdrowia powikłania.

Oceń
mail