Jak wzmocnić odporność dziecka? Cztery naturalne sposoby Przeskocz do treści
coloalert

Naturalne sposoby wzmacniania odporności u małych dzieci

Układ odpornoś­ciowy naszych dzieci nie do koń­ca potrafi sobie jeszcze radz­ić z infekc­ja­mi. W kon­sek­wencji dzieci dużo częś­ciej łapią różne choro­by. Dla rodz­iców może to być naprawdę frus­tru­jące, dlat­ego szuka­ją sposobów na wzmoc­nie­nie odpornoś­ci. Czy da się to zro­bić bez zbęd­nej chemii? Sprawdź nat­u­ralne sposo­by wzmac­ni­a­nia odpornoś­ci u małych dzieci!naturalne sposoby wzmacniania odporności u małych dzieci

Spis treś­ci:

 1. Pamię­ta­j­cie o witaminach
 2. Nie zapom­i­na­j­cie o ruchu
 3. Ubier­aj dziecko odpowied­nio do pogody

Pamiętajcie o witaminach

Wit­a­miny C i D mają ogromne znacze­nie w tworze­niu dziecięcej odpornoś­ci. Bez nich układ odpornoś­ciowy nie będzie w stanie funkcjonować praw­idłowo, przez co częs­to będą pojaw­ić się infekc­je. Dostar­czać powin­niśmy je sobie przede wszys­tkim z dietą. Zna­jdziemy je w:

 • Wit­a­m­i­na D zna­j­du­je się w jajkach, wątróbce oraz ole­jach pochodzenia roślin­nego. Jed­nak jej najbo­gat­szym źródłem są ryby oraz tran.
 •  Wit­a­m­inę C nasze­mu orga­niz­mowi dostar­czymy poprzez jedze­nie papry­ki, warzyw kapust­nych, szpinaku, kiwi, nat­ki pietrusz­ki oraz jarmużu.
  Sto­su­j­cie pro­duk­ty pszczele
  Pro­duk­ty pszczele są bogate w wit­a­miny i mikroele­men­ty, dlat­ego pomogą nam wzmoc­nić odporność dziec­ka. W szczegól­noś­ci pole­ca się stosowanie:
 •  Mio­du — powin­niśmy go jed­nak podawać dopiero po pier­wszych urodz­i­nach dziecka.
 •  Pierz­gi – jest to przetwor­zony przez pszc­zoły tyłek, który najmłod­szym dzieciom może­my podawać zami­ast miodu.
 •  Pyłku pszczelego propo­lis – pobudza on układ odpornoś­ciowy do pra­cy i popraw­ia jego odpowiedź na kon­takt z różnego rodza­ju drobnoustrojami.

Nie zapominajcie o ruchu

Nic tak korzyst­nie nie wpły­wa na nasz orga­nizm, jak akty­wność fizy­cz­na. Szczegól­nie zale­cane jest jej upraw­ian­ie na świeżym powi­etrzu. Dzię­ki temu wzmoc­n­imy orga­nizm, a pro­cesy odpornoś­ciowe będą mogły zachodz­ić efek­ty­wniej. Będzie to także świet­na okaz­ja do spędzenia cza­su z dzieck­iem. Pole­ca się, aby akty­wność fizy­czną upraw­iać przy­na­jm­niej trzy razy w tygodniu.

Ubieraj dziecko odpowiednio do pogody

Szczegól­nie zimą rodz­ice stara­ją się ubrać swo­je dziecko jak naj­cieplej. Nieste­ty może to przynieść więcej szkody niż pożytku. W kilku warst­wach ubrań dziecko może zacząć się prze­grze­wać, co zde­cy­dowanie obniża jego odporność. Dziecko ubierz tak samo, jak ubrałbyś siebie. Jego kom­fort cieplny nie różni się znaczą­co od oso­by dorosłej. Nie musi mieć więc na sobie kilku warstw ubrań.

Oceń
mail